โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด สมุทรสงคราม
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน มีนาคม ปี 2566

1. โครงการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2566 ( อนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2566)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2566

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 13-31 มีนาคม 2566

2. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 ( สศส)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 7-20 มีนาคม 2566

3. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 ผนวกโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2566 ( สรง)

​​​​วัตถุประสงค์ : สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 ผนวกโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2566

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-12 มีนาคม 2566

4. โครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 ( กส.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : ไม่เกินวันที่ 25 ของเดือนถัดไป

5. โครงการสำรวจการรับฟัง/รับชมรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ( โทรทัศน์วิทยุ)

​​​​วัตถุประสงค์ : สำรวจการรับฟัง/รับชมรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 22 มีนาคม - 5 เมษายน 2566

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางสาวสุกัญญา จันทะเสนนางสาววันเพ็ญ ภู่มณีวงษ์
อนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2566 , สศส , สรง , โทรทัศน์วิทยุ
นางสาวนันทนา สรุปราช
อนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2566 , สศส , สรง , โทรทัศน์วิทยุ
นางสาวประนอม  จันทรดี
อนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2566 , สศส , สรง , โทรทัศน์วิทยุ
นางสาวจันทร์จิรา เล็กประสิทธิ์
อนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2566 , สศส , สรง , โทรทัศน์วิทยุ
นางสาววันดี ทองน้อย
อนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2566 , สศส , สรง , โทรทัศน์วิทยุ
นางสาวนัยนา ถาวรกาล
อนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2566 , สศส , สรง , โทรทัศน์วิทยุ
นางสาวเยาวเรศ ศรีนิล
อนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2566 , สศส , สรง , โทรทัศน์วิทยุ
นางพรพิมล วัฒนประดิษฐ
อนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2566 , สศส , สรง , โทรทัศน์วิทยุ
นางสาวกนกชล แสงพิทักษ์
อนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2566 , สศส , สรง , โทรทัศน์วิทยุ
นายชัยรัตน์ ภักดีกุล
โทรทัศน์วิทยุ
นางสาวเสาวลักษณ์ อุทัยพัฒนะศักดิ์
อนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2566 , สศส , สรง , กส.66 , โทรทัศน์วิทยุ , กส.66
นายนิรันดร์ ทับเพชร
อนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2566 , สศส , สรง , โทรทัศน์วิทยุ
นางสาวหนึ่งฤทัย หนูฤทธิ์
โทรทัศน์วิทยุ


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 034-711001