โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด สมุทรสงคราม
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2564

1. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564 ( สรง.)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจภาวะการทำงานของประชากรและสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-12 ตุลาคม 2564

2. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 ( สศส)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : ึ7-20 ตุลาคม 2564

3. โครงการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2564 ( สปส)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2564

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 13-31 ตุลาคม 2564

4. โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 3) ( สำรวจยอดขายรายไตรมาส 3)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 3)

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนตุลาคม 2564

5. โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2564 ( สพค.)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2564

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 13-31 ตุลาคม 2564

6. โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 ( กส.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : ไม่เกินวันที่ 25 ของเดือนถัดไป

7. โครงการสำรวจการมีการใช้เทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2564 ( ICT)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจการมีการใช้เทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2564

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม-ธันวาคม

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์นางสาวประนอม  จันทรดี
สรง. , สปส , สำรวจยอดขายรายไตรมาส 3 , สพค. , ICT
นางสาวสดใส สอิ้งทอง
สรง. , สปส , สำรวจยอดขายรายไตรมาส 3 , สพค. , ICT
นางสาววันเพ็ญ ภู่มณีวงษ์
สรง. , สปส , สำรวจยอดขายรายไตรมาส 3 , ICT
นางสาวนันทนา สรุปราช
สรง. , สปส , สำรวจยอดขายรายไตรมาส 3 , สพค. , ICT
นางสาวจันทร์จิรา เล็กประสิทธิ์
สรง. , สปส , สำรวจยอดขายรายไตรมาส 3 , สพค. , ICT
นางสาวนัยนา ถาวรกาล
สรง. , สศส , สปส , สำรวจยอดขายรายไตรมาส 3 , สพค. , ICT
นางสาวเยาวเรศ ศรีนิล
สรง. , สปส , สำรวจยอดขายรายไตรมาส 3 , สพค. , ICT
นางพรพิมล วัฒนประดิษฐ
สรง. , สปส , สำรวจยอดขายรายไตรมาส 3 , สพค. , ICT
นางสาวเสาวลักษณ์ อุทัยพัฒนะศักดิ์
สรง. , สศส , สปส , สำรวจยอดขายรายไตรมาส 3 , สพค. , กส.64 , ICT
นายนิรันดร์ ทับเพชร
สรง. , สปส , สำรวจยอดขายรายไตรมาส 3 , สพค. , ICT
นางสาววันดี ทองน้อย
สรง. , สปส , สำรวจยอดขายรายไตรมาส 3 , สพค. , ICT
นางสาวกนกชล แสงพิทักษ์
สรง. , สศส , สปส , สำรวจยอดขายรายไตรมาส 3 , สพค. , ICT
นางสาววีวัลย์ บุญยะกลัมพะนางสาววันเพ็ญ ภู่มณีวงษ์
สพค.


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 034-711001