โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด สุรินทร์
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน มีนาคม ปี 2566

1. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2566 ( สรง.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : -

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-12 มี.ค.2566

2. โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2566 ( ICT.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : -

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-12 มี.ค.2566

3. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2566 ( สศส.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : -

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 7-20 มี.ค.2566

4. โครงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2566 ( สคป.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : -

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-20 มี.ค.2566

5. โครงการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2566 ( สอส.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : -

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-31 มี.ค.2566

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นายพงษ์ศักดิ์ อำพระรัตน์นางศิริสุดา ต่อชัย
สรง.66 , ICT.66 , สศส.66 , สคป.66 , สอส.66
นายวัลลภ โสภะถา
สรง.66 , ICT.66 , สศส.66 , สคป.66 , สอส.66
นางรัตติยากร ชะโกฏ
สรง.66 , ICT.66 , สศส.66 , สคป.66 , สอส.66
นางสาวจันทิมา สติภา
สรง.66 , ICT.66 , สศส.66 , สคป.66 , สอส.66
นายวรัญญู อินทยุง
สรง.66 , ICT.66 , สศส.66 , สคป.66 , สอส.66
นางอรษา จันทะขัมมา
สรง.66 , ICT.66 , สศส.66 , สคป.66 , สอส.66
นางฉลวย แป้นทอง
สรง.66 , ICT.66 , สศส.66 , สคป.66 , สอส.66
นางมณีพันธ์ จิตเย็น
สคป.66
นางสาวปาณิสรา ชูกิจวัฒนกุล
สรง.66 , ICT.66 , สศส.66 , สคป.66 , สอส.66
นายสิทธิ์ชัย สดใส
สรง.66 , ICT.66 , สศส.66 , สคป.66 , สอส.66
นายเสรี สมเผ่าวงค์
สรง.66 , ICT.66 , สศส.66 , สคป.66 , สอส.66
นางสาวรำพึง เกษรจันทร์
สรง.66 , ICT.66 , สศส.66 , สคป.66 , สอส.66
นางสาววิลาวรรณ จริงประโคน
สคป.66
นางสาวภาวินันท์ ผาสุข
สรง.66 , ICT.66 , สศส.66 , สคป.66 , สอส.66
นางจันทรา เกตุณะรงค์
สรง.66 , ICT.66 , สศส.66 , สคป.66 , สอส.66


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 044-511931