โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด พิจิตร
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2564

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 ( สรง.)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะต่าง ๆ ของกำลังแรงงานของประเทศ สำหรับ ทำการประมาณการจำนวนและคุณลักษณะของกำลังแรงงานในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ซึ่งข้อมูล สถิติที่สำคัญได้จากการสำรวจ มีดังนี้ 1) จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกกำลังแรงงาน ได้แก่ ผู้รอฤดูกาล ผู้มีงานทำ ผู้ว่างงาน และผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 2) ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน จำแนกตามลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาที่ สำเร็จ สถานภาพสมรส อาชีพ อุตสาหกรรม สถานภาพการทำงาน เป็นต้น 3) จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามลักษณะการทำงานที่น่าสนใจ เช่น ประเภทอุตสาหกรรม ชั่วโมง ทำงาน การทำงานต่ำกว่าระดับ (ด้านเวลา) ค่าจ้าง และผลประโยชน์อื่นๆ ที่ได้จากการทำงานของลูกจ้าง เป็นต้น 4) จำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามลักษณะบางประการที่น่าสนใจ เช่น ประสบการณ์การทำงาน (เคยทำงาน/ใม่เคยทำงาน) ระยะเวลาที่ว่างงาน งานที่ทำครั้งสุดท้าย เป็นต้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-12 ตุลาคม 2564

2. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 ( สศส.)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านเศรญฐกิจและสุงคมของครัวเรือน เช่นรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สินทรัพย์สิน โครงสร้างของสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย การย้ายถิ่น และการส่งเงินตลอดจนการรับสวัสดิการ/ความช่วยเหลือจากรัฐ และใช้บริการของถาครัฐเป็นต้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-20 ตุลาคม 2564

3. ประมวลผลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 ( กส.)

​​​​วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน และสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน 2. เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการสะสมทุน และคำนวณมูลค่าการ ก่อสร้างรวมทั้งประเทศ 3. ใช้ในการจัดทำตัวชี้วัดที่อยู่อาศัย การติดตามภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเสถียรภาพทาง เศรษฐกิจและการเงิน และใช้ในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-31 ตุลาคม พ.ศ.2564

4. สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2564 ( ย้านถิ่น)

​​​​วัตถุประสงค์ : 1.ข้อมูลพื้นฐานทางด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคมของผู้ย้ายถิ่นและไม่ย้ายถิ่น 2.ข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายถิ่นของประชากร 3.ข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายถิ่นของประชากรแฝง

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-31 ตุลาคม พ.ศ.2564

5. สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2564 ( สปส.)

​​​​วัตถุประสงค์ : 1.ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม ภาวะสุขภาพ การเกื้อหนุน และลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ 2.ความมั่นคงในการดำเนินชีวิต การมีหลักประกัน ความต้องการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและความช่วยเหลือในด้านต่างๆ 3.ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-31 ตุลาคม พ.ศ.2564

6. สำรวจยอดขายรายไตรมาส3 พ.ศ.2564 ( ยอดขาย)

​​​​วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าขายหรือราบรับจากการจำหน่ายสินค้าและการให้บริการประเภทต่างๆ และข้อมูลสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการ 2.เพื่อศึกษาแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของยอดขายหรือรายรับ และสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการเป็นรายไตรมาส

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-20 ตุลาคม พ.ศ.2564

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐนางสาวนิติยา เจศรีชัย
ยอดขาย
นายอัศวิน มานุวงศ์
ยอดขาย
นางสาวกิ่งกาญจน์ เจศรีชัย
ยอดขาย
นายระพิน เรืองสงคราม
สรง. , กส. , ย้านถิ่น , สปส.
นางสาวศิระวันทน์ ภูมินทอง
กส.
นายกฤษณะ แพโพธิ์
สรง. , ย้านถิ่น , สปส.
นางสาวการะเกตุ คงกะสี
สรง. , ย้านถิ่น , สปส.
นายพงษ์ศักดิ์ ปั้นเพ็ง
สรง. , ย้านถิ่น , สปส.
นางสาวอังสนา อาสว่าง
สรง. , ย้านถิ่น , สปส.
นายพีระพงษ์ ปั้นเพ็ง
กส.
นายจรูญ จิตรจามีกรนางสาวนิติยา เจศรีชัย
กส.
นางสุพรรณิการ์ มหาวัน
กส. , ยอดขาย
นางสาวชุติกานต์ ติฉิน
ยอดขาย
นางสาวศิระวันทน์ ภูมินทอง
สรง. , ย้านถิ่น , สปส.
นายชยพล คำเสน
สรง. , ย้านถิ่น , สปส.
นางสาวกัลยรัตน์ ศรีบุรินทร์
สรง. , ย้านถิ่น , สปส.
นายพีระพงษ์ ปั้นเพ็ง
สรง. , ย้านถิ่น , สปส.
นางสาววิมลรัตน์ ทรัพย์เมฆ
สรง. , ย้านถิ่น , สปส.
นางอธิฏฐาน ช้างเผือกนางสาวกิ่งกาญจน์ เจศรีชัย
สศส. , กส.
นางสุพรรณิการ์ มหาวัน
สศส.
นายอัศวิน มานุวงศ์
กส.
นางสาวการะเกตุ คงกะสี
กส.
นายชยพล คำเสน
กส.
นายชวลิต ธีรกีรยุตนายอัศวิน มานุวงศ์
สศส.
นางสาวชุติกานต์ ติฉิน
สศส. , กส.
นายกฤษณะ แพโพธิ์
กส.
นายพงษ์ศักดิ์ ปั้นเพ็ง
กส.


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 056-611085