โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด พัทลุง
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน มีนาคม ปี 2566

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 ( สรง. 66,สทค.66) ( สรง,สทค)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำลังแรงงานที่มีอยู่ภายในประเทศ จำนวนผู้มีงานทำและไม่มีงานทำค่าจ้างแรงงาน ตลอดจนผลประโยชน์อื่นๆที่ได้จากการทำงานของลูกจ้าง และจำนวนประชาชนที่ใช้อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ ประเภทโทรศัพท์มือถือ และการมีโทรศัพท์มือถือ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-12 มีนาคม 2566

2. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 ( สศส.66) ( สศส)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือน ได้แก่ สมาชิกของครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ รวมทั้งรายได้ เป็นต้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 7-20 มีนาคม 256ุ

3. ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 (ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ 2566) ( กส.66) ( กส)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขออนุญาตก่อสร้าง

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-13 มีนาคม 2566

4. สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2566 ( ส.เดือดร้อน 2566) ( ส เดือดร้อน )

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ความต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การให้บริการอินเทอร์เน็ต (ฟรี) ของภาครัฐ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-19 มีนาคม 2566

5. การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2566 ( สอส.66) ( สอส)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ ภาวะการเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข รวมทั้งสถานะสุขภาพในปัจจุบัน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 15-25 มีนาคม 2566

6. สำรวจการรรับฟัง/รับชมรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2566 ( วิทยุ) ( วิทยุ)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน์

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 22-31 มีนาคม 2566

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางสาวชุลีกร แก้วนพรัตน์นางสาวปัณพร เหมือนหนู
กส , ส เดือดร้อน , สอส , วิทยุ
นางวิไลวรรณ ขาวศิริ
กส , ส เดือดร้อน , สอส , วิทยุ
นางสาวอุบลรัตน์ บัวตูม
กส , ส เดือดร้อน , สอส , วิทยุ
นางกาญดา รักษ์เกลี้ยง
กส , ส เดือดร้อน , สอส , วิทยุ
นางอำไพ ปานสังข์
กส , ส เดือดร้อน , สอส , วิทยุ
นางสาววรรณพร ยืนทน
สรง,สทค , กส , ส เดือดร้อน , สอส , วิทยุ
นายครรชิต ขุนชิต
สรง,สทค , กส , ส เดือดร้อน , สอส , วิทยุ
นางจุรี เนียมรัตน์
สรง,สทค , กส , ส เดือดร้อน , สอส , วิทยุ
นายเปรมทัต ชูอักษร
สรง,สทค , กส , ส เดือดร้อน , สอส , วิทยุ
นายพิพัฒน์พงษ์ คงศรีทอง
กส , ส เดือดร้อน , สอส , วิทยุ
นางสาวกัสมา กะหละหมัด
ส เดือดร้อน
นางสาวกาญจนาฏ ช่วยเกื้อ
ส เดือดร้อน
นางจริญญา ทองทวี
สรง,สทค , กส , ส เดือดร้อน , สอส , วิทยุ
นางสาวปอแก้ว เรืองเพ็ง
ส เดือดร้อน
นางสาวอริสรา มณีรัตน์
ส เดือดร้อน , สอส , วิทยุ


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 074-613181