โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด สุราษฎร์ธานี
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2566

1. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 ( สศส.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือน ได้แก่ สมาชิกของครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ รวมทั้งรายได้ เป็นต้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 20 ธันวาคม 2566

2. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 ( (สรง.66,สยป.66,สทค.66))

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำลังแรงงานที่มีอยู่ภายในประเทศ จำนวนผู้มีงานทำและไม่มีงานทำค่าจ้างแรงงาน ตลอดจนผลประโยชน์อื่นๆที่ได้จากการทำงานของลูกจ้าง รวมถึงการย้ายถิ่นของประชากร และจำนวนประชาชนที่ใช้อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ ประเภทโทรศัพท์มือถือ และการมีโทรศัพท์มือถือ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 12 ธันวาคม 2566

3. สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2566 ( สพค.67)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของครัวเรือน เช่น ประเภทครัวเรือน จํานวนสมาชิกทั้งสิ้น จํานวนสมาชิกที่มีอายุ 15 ขึ้นไป รวมถึงข้อมูลจํานวนสมาชิกที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 31 ธันวาคม 2566

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์นางนิพาภรณ์ องอาจ
(สรง.66,สยป.66,สทค.66)
นางสาวสุรีพร ติลกโชติพงศ์
สศส.66 , (สรง.66,สยป.66,สทค.66)
นายชัยศักดิ์ รักษาบัลย์
สศส.66 , (สรง.66,สยป.66,สทค.66) , สพค.67
นายสมรักษ์ แสงอาวุธ
(สรง.66,สยป.66,สทค.66)
นางสาวพรทิพย์ สอนบุญปาน
(สรง.66,สยป.66,สทค.66)
นางสาวนันทา ชุมศรี
(สรง.66,สยป.66,สทค.66)
นางสาวสุภาพร คุ้มภัย
(สรง.66,สยป.66,สทค.66)
นางนิภาพร กันลือนาม
(สรง.66,สยป.66,สทค.66)
นายศราวุธ รัตนพันธ์นางสาววรรณวิมล ขุนศรี
(สรง.66,สยป.66,สทค.66)
นางสาวกนกวรรณ ธรรมณี
(สรง.66,สยป.66,สทค.66)
นางสาวศันสนีย์ ธรรมาธิกุล
(สรง.66,สยป.66,สทค.66)
นายเกียรติศักดิ์ ศรีแก้ว
(สรง.66,สยป.66,สทค.66)
นางสาวสุภิญญา   ไชยทอง
สพค.67
นางสาวเกษิณี หิรัญรติกุล
(สรง.66,สยป.66,สทค.66)
นางสาววิรัษฎา เรืองนุ้ย
(สรง.66,สยป.66,สทค.66)
นางสาวเบญจรักษ์ เพ็งดำ
(สรง.66,สยป.66,สทค.66)
นายบดินทร์ อึ่งทองนายสมรักษ์ แสงอาวุธ
สศส.66
นางนิภาพร กันลือนาม
สศส.66
นางสาวนันทา ชุมศรี
สศส.66


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 077-272580