โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด ตาก
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2566

1. 1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566/2567 ( สรง.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะต่าง ๆ ของกำลังแรงงานของประเทศ สำหรับ ทำการประมาณการจำนวนและคุณลักษณะของกำลังแรงงานในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ซึ่งข้อมูล สถิติที่สำคัญได้จากการสำรวจ มีดังนี้ 1) จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกกำลังแรงงาน ได้แก่ ผู้รอฤดูกาล ผู้มีงานทำ ผู้ว่างงาน และผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 2) ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน จำแนกตามลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาที่ สำเร็จ สถานภาพสมรส อาชีพ อุตสาหกรรม สถานภาพการทำงาน เป็นต้น 3) จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามลักษณะการทำงานที่น่าสนใจ เช่น ประเภทอุตสาหกรรม ชั่วโมง ทำงาน การทำงานต่ำกว่าระดับ (ด้านเวลา) ค่าจ้าง และผลประโยชน์อื่นๆ ที่ได้จากการทำงานของลูกจ้าง เป็นต้น 4) จำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามลักษณะบางประการที่น่าสนใจ เช่น ประสบการณŤการทำงาน (เคยทำงาน/ใม่เคยทำงาน) ระยะเวลาที่ว่างงาน งานที่ทำครั้งสุดท้าย เป็นต้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-12 ธันวาคม 2566

2. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2566/2567 ( สทค.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนประชาชนที่ใช้อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ ประเภทโทรศัพท์มือถือ และการมีโทรศัพท์มือถือ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-12 ธันวาคม 2566

3. สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2566 ไตรมาส 4 ( สยป.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การย้ายถิ่นของประชากรพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้ประเทศมีข้อมูลประกอบ การวางแผนและกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกระจายตัวและการตั้งถิ่นฐานของประชากร อันจะช่วยในการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณสุขต่างๆ ให้พอเพียง รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก การย้ายถิ่นของประชากร อาทิ ปัญหาความแออัดของที่อยู่อาศัย ปัญหาการกำจัดขยะ ปัญหาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-12 ธันวาคม 2566

4. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ( Digital Wallet (เงินดิจิทัล 10,000 บาท))

​​​​วัตถุประสงค์ : สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet (เงินดิจิทัล 10,000 บาท)

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-15 ธันวาคม

5. โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 ( สพค.67)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของครัวเรือน เช่น ประเภทครัวเรือน จํานวนสมาชิกทั้งสิ้น จํานวนสมาชิกที่มีอายุ 15 ขึ้นไป รวมถึงข้อมูลจํานวนสมาชิกที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-31 ธันวาคม 2566

6. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566/2567 ( สศส.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือน ได้แก่ สมาชิกของครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ รวมทั้งรายได้ เป็นต้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 7-20 ธันวาคม 2566

7. ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566/2567 ( กส.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการจัดทำบัญชีประชาชาติรายไตรมาสและรายปี และจัดทำดัชนีชี้วัดด้านที่อยู่อาศัยและภาวะการก่อสร้าง เพื่อประโยชน์ ในการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจและเป็นข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับภาคเอกชนใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-25 ธันวาคม 2566

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นายป้อมชัย ยอดยิ่งนายจันทร์ จิตแจ่มแจ้ง
กส.66
นางสาวณัฐวรรณ สืบวงษ์ดิษฐ์
กส.66
นางสาววารินทร์ ฟักทองอยู่
กส.66
นางสาววทันศนี หล่ำรัศมี
กส.66
นายศักดา คมขำ
กส.66
นางสาวกรรณิการ์ กรแก้ว
กส.66
นางสาวธัญญารัตน์ 	ปานกุล
กส.66
นางสาวสุรีรัตน์ 	ทรัพย์อยู่
กส.66
นางสาวณัฏฐณิชา ถึงแสง
กส.66
นายปภาวิน เชษฐบุตร
กส.66
นายธนบดี เทียมทิพร
กส.66
นายภาคิน สอนสำโรงนายจันทร์ จิตแจ่มแจ้ง
สพค.67
นางสาวณัฐวรรณ สืบวงษ์ดิษฐ์
สรง.66 , สทค.66 , สยป.66 , Digital Wallet (เงินดิจิทัล 10,000 บาท) , สพค.67
นางสาววารินทร์ ฟักทองอยู่
Digital Wallet (เงินดิจิทัล 10,000 บาท) , สพค.67
นางสาววทันศนี หล่ำรัศมี
สรง.66 , สทค.66 , สยป.66 , Digital Wallet (เงินดิจิทัล 10,000 บาท) , สพค.67
นายศักดา คมขำ
สรง.66 , สทค.66 , สยป.66 , Digital Wallet (เงินดิจิทัล 10,000 บาท) , สพค.67
นางสาวณัฏฐณิชา ถึงแสง
สพค.67
นางสาวกรรณิการ์ กรแก้ว
สรง.66 , สทค.66 , สยป.66 , Digital Wallet (เงินดิจิทัล 10,000 บาท) , สพค.67
นางสาวธัญญารัตน์ 	ปานกุล
สรง.66 , สทค.66 , สยป.66 , Digital Wallet (เงินดิจิทัล 10,000 บาท) , สพค.67
นางสาวสุรีรัตน์ 	ทรัพย์อยู่
สรง.66 , สทค.66 , สยป.66 , Digital Wallet (เงินดิจิทัล 10,000 บาท) , สพค.67
นายธนบดี เทียมทิพร
สพค.67
นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดีนายจันทร์ จิตแจ่มแจ้ง
สศส.66
นางสาววารินทร์ ฟักทองอยู่
สศส.66
นางสาวณัฏฐณิชา ถึงแสง
สศส.66
นายธนบดี เทียมทิพร
สพค.67


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 055-511298