โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด ลำพูน
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2564

1. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2564 และโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2564 ( สรง. 64,สยป.64,สทค.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : พื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำลังแรงงานที่มีอยู่ภายในประเทศ จำนวนผู้มีงานทำและไม่มีงานทำค่าจ้างแรงงาน ตลอดจนผลประโยชน์อื่นๆที่ได้จากการทำงานของลูกจ้าง และการย้ายถิ่นของประชากร รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนประชาชนที่ใช้อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ ประเภทโทรศัพท์มือถือ และการมีโทรศัพท์มือถือ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-12

2. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 ( สศส.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 7-20

3. โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3 ( สขต.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าขายหรืเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าขายหรือรายรับจากการจำหน่ายปลีกสินค้าและการให้บริการประเภทต่างๆและมูลค่าสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการอรายรับจากการจำหน่ายปลีกสินค้าและการให้บริการประเภทต่างๆและมูลค่าสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-30

4. โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2565 ( สพค.65)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของครัวเรือน เช่น ประเภทครัวเรือน จํานวนสมาชิกทั้งสิ้น จํานวนสมาชิกที่มีอายุ 15 ขึ้นไป รวมถึงข้อมูลจํานวนสมาชิกที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 20-30

5. โครงการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2564 ( สปส.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม ภาวะสุขภาพ การเกื้อหนุน และลักษณะการอยูjอาศัย ความต้องการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 – 31

6. ประมวลผลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2564 ( ก่อสร้าง)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน และสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน 2. เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการสะสมทุน และคำนวณมูลค่าการ ก่อสร้างรวมทั้งประเทศ 3. ใช้ในการจัดทำตัวชี้วัดที่อยู่อาศัย การติดตามภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเสถียรภาพทาง เศรษฐกิจและการเงิน และใช้ในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-31

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นายธนกร แสงสุริยากาศนางดารุณี ยาทัญ
สรง. 64,สยป.64,สทค.64 , สศส.64 , สขต.64 , สพค.65 , สปส.64
นางสาวจันจิรา บุญมาลัย
สรง. 64,สยป.64,สทค.64 , สศส.64 , สขต.64 , สพค.65 , สปส.64
นางศิวพร ปาระศรี
สรง. 64,สยป.64,สทค.64 , สศส.64 , สขต.64 , สพค.65 , สปส.64
นายชาตรี สุขเจริญ
สรง. 64,สยป.64,สทค.64 , สศส.64 , สขต.64 , สพค.65 , สศส.64
นายสุภาพ ปัญเจริญ
สรง. 64,สยป.64,สทค.64 , สศส.64 , สขต.64 , สพค.65 , สปส.64
นางนงคราญ ยาทัญ
สรง. 64,สยป.64,สทค.64 , สศส.64 , สขต.64 , สพค.65 , สปส.64 , ก่อสร้าง
นางสาววริศรา ญาณะ
สรง. 64,สยป.64,สทค.64 , สศส.64 , สขต.64 , สพค.65 , สปส.64
นางเบญจวรรณ มูลทองแดง
สรง. 64,สยป.64,สทค.64 , สศส.64 , สขต.64 , สพค.65 , สปส.64
นางรัชนี วงศ์วาร
สรง. 64,สยป.64,สทค.64 , สศส.64 , สขต.64 , สพค.65 , สปส.64
นางณันท์นภัส ทับจันอัด
สรง. 64,สยป.64,สทค.64 , สศส.64 , สพค.65 , สปส.64 , สปส.64
	นางสาวอมลวรรณ แหลมกล้า
สรง. 64,สยป.64,สทค.64 , สศส.64 , สขต.64 , สพค.65 , สปส.64
นาย ณฐนน แก้วเรือน
สรง. 64,สยป.64,สทค.64 , สศส.64 , สขต.64 , สพค.65 , สปส.64
นางรัตนาภรณ์ ทองนะวงศ์สินธุ์
สรง. 64,สยป.64,สทค.64 , สศส.64 , สพค.65 , สพค.65 , สปส.64


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 053-534363