โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด สุรินทร์
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2564

1. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 ( สศส.)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมรายได้ค่าใช้จ่ายและหนี้สิน การกระจายรายได้และลักษษณะบางประการของครัวเรือน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 7-20

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางกัญญ์ลภัส มหิพันธุ์นางศิริสุดา ต่อชัย
สศส.
นางสาวจันทิมา สติภา
สศส.
นายวัลลภ โสภะถา
สศส.
นายวรัญญู อินทยุง
สศส.
นายสิทธิ์ชัย สดใส
สศส.
นางสาวปาณิสรา ชูกิจวัฒนกุล
สศส.
นางอรษา จันทะขัมมา
สศส.
นายเสรี สมเผ่าวงค์
สศส.
นางฉลวย แป้นทอง
สศส.
นางสาวอัมพร ผ่องศรี
สศส.
นางสาวภาวินันท์ ผาสุข
สศส.
นางสาวรำพึง เกษรจันทร์
สศส.
นางจันทรา เกตุณะรงค์
สศส.


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 044-511931