โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด ภูเก็ต
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2564

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2564 ( สรง.64/สทค.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำลังแรงงานที่มีอยู่ภายในประเทศ จำนวนผู้มีงานทำและไม่มีงานทำค่าจ้างแรงงาน รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลของประชากรที่ต้องการฝึกฝีมือแรงงานและฝึกอาชีพให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-12 ตุลาคม 2564

2. สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2564 (ส.ย้ายถิ่นของประชากร.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : พื่ื่ื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายถิ่นของประชากรและประชากรแฝง

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-31 ตุลาคม 2564

3. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 ( สศส.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 7-31 ตุลาคม 2564

4. สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2564 ( สปส.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมผู้สูงอายุทางลักษณะประชากร เศรษฐกิจ สังคม ภาวะสุขภาพ การเกื้อหนุน และลักษณะที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-31 ตุลาคม 2564

5. ประมวลผลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2564 ( กส.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการก่อสร้างของเอกชน ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำบัญชีประชาชาติรายไตรมาสและรายปี

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 20-31 ตุลาคม 2564

6. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2564 (สขต.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าขายหรือรายรับจากการจำหน่ายสินค้าและ การให้บริการประเภทต่าง ๆ และมูลค่าสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-20 ตุลาคม 2564

7. สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2565 ( สพค.65)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวโครงสร้างของประชากร

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 15-31 ตุลาคม 2564

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางคณิดเกศ คิดเหมาะนางสาวชนกภรณ์ แปลงรัตน์
สรง.64/สทค.64 , ส.ย้ายถิ่นของประชากร.64 , สปส.64 , สพค.65
นายชินพงษ์ อุดมทรัพย์
สรง.64/สทค.64 , ส.ย้ายถิ่นของประชากร.64 , สศส.64 , สปส.64 , สขต.64 , สพค.65
นางสาวเพียงใจ สุดวิไล
สรง.64/สทค.64 , ส.ย้ายถิ่นของประชากร.64 , สศส.64 , สปส.64 , สขต.64 , สพค.65
นางสาวอัสณีย์ คงจร
สรง.64/สทค.64 , ส.ย้ายถิ่นของประชากร.64 , สศส.64 , สปส.64 , สขต.64 , สพค.65
นายเจนวิทย์ ซุ่ยลิ่ม
สรง.64/สทค.64 , ส.ย้ายถิ่นของประชากร.64 , สศส.64 , สปส.64 , สขต.64 , สพค.65
นายสมศักดิ์ เซี่ยงฉิน
สรง.64/สทค.64 , ส.ย้ายถิ่นของประชากร.64 , สศส.64 , สปส.64 , สขต.64 , สพค.65
นางสาวมณีวรรณ จันทร์เฮือง
สรง.64/สทค.64 , ส.ย้ายถิ่นของประชากร.64 , สศส.64 , สปส.64 , กส.64 , สขต.64 , สพค.65
นางสาววัชรี กรอบแก้ว
สรง.64/สทค.64 , ส.ย้ายถิ่นของประชากร.64 , สศส.64 , สปส.64 , สขต.64 , สพค.65
นางสาวเพลินตา หนูน้อย
สรง.64/สทค.64 , ส.ย้ายถิ่นของประชากร.64 , สศส.64 , สปส.64 , สขต.64 , สพค.65
นายศักนรินทร์ เอี่ยมสอาด
สรง.64/สทค.64 , ส.ย้ายถิ่นของประชากร.64 , สศส.64 , สปส.64 , สขต.64 , สพค.65
นายอนันตชัย กิติระ
สรง.64/สทค.64 , ส.ย้ายถิ่นของประชากร.64 , สศส.64 , สปส.64 , สขต.64 , สพค.65


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 076-211594