โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด สระบุรี
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2564

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564/2565

2. สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2564

3. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2564/2565

4. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564/2565

5. ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564/2565

6. สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2565

7. สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2564

8. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564/2565

*** อ้างอิงตามแผนการปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 036-211618