โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด พิษณุโลก
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2564

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 ( สรง.)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะต่าง ๆ ของกำลังแรงงานของประเทศ สำหรับ ทำการประมาณการจำนวนและคุณลักษณะของกำลังแรงงานในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ซึ่งข้อมูล สถิติที่สำคัญได้จากการสำรวจ มีดังนี้ 1) จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกกำลังแรงงาน ได้แก่ ผู้รอฤดูกาล ผู้มีงานทำ ผู้ว่างงาน และผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 2) ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน จำแนกตามลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาที่ สำเร็จ สถานภาพสมรส อาชีพ อุตสาหกรรม สถานภาพการทำงาน เป็นต้น 3) จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามลักษณะการทำงานที่น่าสนใจ เช่น ประเภทอุตสาหกรรม ชั่วโมง ทำงาน การทำงานต่ำกว่าระดับ (ด้านเวลา) ค่าจ้าง และผลประโยชน์อื่นๆ ที่ได้จากการทำงานของลูกจ้าง เป็นต้น 4) จำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามลักษณะบางประการที่น่าสนใจ เช่น ประสบการณŤการทำงาน (เคยทำงาน/ใม่เคยทำงาน) ระยะเวลาที่ว่างงาน งานที่ทำครั้งสุดท้าย เป็นต้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-12 ตุลาคม 2564

2. สำรวจการย้ายถิ่นของประชาากร พ.ศ.2564 (สยป.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมการย้ายถิ่นของประชากร

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-12 ตุลาคม 2564

3. สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2564 (สปส.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม ภาวะสุขภาพ การเกื้อหนุน และลักษณะการอยูjอาศัย ความต้องการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-31 ตุลาคม 2564

4. สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2565 ( สพค.)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของครัวเรือน เช่น ประเภทครัวเรือน จํานวนสมาชิกทั้งสิ้น จํานวนสมาชิกที่มีอายุ 15 ขึ้นไป รวมถึงข้อมูลจํานวนสมาชิกที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-31 ตุลาคม 2564

5. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 ( สศส.)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านเศรญฐกิจและสุงคมของครัวเรือน เช่นรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สินทรัพย์สิน โครงสร้างของสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย การย้ายถิ่น และการส่งเงินตลอดจนการรับสวัสดิการ/ความช่วยเหลือจากรัฐ และใช้บริการของภาครัฐ เป็นต้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 7-20 ตุลาคม 2564

6. ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564/2565 ( กส.)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน และสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน 2. เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการสะสมทุน และคำนวณมูลค่าการ ก่อสร้างรวมทั้งประเทศ 3. ใช้ในการจัดทำตัวชี้วัดที่อยู่อาศัย การติดตามภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเสถียรภาพทาง เศรษฐกิจและการเงิน และใช้ในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-25 ตุลาคม 2564

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางสาวอรวรรณ	ฟักปลั่งนายสมบูรณ์ คงเมืองคำ
สพค.
นางสาวขนิษฐา	เภาตุ่น
สรง. , สยป.64 , สปส.64
นางสาวเพ็ญประภา ทับทองหลาง
สพค.
นางสาวอัจฉรา สิงหะ
สพค.
นางสาวมนัชนก นาคมี
สรง. , สยป.64 , สปส.64
นางจุฑารัตน์ แก้วพรหม
สรง. , สยป.64 , สปส.64 , สพค.
นางสาวธนิษฐา	ทองนวล
สรง. , สยป.64 , สปส.64 , กส.
นางฐิตินันท์ บุญบูรา
สพค.
นายอุกฤษฏ์ วัฒนวงศ์พิทักษ์
สพค.
นางสาวชลธิดา สุวรรณไชยา
สพค.
นางนริศรา	บัวเกตุนางสาวมนัชนก นาคมี
สพค.
นางสาวขนิษฐา	เภาตุ่น
สพค. , กส.
นายพีระ สุทธนันท์
สรง. , สยป.64 , สปส.64 , สพค.
นายสุรพงษ์ เพิ่มทวี
สรง. , สยป.64 , สปส.64 , สพค.
นางสาวธนิษฐา	ทองนวล
สพค.
นางสาวอังคณา ศรีชาติ
สรง. , สยป.64 , สปส.64 , สพค.
นางฐิตินันท์ บุญบูรา
สรง. , สยป.64 , สปส.64
นางสาวจุฬาพันธ์ บุญทาเลิศนายสมบูรณ์ คงเมืองคำ
สศส.
นางสาวอัจฉรา สิงหะ
สศส.
นางอรอุมา ประจันตะเสนนางสาวเพ็ญประภา ทับทองหลาง
สศส.


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 055-251943