โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด มหาสารคาม
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน เมษายน ปี 2564

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564

2. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564

3. ประมวลผลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2564

4. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2564

5. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564

6. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2564

7. การสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564

*** อ้างอิงตามแผนการปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 043-777446