โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2562

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 02-141 7454, 02-143 1310 คุณเบญจ​มาศ ภู่ระหงษ์

ค้นหาจาก รายชื่อเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล
โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2562 ทั้งหมด

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 ( สรง.62)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำลังแรงงานที่มีอยู่ภายในประเทศ จำนวนผู้มีงานทำและไม่มีงานทำค่าจ้างแรงงาน ตลอดจนผลประโยชน์อื่นๆ ที่ได้จากการทำงานของลูกจ้าง

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 12 พฤศจิกายน 2562

2. สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2562 ( สยป.62)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายถิ่นของประชากร

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 12 พฤศจิกายน 2562

3. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 ( สศส.62)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 7 - 20 พฤศจิกายน 2562

4. โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2563 ( สพค.63)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของครัวเรือน เช่น ประเภทครัวเรือน จํานวนสมาชิกทั้งสิ้น จํานวนสมาชิกที่มีอายุ 15 ขึ้นไป รวมถึงข้อมูลจํานวนสมาชิกที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 30 พฤศจิกายน 2562

5. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2562 ( สทค.62)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนประชากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ ใช้อินเทอร์เน็ต และใช้โทรศัพท์มือถือ รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้อินเทอร์เน็ตของประชากร

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 20 พฤศจิกายน 2562

6. โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 ( MICS6)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของเด็ก วัยรุ่น และผู้หญิง ข้อมูลด้านอนามัยเจริญพันธุ์ เช่น การคุมกำเนิด การมีบุตรขณะอายุน้อย เป็นต้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 30 พฤศจิกายน 2562