โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด สุราษฎร์ธานี
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน มีนาคม ปี 2566

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 ( สรง. 66,สทค.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำลังแรงงานที่มีอยู่ภายในประเทศ จำนวนผู้มีงานทำและไม่มีงานทำค่าจ้างแรงงาน ตลอดจนผลประโยชน์อื่นๆที่ได้จากการทำงานของลูกจ้าง และจำนวนประชาชนที่ใช้อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ ประเภทโทรศัพท์มือถือ และการมีโทรศัพท์มือถือ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 10 มีนาคม 2566

2. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 ( สศส.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือน ได้แก่ สมาชิกของครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ รวมทั้งรายได้ เป็นต้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 8 - 16 มีนาคม 2566

3. ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 (ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ 2566) ( กส.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขออนุญาตก่อสร้าง

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 13 มีนาคม 2566

4. สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2566 ( ส.เดือดร้อน 2566)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ความต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การให้บริการอินเทอร์เน็ต (ฟรี) ของภาครัฐ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 19 มีนาคม 2566

5. การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2566 ( สอส.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ ภาวะการเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข รวมทั้งสถานะสุขภาพในปัจจุบัน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 15 - 25 มีนาคม 2566

6. สำรวจการรรับฟัง/รับชมรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2566 ( วิทยุ)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน์

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 22 - 31 มีนาคม 2566

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์นางนิพาภรณ์ องอาจ
สรง. 66,สทค.66 , กส.66 , ส.เดือดร้อน 2566 , สอส.66 , วิทยุ
นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์
ส.เดือดร้อน 2566
นางสาวพรทิพย์ สอนบุญปาน
สรง. 66,สทค.66 , กส.66
นางสาวสุรีพร ติลกโชติพงศ์
สรง. 66,สทค.66 , สอส.66
นายสมรักษ์ แสงอาวุธ
สรง. 66,สทค.66 , สศส.66 , กส.66
นายชัยศักดิ์ รักษาบัลย์
สรง. 66,สทค.66 , สศส.66 , กส.66
นางนิภาพร กันลือนาม
สรง. 66,สทค.66 , กส.66 , ส.เดือดร้อน 2566
นางสาวศันสนีย์ ธรรมาธิกุล
กส.66 , ส.เดือดร้อน 2566
นางสาวกนกวรรณ ธรรมณี
กส.66
นางสาวนันทา ชุมศรี
สรง. 66,สทค.66 , สศส.66 , กส.66
นางสาววรรณวิมล ขุนศรี
กส.66 , ส.เดือดร้อน 2566
นางสาวสุภาพร คุ้มภัย
สรง. 66,สทค.66 , กส.66
นางสาววิรัษฎา เรืองนุ้ย
กส.66 , ส.เดือดร้อน 2566
นายเกียรติศักดิ์ ศรีแก้ว
กส.66
นางสาวเกษิณี หิรัญรติกุล
กส.66 , ส.เดือดร้อน 2566
นางสาววรวรรณ เปียชาติ
กส.66
นายศราวุธ รัตนพันธ์นายบดินทร์ อึ่งทอง
ส.เดือดร้อน 2566
นางนิพาภรณ์ องอาจ
ส.เดือดร้อน 2566
นายชัยศักดิ์ รักษาบัลย์
ส.เดือดร้อน 2566
นายสมรักษ์ แสงอาวุธ
ส.เดือดร้อน 2566
นางสาววรรณวิมล ขุนศรี
สรง. 66,สทค.66 , ส.เดือดร้อน 2566
นางสาวสุภาพร คุ้มภัย
ส.เดือดร้อน 2566
นางสาวศันสนีย์ ธรรมาธิกุล
สรง. 66,สทค.66
นางสาวกนกวรรณ ธรรมณี
สรง. 66,สทค.66 , ส.เดือดร้อน 2566
นางสาวเกษิณี หิรัญรติกุล
สรง. 66,สทค.66
นางสาววรวรรณ เปียชาติ
สรง. 66,สทค.66 , ส.เดือดร้อน 2566
นางสาววิรัษฎา เรืองนุ้ย
สรง. 66,สทค.66
นายอภิสิทธิ์  รัชชะ
ส.เดือดร้อน 2566
นายเกียรติศักดิ์ ศรีแก้ว
สรง. 66,สทค.66 , ส.เดือดร้อน 2566
นางสาวสุรีพร ดิลกโชติพงศ์นางสาวพรทิพย์ สอนบุญปาน
ส.เดือดร้อน 2566
นางสาวนันทา ชุมศรี
ส.เดือดร้อน 2566
นายเกียรติศักดิ์ ศรีแก้ว
ส.เดือดร้อน 2566
นายบดินทร์ อึ่งทองนางสาวกนกวรรณ ธรรมณี
ส.เดือดร้อน 2566


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 077-272580