โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด ปทุมธานี
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน มีนาคม ปี 2566

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2566 ( ส.ร.ง.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำนโยบายและวางแผนพัฒนากำลังคน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-12 ของทุกเดือน

2. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2566 ( ส.ศ.ส. 66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : วันที่ 7-20 ของทุกเดือน

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นายอรุณ สีแดง
น.ส.สุพรรณี ทรัพย์มาก
ส.ศ.ส. 66
น.ส.ศิริพร สายลาม
ส.ร.ง.66
นายวรพจน์ ธีรเวช
ส.ร.ง.66 , ส.ศ.ส. 66
น.ส.จารุณี อมรเทพ
ส.ร.ง.66
นายอรรถพล นาเมฆ
ส.ร.ง.66 , ส.ศ.ส. 66
นายกฤดากร ลาภเจียม
ส.ร.ง.66
นางนารี เผือกศิริ
ส.ร.ง.66
นายศุภกฤต บุญศร
ส.ร.ง.66
นายทวี คงสี
ส.ร.ง.66
นางศิวาพร พุฒวันเพ็ญ
ส.ร.ง.66 , ส.ร.ง.66
นายณฐพงศ์ ยิ้มประเสริฐ
ส.ร.ง.66
 นายภัทรพงศ์ ชื่นจิตร
ส.ร.ง.66
ว่าที่ .ร.ต.สามารถ มิตรศิริวัฒน
ส.ร.ง.66 , ส.ร.ง.66
นางนงลักษณ์ ขุนโตนางสาวราภรณ์ เกื้อนุ่น
ส.ศ.ส. 66
นางสมบัติ ธนะชาญชัย
ส.ศ.ส. 66
น.ส.จารุณี อมรเทพ
ส.ศ.ส. 66
นางนารี เผือกศิริ
ส.ศ.ส. 66
นายศุภกฤต บุญศร
ส.ศ.ส. 66
นางสาวเสาวรัตน์ เดชเทศ
น.ส.สุพรรณี ทรัพย์มาก
ส.ศ.ส. 66
นางสมบัติ ธนะชาญชัย
ส.ศ.ส. 66
น.ส.จารุณี อมรเทพ
ส.ศ.ส. 66
น.ส.ศิริพร สายลาม
ส.ศ.ส. 66
นายทวี คงสี
ส.ศ.ส. 66


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 02-5816772