โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด สุรินทร์
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2564

1. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2564 ( สศส)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมรายได้ค่าใช้จ่ายและหนี้สิน การกระจายรายได้และลักษษณะบางประการของครัวเรือน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 7-20

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางกัญญ์ลภัส มหิพันธุ์นางรัตติยากร ชะโกฏ
สศส , สศส
นางสาวจันทิมา สติภา
สศส , สศส
นางศิริสุดา ต่อชัย
สศส , สศส
นายวัลลภ โสภะถา
สศส
นางฉลวย แป้นทอง
สศส
นายเสรี สมเผ่าวงค์
สศส , สศส
นางสาวปาณิสรา ชูกิจวัฒนกุล
สศส
นายสิทธิ์ชัย สดใส
สศส
นายวรัญญู อินทยุง
สศส
นางอรษา จันทะขัมมา
สศส
นางสาวอัมพร ผ่องศรี
สศส
นางสาวรำพึง เกษรจันทร์
สศส
นางสาวภาวินันท์ ผาสุข
สศส
นางจันทรา เกตุณะรงค์
สศส
นางสาวละเอียด ปานทองนางฉลวย แป้นทอง
สศส
นายวรัญญู อินทยุง
สศส
นายสิทธิ์ชัย สดใส
สศส
นางอรษา จันทะขัมมา
สศส
นางสาวปาณิสรา ชูกิจวัฒนกุล
สศส
นางสาวภาวินันท์ ผาสุข
สศส
นางสาวรำพึง เกษรจันทร์
สศส
นางจันทรา เกตุณะรงค์
สศส


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 044-511931