โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด หนองบัวลำภู
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2564

1. โครงการสำรวจพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2565 ( สพค)

​​​​วัตถุประสงค์ : โครงการสำรวจพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2565

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางสัตตบุษ  ศิริประภานางสาวรุ่งนภาพร พุสิมมา
สพค
นางจุฑาทิพ  จำปาลอย
สพค
นางสาวเตือนใจ แสงจันทร์
สพค
นางสาวอุดมลักษณ์  หาวิชิต
สพค
นางสาวอรนุช ไอยรา
สพค
นางสาววันเพ็ญ แก้วอินทร์
สพค
นางภิษิฐ ปางชาติ
สพค
นางกันยกร จันทะสิม
สพค
นางสาวกาญจนา ชามนตรี
สพค
นายนพดล ภูกองชัย
สพค
นายเดวิช หลักหาญ
สพค
นางสาวจงจิตร์ สุนนท์
สพค
นางสาวศุจินธร ทองกรณ์
สพค
นางสาวธิติยา​ แก้วอินทร์
สพค
นางสาวอัญชลี สมทรัพย์
สพค
นางวะรัญญา หาญชนะ
สพค


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 042-316736