โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด สุพรรณบุรี
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2566

1. สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 The 2024 Household Basic Information Survey

2. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566/2567 The 2023 Household Socio – Economic Survey

3. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566/2567 The Labor Force Survey 2023

4. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2566/2567 The 2023 Household Survey On The Use Of Information And Communication Technology

5. สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2566 ไตรมาส 4 The 2023 Migration Survey

6. การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566/2567 The 2023 Construction Area

7. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet (เงินดิจิทัล 10,000 บาท)

*** อ้างอิงตามแผนการปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ***


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 035-535421