โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด ภูเก็ต
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2566

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2566 ( สรง.66,สทค.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำลังแรงงานที่มีอยู่ภายในประเทศ จำนวนผู้มีงานทำและไม่มีงานทำค่าจ้างแรงงาน รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลของประชากรที่ต้องการฝึกฝีมือแรงงานและฝึกอาชีพให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 12 ธันวาคม 2566

2. สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2566 ( ส.การย้ายถื่นของประชากร พ.ศ. 2566)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายถิ่นของประชากรและการเคลื่อนย้ายแรงงาน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 12 ธันวาคม 2566

3. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 ( สศส.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับค่าครองชีพและสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 7 - 20 ธันวาคม 2566

4. ประมวลผลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2566 ( กส.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการก่อสร้างของเอกชน ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำบัญชีประชาชาติรายไตรมาสและรายปี

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 15 ธันวาคม 2566

5. สำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ .2567 ( สพค.67)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวโครงสร้างของประชากรและที่อยู่อาศัย

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 6 - 31 ธันวาคม 2566

6. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย เติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet (เงินดิจิทัล 10,000 บาท) ( ส.ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย เติมเงิน 10,000 บาท)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/ข้อมูลต่าง ๆ ของรัฐบาล และเป็นแนวทางในการวางแผน กำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินใจดำเนินนโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 4 - 10 ธันวาคม 2566

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางสาวธัญวรรณ มีแก้วนางสาวณัฎฐ์ชญา ตัญบุญยกิจ
สรง.66,สทค.66 , ส.การย้ายถื่นของประชากร พ.ศ. 2566 , ส.ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย เติมเงิน 10,000 บาท
นายชินพงษ์ อุดมทรัพย์
ส.ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย เติมเงิน 10,000 บาท
นางสาวเพียงใจ สุดวิไล
ส.ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย เติมเงิน 10,000 บาท
นายเจนวิทย์ ซุ่ยลิ่ม
สพค.67
นางสาววัชรี กรอบแก้ว
สรง.66,สทค.66 , ส.การย้ายถื่นของประชากร พ.ศ. 2566 , สศส.66 , สพค.67
นายเกียรติศักดิ์ เศรษฐณรงค์
สรง.66,สทค.66 , ส.การย้ายถื่นของประชากร พ.ศ. 2566 , สพค.67 , ส.ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย เติมเงิน 10,000 บาท
นางสาวมณีวรรณ จันทร์เฮือง
สรง.66,สทค.66 , ส.การย้ายถื่นของประชากร พ.ศ. 2566 , สศส.66 , สพค.67
นายอนันตชัย กิติระ
สรง.66,สทค.66 , ส.การย้ายถื่นของประชากร พ.ศ. 2566 , สศส.66 , สพค.67 , ส.ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย เติมเงิน 10,000 บาท
นางณภัทร  อ้อยศรีสกุลนายชินพงษ์ อุดมทรัพย์
สรง.66,สทค.66 , ส.การย้ายถื่นของประชากร พ.ศ. 2566 , สศส.66 , สพค.67
นางสาวเพียงใจ สุดวิไล
สรง.66,สทค.66 , ส.การย้ายถื่นของประชากร พ.ศ. 2566 , สศส.66 , สพค.67
นางสาวอัสณีย์ คงจร
สรง.66,สทค.66 , ส.การย้ายถื่นของประชากร พ.ศ. 2566 , สศส.66 , สพค.67 , ส.ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย เติมเงิน 10,000 บาท
นายเจนวิทย์ ซุ่ยลิ่ม
สรง.66,สทค.66 , ส.การย้ายถื่นของประชากร พ.ศ. 2566 , สศส.66 , ส.ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย เติมเงิน 10,000 บาท
นายสมศักดิ์ เซี่ยงฉิน
สรง.66,สทค.66 , ส.การย้ายถื่นของประชากร พ.ศ. 2566 , สศส.66 , สพค.67 , ส.ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย เติมเงิน 10,000 บาท
นางสาวมณีวรรณ จันทร์เฮือง
กส.66 , ส.ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย เติมเงิน 10,000 บาท
นางสาววัชรี กรอบแก้ว
ส.ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย เติมเงิน 10,000 บาท


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 076-211594