โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด น่าน
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2564

1. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 ( สรง.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำลังแรงงานที่มีอยู่ภายในประเทศ จำนวนผู้มีงานทำและไม่มีงานทำค่าจ้างแรงงาน ตลอดจนผลประโยชน์อื่นๆที่ได้จากการทำงานของลูกจ้าง และการย้ายถิ่นของประชากร

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-31 ตุลาคม 2564

2. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 ( สศส.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-31 ตุลาคม 2564

3. โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2565 ( สพค.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของครัวเรือน เช่น ประเภทครัวเรือน จํานวนสมาชิกทั้งสิ้น จํานวนสมาชิกที่มีอายุ 15 ขึ้นไป รวมถึงข้อมูลจํานวนสมาชิกที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-31 ตุลาคม 2564

4. โครงการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2564 ( สปส.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม ภาวะสุขภาพ การเกื้อหนุน และลักษณะการอยูjอาศัย ความต้องการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-31 ตุลาคม 2564

5. โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3 ( สขต.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าขายหรืเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าขายหรือรายรับจากการจำหน่ายปลีกสินค้าและการให้บริการประเภทต่างๆและมูลค่าสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการอรายรับจากการจำหน่ายปลีกสินค้าและการให้บริการประเภทต่างๆและมูลค่าสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-31 ตุลาคม 2564

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นายวิชัย สิมมาน้อยนางสาวจงรัก สมร
สรง.64 , สศส.64 , สพค.64 , สปส.64 , สขต.64
นายวิสิทธิ์ ว่องอิสริยวาณิช
สรง.64 , สศส.64 , สพค.64 , สปส.64 , สขต.64
นายสัญญา อินหล้า
สรง.64 , สศส.64 , สพค.64 , สปส.64 , สขต.64
นางสาวกรกนก จิณะ
สรง.64 , สศส.64 , สพค.64 , สปส.64 , สขต.64
นายณัฐชัย ค่ายแก้ว
สรง.64 , สศส.64 , สพค.64 , สปส.64 , สขต.64
นายศรันยู นันตาเสน
สรง.64 , สศส.64 , สพค.64 , สปส.64 , สขต.64
นางสุรีรัตน์ ลำคำ
สรง.64 , สศส.64 , สพค.64 , สปส.64 , สขต.64
นายจำรัส พิมสาร
สรง.64 , สศส.64 , สพค.64 , สปส.64 , สขต.64
ว่าที่ ร.ต.หญิง จันทร์จิรา ใจจันทร์
สรง.64 , สศส.64 , สพค.64 , สปส.64 , สขต.64
นางวัจนารัตน์ เชียงทา
สรง.64 , สศส.64 , สพค.64 , สปส.64 , สขต.64
นางสาวภรณ์ชนก คิดดี
สรง.64 , สศส.64 , สพค.64 , สปส.64 , สขต.64


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 054-716430