โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด ชัยนาท
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2564

1. สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

2. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564

3. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564

4. ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564

5. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2564

6. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2564

7. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564

*** อ้างอิงตามแผนการปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 056-411663