โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ประจำเดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2564

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 02-141 7454, 02-143 1310 คุณมธุริน ภู่ระหงษ์

โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน มกราคม ปี 2564 ทั้งหมด

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 และสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2564 ( สรง.64 , ส.ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร 64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำลังแรงงานที่มีอยู่ภายในประเทศ จำนวนผู้มีงานทำและไม่มีงานทำค่าจ้างแรงงาน รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลของประชากรที่ต้องการฝึกฝีมือแรงงานและฝึกอาชีพให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 12 มกราคม 2564

2. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 ( สศส.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 7 – 20 มกราคม 2564

3. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4 ( สขต.63)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าขายหรือรายรับจากการจำหน่ายปลีกสินค้า และการให้บริการประเภทต่างๆ และมูลค่าสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 20 มกราคม 2564

4. สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ.2564 ( สพส.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับความชุกจากปัจจัยทางด้านสุขภาพ ได้แก่ การสูบบุหรี่ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบริโภคอาหาร และกิจกรรมทางกาย รวมทั้งการเป็นโรคที่ไม่ติดต่อ (NCDs)

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 – 31 มกราคม 2564

ค้นหาจาก รายชื่อเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล