โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2563

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 02-141 7454, 02-143 1310 คุณมธุริน ภู่ระหงษ์

โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2563 ทั้งหมด

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563 และสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2563 ( สรง. 63, สยป.63)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำลังแรงงานที่มีอยู่ภายในประเทศ จำนวนผู้มีงานทำและไม่มีงานทำค่าจ้างแรงงาน ตลอดจนผลประโยชน์อื่นๆที่ได้จากการทำงานของลูกจ้าง และการย้ายถิ่นของประชากร

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 12 ตุลาคม 2563

2. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 และสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ. 2563 ( สศส.63 ,ธปท.63)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือน การเข้าถึงบริการทางการเงิน และการใช้บริการทางการเงิน รวมทั้งภาระหนี้สินและความสามารถในการชําระหนี้ของครัวเรือน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 7 - 20 ตุลาคม 2563

3. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3 ( สขต.63)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าขายหรือรายรับจากการจำหน่ายปลีกสินค้า การให้บริการประเภทต่างๆ และมูลค่าสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 20 ตุลาคม 2563

4. โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2564 ( สพค.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของครัวเรือน เช่น ประเภทครัวเรือน จํานวนสมาชิกทั้งสิ้น จํานวนสมาชิกที่มีอายุ 15 ขึ้นไป รวมถึงข้อมูลจํานวนสมาชิกที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 31 ตุลาคม 2563

ค้นหาจาก รายชื่อเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล