โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด พังงา
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน มีนาคม ปี 2566

1. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2565 ( สศส. 66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย ภำวะหนี้สิน ทรัพย์สิน โครงสร้างของสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย การย้ายถิ่น และการส่งเงิน ตลอดจนการได้รับ สวัสดิการ/ความช่วยเหลือจากรัฐ และใช้บริการของภาครัฐ เป็นต้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 7-20

2. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 ( สรง 66 , สทค.66 )

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะต่างๆ ของกำลังแรงงานของประเทศ สำหรับทำ การประมาณการจำนวนและคุณลักษณะของกำลังแรงงานในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ซึ่งข้อมูลสถิติ ที่สำคัญได้จากการสำรวจ มีดังนี้ 1) จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกกำลังแรงงาน ได้แก่ ผู้รอฤดูกาล ผู้มีงานทำ ผู้ว่างงาน และผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 2) ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน จำแนกตามลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุระดับการศึกษาที่ สำเร็จ สถานภาพสมรส อาชีพ อุตสาหกรรม สถานภาพการทำงาน เป็นต้น 3) จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามลักษณะการทำงานที่น่าสนใจ เช่น ประเภทอุตสาหกรรม ชั่วโมง ทำงาน การทำงานต่ำกว่าระดับ (ด้านเวลา) ค่าจ้าง และผลประโยชน์อื่นๆ ที่ได้จากการทำงานของลูกจ้าง เป็นต้น 4) จำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามลักษณะบางประการที่น่าสนใจ เช่น ประสบการณ์การทำงาน (เคยทำงาน/ใม่เคยทำงาน) ระยะเวลาที่ว่างงาน งานที่ทำครั้งสุดท้าย เป็นต้น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำลังแรงงานที่มีอยู่ภายในประเทศ จำนวนผู้มีงานทำและไม่มีงานทำค่าจ้างแรงงาน ตลอดจนผลประโยชน์อื่นๆที่ได้จากการทำงานของลูกจ้าง และจำนวนประชาชนที่ใช้อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ ประเภทโทรศัพท์มือถือ และการมีโทรศัพท์มือถือ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-12

3. ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 ( กส 66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการจัดทำบัญชีประชาชาติรายไตรมาสและรายปี และจัดทำดัชนีชี้วัดด้านที่อยู่อาศัยและภาวะการก่อสร้าง เพื่อประโยชน์ ในการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจและเป็นข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับภาคเอกชนใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-10

4. โครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ. 2566 ( รู้เท่าทันสื่อ)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประชาชนในประเทศไทย

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 16 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม

5. โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ( สก. 66)

​​​​วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการจัดทำโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 และสื่อสารให้เห็นถึง ประโยชน์ของการจัดทำโครงการฯ อันจะส่งผลดีต่อการให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ 2) เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับเกษตรกรที่เป็นผู้ถือครองทำการเกษตรตามขอบข่าย 3) เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องการรักษาความลับของข้อมูล

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 20 มกราคม - 10 มีนาคม

6. สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2566 (-)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 1)ความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน 2)ความต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน 3)ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4)การให้บริการอินเทอร์เน็ต (ฟรี)ของภาครัฐ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 20 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2566

7. สำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2566 ( สอส.)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การเจ็บป่วย การรับบริการ ส่งเสริมสุขภาพ การรับบริการทันตกรรม การเข้ารับบริการด้านสาธารณสุข ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ ด้านสาธารณสุข การเข้าถึงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของประชากร และสถานการณ์เกี่ยวกับยาฆ่าเชื้อ หรือยาปฏิชีวนะ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-31 มีนาคม

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะนางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ
สอส.
นายปวิช ชาตรีวงศ์
สรง 66 , สทค.66
นายมงคล เข้มแข็ง
สศส. 66 , สรง 66 , สทค.66 , สศส. 66 , กส 66 , สก. 66 , สศส. 66 , สรง 66 , สทค.66 , รู้เท่าทันสื่อ , - , สรง 66 , สทค.66 , สศส. 66 , สอส.
นางสาวภัทรกร จงจิตร
สศส. 66 , สรง 66 , สทค.66 , สศส. 66 , กส 66 , สก. 66 , สศส. 66 , สรง 66 , สทค.66 , รู้เท่าทันสื่อ , - , สรง 66 , สทค.66 , สศส. 66 , สอส.
นางสาวรดา โบบทอง
สศส. 66 , สรง 66 , สทค.66 , กส 66 , สก. 66 , สศส. 66 , สรง 66 , สทค.66 , รู้เท่าทันสื่อ , - , สรง 66 , สทค.66 , สศส. 66 , สอส.
นางสาวอรพิน คำเลี้ยง
สรง 66 , สทค.66 , กส 66 , สก. 66 , สรง 66 , สทค.66 , รู้เท่าทันสื่อ , - , สรง 66 , สทค.66 , สอส.
นางจิราภรณ์ นาควงค์
สรง 66 , สทค.66 , สศส. 66 , กส 66 , สก. 66 , สศส. 66 , สรง 66 , สทค.66 , รู้เท่าทันสื่อ , - , สรง 66 , สทค.66 , สอส.
นางปิยะมาศ โบบทอง
สศส. 66 , สรง 66 , สทค.66 , สศส. 66 , กส 66 , สก. 66 , สศส. 66 , สรง 66 , สทค.66 , รู้เท่าทันสื่อ , - , สรง 66 , สทค.66 , สศส. 66 , สอส.
นางสาววิลาสีนี คำนวล
สรง 66 , สทค.66 , สศส. 66 , กส 66 , สก. 66 , สศส. 66 , สรง 66 , สทค.66 , รู้เท่าทันสื่อ , - , สรง 66 , สทค.66 , สศส. 66 , สอส.
นางสาวอารมณ์ คงยศ
สรง 66 , สทค.66 , กส 66 , สก. 66 , สรง 66 , สทค.66 , รู้เท่าทันสื่อ , - , สรง 66 , สทค.66 , สอส.
นายสมเกียรติ ชื่นบุตร
สศส. 66 , สรง 66 , สทค.66 , สศส. 66 , กส 66 , สก. 66 , สศส. 66 , สรง 66 , สทค.66 , รู้เท่าทันสื่อ , - , สรง 66 , สทค.66 , สศส. 66 , สอส.
นางบุศรา อนันตสิริชัย
-
นางสาวสุจิวรรณ อินทรรักษ์
สรง 66 , สทค.66 , สศส. 66 , กส 66 , สก. 66 , สศส. 66 , สรง 66 , สทค.66 , รู้เท่าทันสื่อ , -


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 076-460749