โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด นราธิวาส
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน มีนาคม ปี 2566

1. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566

2. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566

3. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2566

4. ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566

5. สำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ. 2566

6. การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2566

7. สำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2566

*** อ้างอิงตามแผนการปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 073-642624