โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด สตูล
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน มีนาคม ปี 2566

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566ผนวกกับสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2566 ( สรง.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : -

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-12 มีนาคม 2566

2. โครงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2566 ( -)

​​​​วัตถุประสงค์ : -

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 20 กุมภาพันธ์-20มีนาคม2566

3. สำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2566 ( สอส.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : -

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-31 มีนาคม 2566

4. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 ( สศส.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : -

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 7-20 มีนาคม 2566

5. โครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ.2566 ( สสร.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : -

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 16 กุมภาพันธ์-31มีนาคม2566

6. การประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2566 เดือนกุมภาพันธ์2566 ( กส.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : -

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-10 มีนาคม 2566

7. โครงการสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจการรับฟัง/รับชมรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พศ.2566 ( -)

​​​​วัตถุประสงค์ : -

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 22 มีนาคม-5 เมษายน2566

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางวาสนา สุขสีพันธ์นางสาวจุรีรัตน์ ฤทธิ์สมัคร
สรง.66 , สอส.66
นายกิตติพงษ์ รงค์สมัคร
- , กส.66
นางญานิศา ทองคำ
สรง.66 , - , สอส.66 , สศส.66 , กส.66 , -
นางสาวธีรนิตย์ เเหล่ทองคำ
กส.66
นายเดชา ศรีเสวตร์
สรง.66 , - , สอส.66 , สศส.66 , กส.66 , -
นางสาวอิสรีย์ เเก้วพวงค์
สรง.66 , - , สอส.66 , สศส.66 , กส.66 , -
นางสาวจินตนา เเสงอรุณ
สรง.66 , - , สอส.66 , สศส.66 , สสร.66 , กส.66 , -
นางณัฐณิชา ณ นคร
สรง.66 , - , สอส.66 , สศส.66 , สสร.66 , กส.66 , -
นายสมปราชญ์ เส็นดาโอ๊ะ
สรง.66 , - , สอส.66 , สศส.66 , สสร.66 , กส.66 , -
นางสาวมัลลิกา เตะปูยู
สรง.66 , - , สอส.66 , สศส.66 , กส.66 , -
นายสิทธิพร นาครอด
สรง.66 , - , สอส.66 , สศส.66 , กส.66 , -
นางสาวธนัญญา ขาวยู
สรง.66 , - , สอส.66 , สศส.66 , สสร.66 , กส.66 , -
นางสาวประไมล์ บัวคำนิน
สรง.66 , - , สอส.66 , สศส.66 , กส.66 , -


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 074-711161