โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด พังงา
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2567

1. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 ( สรง 67 , สทค.67)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะต่างๆ ของกำลังแรงงานของประเทศ สำหรับทำ การประมาณการจำนวนและคุณลักษณะของกำลังแรงงานในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ซึ่งข้อมูลสถิติ ที่สำคัญได้จากการสำรวจ มีดังนี้ 1) จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกกำลังแรงงาน ได้แก่ ผู้รอฤดูกาล ผู้มีงานทำ ผู้ว่างงาน และผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 2) ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน จำแนกตามลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุระดับการศึกษาที่ สำเร็จ สถานภาพสมรส อาชีพ อุตสาหกรรม สถานภาพการทำงาน เป็นต้น 3) จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามลักษณะการทำงานที่น่าสนใจ เช่น ประเภทอุตสาหกรรม ชั่วโมง ทำงาน การทำงานต่ำกว่าระดับ (ด้านเวลา) ค่าจ้าง และผลประโยชน์อื่นๆ ที่ได้จากการทำงานของลูกจ้าง เป็นต้น 4) จำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามลักษณะบางประการที่น่าสนใจ เช่น ประสบการณ์การทำงาน (เคยทำงาน/ใม่เคยทำงาน) ระยะเวลาที่ว่างงาน งานที่ทำครั้งสุดท้าย เป็นต้น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำลังแรงงานที่มีอยู่ภายในประเทศ จำนวนผู้มีงานทำและไม่มีงานทำค่าจ้างแรงงาน ตลอดจนผลประโยชน์อื่นๆที่ได้จากการทำงานของลูกจ้าง และจำนวนประชาชนที่ใช้อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ ประเภทโทรศัพท์มือถือ และการมีโทรศัพท์มือถือ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-12

2. ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 ( กส.67)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการจัดทำบัญชีประชาชาติรายไตรมาสและรายปี และจัดทำดัชนีชี้วัดด้านที่อยู่อาศัยและภาวะการก่อสร้าง เพื่อประโยชน์ ในการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจและเป็นข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับภาคเอกชนใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-29

3. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2567 ( สศส.67)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย ภำวะหนี้สิน ทรัพย์สิน โครงสร้างของสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย การย้ายถิ่น และการส่งเงิน ตลอดจนการได้รับ สวัสดิการ/ความช่วยเหลือจากรัฐ และใช้บริการของภาครัฐ เป็นต้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 8-20

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะนางสาวรดา โบบทอง
สรง 67 , สทค.67 , กส.67 , สศส.67
นางสาวอรพิน คำเลี้ยง
สรง 67 , สทค.67 , กส.67
นายมงคล เข้มแข็ง
สรง 67 , สทค.67 , กส.67 , สศส.67
นางสาวภัทรกร จงจิตร
สรง 67 , สทค.67 , กส.67 , สศส.67
นางปิยะมาศ โบบทอง
สรง 67 , สทค.67 , กส.67 , สศส.67
นางสาวอารมณ์ คงยศ
สรง 67 , สทค.67 , กส.67
นางสาววิลาสีนี คำนวล
สรง 67 , สทค.67 , กส.67 , สศส.67
นางจิราภรณ์ นาควงค์
สรง 67 , สทค.67 , กส.67 , สศส.67
นายสมเกียรติ ชื่นบุตร
สรง 67 , สทค.67 , กส.67 , สศส.67
นางสาวสุจิวรรณ อินทรรักษ์
สรง 67 , สทค.67 , กส.67 , สศส.67
นายปวิช ชาตรีวงศ์นางสาวรดา โบบทอง
สรง 67 , สทค.67 , กส.67 , สศส.67
นางสาวอรพิน คำเลี้ยง
สรง 67 , สทค.67 , กส.67
นายมงคล เข้มแข็ง
สรง 67 , สทค.67 , กส.67 , สศส.67
นางสาวภัทรกร จงจิตร
สรง 67 , สทค.67 , กส.67 , สศส.67
นางปิยะมาศ โบบทอง
สรง 67 , สทค.67 , กส.67 , สศส.67
นางสาวอารมณ์ คงยศ
สรง 67 , สทค.67 , กส.67
นางสาววิลาสีนี คำนวล
สรง 67 , สทค.67 , กส.67 , สศส.67
นางจิราภรณ์ นาควงค์
สรง 67 , สทค.67 , กส.67 , สศส.67
นายสมเกียรติ ชื่นบุตร
สรง 67 , สทค.67 , กส.67 , สศส.67
นางสาวสุจิวรรณ อินทรรักษ์
สรง 67 , สทค.67 , กส.67 , สศส.67


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 076-460749