โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด สุราษฎร์ธานี
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2564

1. ประมวลผลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2564 ( กส.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขออนุญาตก่อสร้าง

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-16 ตุลาคม 2564

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์นางสาวสุรีพร ติลกโชติพงศ์
กส.64
นางสาวอมรรัตน์ รอดเรืองฤทธิ์
กส.64
นายสมรักษ์ แสงอาวุธ
กส.64
นายชัยศักดิ์ รักษาบัลย์
กส.64
นางสาวพรทิพย์ สอนบุญปาน
กส.64
นางสาวนันทา ชุมศรี
กส.64
นางสาววรรณวิมล ขุนศรี
กส.64
นางสาวสุภาพร คุ้มภัย
กส.64
นางนิภาพร กันลือนาม
กส.64
นางสาวศันสนีย์ ธรรมาธิกุล
กส.64
นางสาวจันทรัสม์ ปิ่นวงศ์เพชร
กส.64
นางสาววิรัษฎา เรืองนุ้ย
กส.64
นายเกียรติศักดิ์ ศรีแก้ว
กส.64
นางสาววรวรรณ เปียชาติ
กส.64
นางสาวเกษิณี หิรัญรติกุล
กส.64 , กส.64
นายธีรศักดิ์ รัตนา
กส.64


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 077-272580