โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด สุราษฎร์ธานี
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2564

1. ประมวลผลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2564 ( กส.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขออนุญาตก่อสร้าง

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 31 พฤษภาคม 2564

2. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2564 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2564 ( สรง.64,สทค.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำลังแรงงานที่มีอยู่ภายในประเทศ จำนวนผู้มีงานทำและไม่มีงานทำค่าจ้างแรงงาน รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนประชาชนที่ใช้อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ ประเภทโทรศัพท์มือถือ และการมีโทรศัพท์มือถือ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 31 พฤษภาคม 2564

3. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 ( สศส.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 31 พฤษภาคม 2564

4. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2564 ( สทส.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการดําเนินกิจการของสถานประกอบการ การจ้างงานในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ และความต้องการบุคลากรที่ทํางานด้าน ICT รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนด้าน ICT

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 31 พฤษภาคม 2564

5. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด พ.ศ.2564 ( ยาเสพติด 64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชนในด้านต่างๆ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในปัจจุบัน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 31 พฤษภาคม 2564

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์นางสาวสุรีพร ติลกโชติพงศ์
กส.64
นางสาวอมรรัตน์ รอดเรืองฤทธิ์
กส.64
นายสมรักษ์ แสงอาวุธ
กส.64
นายชัยศักดิ์ รักษาบัลย์
กส.64
นางสาวพรทิพย์ สอนบุญปาน
กส.64
นางสาวนันทา ชุมศรี
กส.64
นางสาววรรณวิมล ขุนศรี
กส.64
นางสาวสุภาพร คุ้มภัย
กส.64
นางนิภาพร กันลือนาม
กส.64
นางสาวศันสนีย์ ธรรมาธิกุล
กส.64
นางสาวจันทรัสม์ ปิ่นวงศ์เพชร
กส.64
นางสาววิรัษฎา เรืองนุ้ย
กส.64
นางสาวสุฑาทิพย์ จ่ายยัง
กส.64
นายเกียรติศักดิ์ ศรีแก้ว
กส.64
นางสาววรวรรณ เปียชาติ
กส.64
นางสาวเกษิณี หิรัญรติกุล
กส.64
นายธีรศักดิ์ รัตนา
กส.64
นายชัยวัฒน์ ใหม่ซ้อน
กส.64
นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีมนางสาวฐิยาดา ชูรัตน์
สศส.64
นายชัยศักดิ์ รักษาบัลย์
สศส.64
นายศราวุธ รัตนพันธ์นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์
สรง.64,สทค.64
นายชัยศักดิ์ รักษาบัลย์
ยาเสพติด 64
นางสมจิตร ชูทองนางสาวอมรรัตน์ รอดเรืองฤทธิ์
สทส.64
นางสาวสุวินัย พิพรรธวงศานายชัยศักดิ์ รักษาบัลย์
สรง.64,สทค.64


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 077-272580