โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด สตูล
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2566

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2566 และสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2566 ( สรง.66 , สทส.66 , สยป.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของครัวเรือน จำนวนผู้มีงานทำ ผู้ไม่มีงานทำ ทั้งที่กำลังหางานทำ และไม่มีงานทำ แต่พร้อมที่จะทำงาน รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ค่าจ้างแรงงาน ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้จากการทำงานของลูกจ้าง จำนวนผู้อาศัยในแต่ละบ้าน มีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหน สถานที่เดิมอยู่ที่ใด มีสัญชาติอะไร การใช้อินเทอร์เน็ต การใช้โทรศัพท์มือถือ การมีคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของครัวเรือน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญสำหรับใช้ในการวางนโยบาย แก้ไขปัญหาการว่างงาน การนำแรงงานมาใช้อย่างเต็มที่ ทราบถึงจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง และทราบถึงจำนวนประชากรแฝง กำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามเป้าหมายได้อย่างตรงจุด และเป็นฐานข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้สำหรับติดตามประเมินผลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงประกอบการวางแผนจัดทำนโยบาย

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-12 ธันวาคม 2566

2. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 ( สศส.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของครัวเรือน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ ด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เช่น โครงสร้างของสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน การย้ายถิ่น และการส่งเงิน ภาวะหนี้สินและทรัพย์สินของครัวเรือน ตลอดจนการได้รับสวัสดิการหรือความช่วยเหลือภาครัฐ เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดสภาพความเป็นอยู่ของประชากรกลุ่มต่าง ๆ การประมาณค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลในการทำบัญชีประชาชาติ ในการศึกษาเรื่องการกระจายรายได้ของครัวเรือน และนำข้อมูลไปใช้วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของครัวเรือน ตลอดจนประเมินผลการพัฒนาด้านต่าง ๆ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 7-20 ธันวาคม 2566

3. การประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2566 ( กส.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาต พื้นที่หรือความยาวของสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาการลงทุน ปรับปรุงกิจการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนใช้เป็นดัชนีชี้วัด และสัญญาณเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างกว้างขวาง

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-10 ธันวาคม 2566

4. สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 ( สคพ.67)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน (สพค.) ดำเนินการสำรวจอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อเก็บรวบรวมรายชื่อครัวเรือน และข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของครัวเรือนโดยการนับจดบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้างทุกแห่ง และครัวเรือนทุกประเภทที่อาศัยอยู่ในเขตแจงนับ (EA) ตัวอย่าง ซึ่งจะนำมาใช้เป็นกรออบสำหรับการเลือกครัวเรือนตัวอย่างของโครงการการสำรวจตัวอย่างในปีนั้น ๆ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-31 ธันวาคม 2566

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางวาสนา สุขสีพันธ์นางสาวธีรนิตย์ เเหล่ทองคำ
กส.66
นายเดชา ศรีเสวตร์
สรง.66 , สทส.66 , สยป.66 , สศส.66 , กส.66 , สคพ.67
นางสาวอิสรีย์ เเก้วพวงค์
สรง.66 , สทส.66 , สยป.66 , สศส.66 , กส.66 , สคพ.67
นางสาวจินตนา เเสงอรุณ
สรง.66 , สทส.66 , สยป.66 , สศส.66 , กส.66 , สคพ.67
นายกิตติพงษ์ รงค์สมัคร
กส.66
นางญานิศา ทองคำ
สรง.66 , สทส.66 , สยป.66 , สศส.66 , กส.66 , สคพ.67
นายสมปราชญ์ เส็นดาโอ๊ะ
สรง.66 , สทส.66 , สยป.66 , สศส.66 , กส.66 , สคพ.67
นางสาวมัลลิกา เตะปูยู
สรง.66 , สทส.66 , สยป.66 , สศส.66 , กส.66 , สคพ.67
นายสิทธิพร นาครอด
สรง.66 , สทส.66 , สยป.66 , สศส.66 , กส.66 , สคพ.67
นางณัฐณิชา ณ นคร
สรง.66 , สทส.66 , สยป.66 , สศส.66 , กส.66 , สคพ.67
นางสาวธนัญญา ขาวยู
สรง.66 , สทส.66 , สยป.66 , สศส.66 , กส.66 , สคพ.67
นางสาวประไมล์ บัวคำนิน
สรง.66 , สทส.66 , สยป.66 , สศส.66 , กส.66 , สคพ.67


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 074-711161