โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด ปทุมธานี
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2564

1. สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

2. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564

3. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564

4. ประมวลผลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2564

5. การสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564

6. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2564

7. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2564

8. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564

9. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564

*** อ้างอิงตามแผนการปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 02-5816772