โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด พิษณุโลก
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน มีนาคม ปี 2566

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 ( สรง.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะต่าง ๆ ของกำลังแรงงานของประเทศ สำหรับ ทำการประมาณการจำนวนและคุณลักษณะของกำลังแรงงานในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ซึ่งข้อมูล สถิติที่สำคัญได้จากการสำรวจ มีดังนี้ 1) จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกกำลังแรงงาน ได้แก่ ผู้รอฤดูกาล ผู้มีงานทำ ผู้ว่างงาน และผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 2) ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน จำแนกตามลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาที่ สำเร็จ สถานภาพสมรส อาชีพ อุตสาหกรรม สถานภาพการทำงาน เป็นต้น 3) จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามลักษณะการทำงานที่น่าสนใจ เช่น ประเภทอุตสาหกรรม ชั่วโมง ทำงาน การทำงานต่ำกว่าระดับ (ด้านเวลา) ค่าจ้าง และผลประโยชน์อื่นๆ ที่ได้จากการทำงานของลูกจ้าง เป็นต้น 4) จำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามลักษณะบางประการที่น่าสนใจ เช่น ประสบการณŤการทำงาน (เคยทำงาน/ใม่เคยทำงาน) ระยะเวลาที่ว่างงาน งานที่ทำครั้งสุดท้าย เป็นต้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-12 มีนาคม 2566

2. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2565/2566 ( สทค.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนประชาชนที่ใช้อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ ประเภทโทรศัพท์มือถือ และการมีโทรศัพท์มือถือ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-12 มีนาคม 2566

3. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 ( สศส.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านเศรญฐกิจและสุงคมของครัวเรือน เช่นรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สินทรัพย์สิน โครงสร้างของสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย การย้ายถิ่น และการส่งเงินตลอดจนการรับสวัสดิการ/ความช่วยเหลือจากรัฐ และใช้บริการของภาครัฐ เป็นต้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-20 มีนาคม 2566

4. ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564/2565 ( กส.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการจัดทำบัญชีประชาชาติรายไตรมาสและรายปี และจัดทำดัชนีชี้วัดด้านที่อยู่อาศัยและภาวะการก่อสร้าง เพื่อประโยชน์ ในการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจและเป็นข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับภาคเอกชนใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-25 มีนาคม 2566

5. สำรวจข้อมูลโครงการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2566 ( สอส.ุุ66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ ภาวะการเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข รวมทั้งสถานะสุขภาพในปัจจุบัน ​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 31 มีนาคม 2566

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-31 มีนาคม 2566

6. สำรวจข้อมูลโครงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2566 ( -)

​​​​วัตถุประสงค์ : สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 20 ก.พ.-20 มี.ค 2566

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางนริศรา	บัวเกตุนางสาวขนิษฐา	เภาตุ่น
กส.66 , -
นางสาวมนัชนก นาคมี
-
นางสาวอังคณา ศรีชาติ
สรง.66 , สทค.66 , สอส.ุุ66
นายพีระ สุทธนันท์
สรง.66 , สทค.66 , สอส.ุุ66
นายสุรพงษ์ เพิ่มทวี
-
นางจุฑารัตน์ แก้วพรหม
สรง.66 , สทค.66 , สอส.ุุ66 , -
นางสาวศศิธร	ฤทธิ์จีน
สรง.66 , สทค.66 , สอส.ุุ66
นายอุกฤษฏ์ วัฒนวงศ์พิทักษ์
-
นายพูลนธน  ด้วงกูล
-
นางอรอุมา ประจันตะเสนนางสาวเพ็ญประภา ทับทองหลาง
สศส.66 , -
นายสมบูรณ์ คงเมืองคำ
สศส.66
นางสาวอัจฉรา สิงหะ
สศส.66
นางสาวขนิษฐา	เภาตุ่น
สศส.66
นายพีระ สุทธนันท์
-
นางสาวนัทธมน สิงห์กวาง
-
นางสาวอรวรรณ	ฟักปลั่งนางสาวมนัชนก นาคมี
สรง.66 , สทค.66 , สอส.ุุ66
นางสาวธนิษฐา	ทองนวล
สรง.66 , สทค.66 , กส.66 , สอส.ุุ66 , -
นายสุรพงษ์ เพิ่มทวี
สรง.66 , สทค.66 , สอส.ุุ66
นางฐิตินันท์ บุญบูรา
สรง.66 , สทค.66 , สอส.ุุ66 , -
นายอุกฤษฏ์ วัฒนวงศ์พิทักษ์
สรง.66 , สทค.66 , สอส.ุุ66
นางสาวจุฬาพันธ์ บุญทาเลิศนางสาวอัจฉรา สิงหะ
-
นายสมบูรณ์ คงเมืองคำ
-
นางสาวศศิธร	ฤทธิ์จีน
-
นางสาวอังคณา ศรีชาติ
-


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 055-251943