โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด ศรีสะเกษ
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2564

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 ( สรง.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะต่าง ๆ ของกำลังแรงงานของประเทศ สำหรับทำการประมาณการจำนวนและคุณลักษณะของกำลังแรงงานในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ซึ่งข้อมูลสถิติที่สำคัญได้จากการสำรวจ มีดังนี้ 1) จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกกำลังแรงงาน ได้แก่ ผู้รอฤดูกาล ผู้มีงานทำผู้ว่างงาน และผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 2) ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน จำแนกตามลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาที่สำเร็จ สถานภาพสมรส อาชีพ อุตสาหกรรม สถานภาพการทำงาน เป็นต้น 3) จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามลักษณะการทำงานที่น่าสนใจ เช่น ประเภทอุตสาหกรรม ชั่วโมงทำงาน การทำงานต่ำกว่าระดับ (ด้านเวลา) ค่าจ้าง และผลประโยชน์อื่นๆ ที่ได้จากการทำงานของลูกจ้าง เป็นต้น 4) จำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามลักษณะบางประการที่น่าสนใจ เช่น ประสบการณ์การทำงาน (เคยทำงาน/ไม่เคยทำงาน) ระยะเวลาที่ว่างงาน งานที่ทำครั้งสุดท้าย เป็นต้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 17-31 พฤษภาคม 2564

2. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน พ.ศ.2564 ( สศส.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน ทรัพย์สิน โครงสร้างของสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย การย้ายถิ่น และการส่งเงิน ตลอดจนการได้รับสวัสดิการ/ความช่วยเหลือจากรัฐ และใช้บริการของภาครัฐ เป็นต้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 17-20 พฤษภาคม 2564

3. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2564 ( ICT 64)

​​​​วัตถุประสงค์ : การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ได้จัดทำเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 และตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ทำการสำรวจต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทราบ จำนวนประชาชนที่ใช้โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ลักษณะ และพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้งจำนวนครัวเรือนที่มี อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์พื้นฐาน เครื่องคอมพิวเตอร์ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในครัวเรือน เป็นต้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 17-30 พฤษภาคม 2564

4. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาแสพติด พ.ศ.2564 ( กยส.64 )

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชนในด้านต่างๆ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในปัจจุบัน และติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2564

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 17-20 พฤษภาคม 2564

5. ประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2564 ( กส.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับเอกชนใช้ในการจัดทำตัวชี้วัดด้านที่อยู่อาศัย ใช้ในการติดตามภาวะเศรษฐกิจด้านอสังหาริมทรัพย์

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-31 พฤษภาคม 2564

6. สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ( สธอ.65)

​​​​วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้างและ การกระจายตัวของสถานประกอบการประเภทต่างๆ เช่น สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ การก่อสร้าง การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า และกิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร เป็นต้น 2) เพื่อเก็บรวบรวมรายละเอียดการดำเนินงานของสถานประกอบการเกี่ยวกับจำนวนและขนาดของสถานประกอบการ ประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม จำนวนคนทำงาน ลูกจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิตและดำเนินงาน มูลค่าขายผลผลิตและรายรับ ส่วนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ เป็นต้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 17-31 พฤษภาคม 2564

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นายพงษ์ศักดิ์ อำพระรัตน์นางสาวดวงฤทัย ยุติกาล
สศส.64 , กยส.64 , สธอ.65 , กส.64
นางสาวเจตสุดา ลือโสภา
สศส.64 , กยส.64 , สธอ.65 , กส.64
นางธนพร โพธิวัฒน์
สธอ.65 , กส.64
นายจิรกร กุลสิงห์
สรง.64 , ICT 64 , กยส.64 , สธอ.65 , กส.64
นางสาวชิดชนก สมมิตร์
สศส.64 , สธอ.65 , กส.64
นางสาวเปียทิพย์ แน่นดี
กส.64
นายจีระศักดิ์ วงศ์สุพรรณ
สศส.64 , กยส.64 , สธอ.65 , กส.64
นายนำพล จุหลัน
สรง.64 , ICT 64 , กยส.64 , สธอ.65 , กส.64
นางสาวพรปวีณ์ เหล่าบุตรศรี
สรง.64 , ICT 64 , กยส.64 , สธอ.65 , กส.64
นางสาวพิทยารัตน์  แก้วพวง
สธอ.65
นางสาวดรัญพร แสงขาว
สธอ.65
ส.อ.หญิงวันวิสา  สุรนาด
สธอ.65
นายคมสัน คำมา
สธอ.65
นายบรรพต พิสดาร
สธอ.65
นายชัยพร ศรีบุญเรือง
สรง.64 , ICT 64 , กยส.64 , สธอ.65 , กส.64
นางสาวสุทธิดา วงศ์สุพรรณ์
สธอ.65
นางสาวณัฐพร ภูทองเงิน
สธอ.65
นางสาวออมลออ พลอินทร์
สธอ.65
นายนิรันดร์ เรืองรอง
สรง.64 , ICT 64 , กยส.64 , สธอ.65 , กส.64
นายณัฐชัย ชาญเชี่ยว
สธอ.65
นางดารณี ชาญชิตร
สรง.64 , สรง.64 , สธอ.65 , กส.64
นายกลวัชร วันเรืองโชค
สธอ.65
นายวรุต แก้วภักดี
สรง.64 , ICT 64 , กยส.64 , สธอ.65 , กส.64
นายอิทธิพร อินรักษานางสาวปัทมาวรรณ ลุนนาแซง
สรง.64 , ICT 64 , กยส.64 , สธอ.65 , กส.64
นางณัฏฐ์ฑนันท์ ทองย่อย
สรง.64 , ICT 64 , กยส.64 , สธอ.65 , กส.64
นายพีระวิทย์ อนุสสรราชกิจ
สรง.64 , ICT 64 , กยส.64 , สธอ.65 , กส.64
นางสาวกาญจนา ดาบจันทร์
สรง.64 , ICT 64 , กยส.64 , สธอ.65 , กส.64
นางสาวสมาพร ประสิทธิแสง
สธอ.65
นายสมชัย บุญมานพ
สธอ.65
นางสาวพัชรา สง่าศรี
สธอ.65
นางสาวกันธิชา พันธ์แก่น
สธอ.65
นางสาวจิดาภา อุตรวิเศษ
สธอ.65
นางสาววรรณภา พิมพ์เสน
สธอ.65
นางอัญชลินทร์ ดาทอง
สรง.64 , ICT 64 , กยส.64 , สธอ.65 , กส.64
นางสาวฑิตฐิตา เสนคำสอน
สธอ.65
นางสาวพิมพ์พิมล รัตนวรรณ
สธอ.65


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 045-612754