โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด ภูเก็ต
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน มีนาคม ปี 2566

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 ( สรง.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำลังแรงงานที่มีอยู่ภายในประเทศ จำนวนผู้มีงานทำและไม่มีงานทำค่าจ้างแรงงาน รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลของประชากรที่ต้องการฝึกฝีมือแรงงานและฝึกอาชีพให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-12 มีนาคม 2566

2. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2566 ( สทค.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-12 มีนาคม 2566

3. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 ( ( สศส.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับค่าครองชีพและสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 7-20 มีนาคม 2566

4. ประมวลผลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2566 ( กส.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการก่อสร้างของเอกชน ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำบัญชีประชาชาติรายไตรมาสและรายปี

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 20-31 มีนาคม 2566

5. สำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ.2566 ( สสร.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความสามารถของประชาชนในการเข้าถึง เข้าใจ ตีความ ประเมิน และการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-31 มีนาคม 2566

6. สำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2566 ( สอส.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับหลักหลักประกันสุขภาพ ภาวะการเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข รวมทั้งสถานะสุขภาพในปัจุบัน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-31 มีนาคม 2566

7. สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/หมู่บ้าน 2566 ( ส.ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/หมู่บ้าน 66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-31 มีนาคม 2566

8. สำรวจกิจกรรมงานวัฒนธรรมท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร พ.ศ.2566 ( ส.กิจกรรมงานวัฒนธรรมท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร พ.ศ.2566)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 4-19 มีนาคม 2566

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางคณิดเกศ คิดเหมาะนางสาวธันยวีร์ เทียนศรี
สรง.66 , สทค.66 , สศส.66 , สสร.66 , สอส.66 , ส.ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/หมู่บ้าน 66 , ส.กิจกรรมงานวัฒนธรรมท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร พ.ศ.2566
นายเจนวิทย์ ซุ่ยลิ่ม
สรง.66 , สทค.66 , สศส.66 , สสร.66 , สอส.66 , ส.ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/หมู่บ้าน 66
นายสมศักดิ์ เซี่ยงฉิน
สรง.66 , สทค.66 , สศส.66 , สอส.66 , ส.ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/หมู่บ้าน 66 , ส.กิจกรรมงานวัฒนธรรมท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร พ.ศ.2566
นายชินพงษ์ อุดมทรัพย์
สรง.66 , สทค.66 , สศส.66 , สสร.66 , สอส.66 , ส.ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/หมู่บ้าน 66
นางสาวเพียงใจ สุดวิไล
สรง.66 , สทค.66 , สศส.66 , สอส.66 , ส.ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/หมู่บ้าน 66 , ส.กิจกรรมงานวัฒนธรรมท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร พ.ศ.2566
นางสาวอัสณีย์ คงจร
สรง.66 , สทค.66 , สศส.66 , สอส.66 , ส.ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/หมู่บ้าน 66 , ส.กิจกรรมงานวัฒนธรรมท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร พ.ศ.2566
นางสาวมณีวรรณ จันทร์เฮือง
สรง.66 , สทค.66 , สศส.66 , กส.66 , สอส.66 , ส.ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/หมู่บ้าน 66
นายเกียรติศักดิ์ เศรษฐณรงค์
สรง.66 , สทค.66 , สสร.66 , สอส.66
นางสาววัชรี กรอบแก้ว
สรง.66 , สทค.66 , สศส.66 , สอส.66 , ส.ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/หมู่บ้าน 66
นางสาวณวพร เพชรฉวาง
สสร.66 , ส.ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/หมู่บ้าน 66
นายอนันตชัย กิติระ
สรง.66 , สทค.66 , สศส.66 , สสร.66 , สอส.66 , ส.ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/หมู่บ้าน 66
นางสาวสุทธิกานต์ พลวัฒน์
ส.ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/หมู่บ้าน 66
นางณภัทร  อ้อยศรีสกุลนายเจนวิทย์ ซุ่ยลิ่ม
ส.กิจกรรมงานวัฒนธรรมท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร พ.ศ.2566
นายสมศักดิ์ เซี่ยงฉิน
สสร.66
นางสาวปิยะนุช มีสี
ส.กิจกรรมงานวัฒนธรรมท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร พ.ศ.2566
นายชินพงษ์ อุดมทรัพย์
ส.กิจกรรมงานวัฒนธรรมท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร พ.ศ.2566
นางสาวเพียงใจ สุดวิไล
สสร.66
นางสาวอัสณีย์ คงจร
สสร.66
นางสาวมณีวรรณ จันทร์เฮือง
สสร.66 , ส.กิจกรรมงานวัฒนธรรมท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร พ.ศ.2566
นางสาววัชรี กรอบแก้ว
สสร.66
นางสาวสุทธิกานต์ พลวัฒน์
สสร.66
นางสาวธัญวรรณ มีแก้วนางสาววัชรี กรอบแก้ว
ส.กิจกรรมงานวัฒนธรรมท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร พ.ศ.2566
นายเกียรติศักดิ์ เศรษฐณรงค์
ส.กิจกรรมงานวัฒนธรรมท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร พ.ศ.2566
นายอนันตชัย กิติระ
ส.กิจกรรมงานวัฒนธรรมท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร พ.ศ.2566
นางสาวสุทธิกานต์ พลวัฒน์
ส.กิจกรรมงานวัฒนธรรมท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร พ.ศ.2566
นางสาวนัสรียะห์ สะแอ
ส.กิจกรรมงานวัฒนธรรมท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร พ.ศ.2566
นางสาวณวพร เพชรฉวาง
ส.กิจกรรมงานวัฒนธรรมท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร พ.ศ.2566


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 076-211594