โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด ศรีสะเกษ
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2564

1. สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ( สธอ.65)

​​​​วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้างและ การกระจายตัวของสถานประกอบการประเภทต่างๆ เช่น สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ การก่อสร้าง การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า และกิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร เป็นต้น 2) เพื่อเก็บรวบรวมรายละเอียดการดำเนินงานของสถานประกอบการเกี่ยวกับจำนวนและขนาดของสถานประกอบการ ประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม จำนวนคนทำงาน ลูกจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิตและดำเนินงาน มูลค่าขายผลผลิตและรายรับ ส่วนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ เป็นต้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-30 กรกฏาคม 2564

2. ประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2564 ( กส.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับเอกชนใช้ในการจัดทำตัวชี้วัดด้านที่อยู่อาศัย ใช้ในการติดตามภาวะเศรษฐกิจด้านอสังหาริมทรัพย์

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-15 กรกฏาคม 2564

3. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน พ.ศ.2564 ( สศส.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน ทรัพย์สิน โครงสร้างของสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย การย้ายถิ่น และการส่งเงิน ตลอดจนการได้รับสวัสดิการ/ความช่วยเหลือจากรัฐ และใช้บริการของภาครัฐ เป็นต้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-31 กรกฎาคม 2564

4. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 ( สรง.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะต่าง ๆ ของกำลังแรงงานของประเทศ สำหรับทำการประมาณการจำนวนและคุณลักษณะของกำลังแรงงานในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ซึ่งข้อมูลสถิติที่สำคัญได้จากการสำรวจ มีดังนี้ 1) จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกกำลังแรงงาน ได้แก่ ผู้รอฤดูกาล ผู้มีงานทำผู้ว่างงาน และผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 2) ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน จำแนกตามลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาที่สำเร็จ สถานภาพสมรส อาชีพ อุตสาหกรรม สถานภาพการทำงาน เป็นต้น 3) จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามลักษณะการทำงานที่น่าสนใจ เช่น ประเภทอุตสาหกรรม ชั่วโมงทำงาน การทำงานต่ำกว่าระดับ (ด้านเวลา) ค่าจ้าง และผลประโยชน์อื่นๆ ที่ได้จากการทำงานของลูกจ้าง เป็นต้น 4) จำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามลักษณะบางประการที่น่าสนใจ เช่น ประสบการณ์การทำงาน (เคยทำงาน/ไม่เคยทำงาน) ระยะเวลาที่ว่างงาน งานที่ทำครั้งสุดท้าย เป็นต้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-15 กรกฎาคม 2564

5. การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ด้านการเกษตร ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2564 ( สพก.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และตรวจสอบความครบถ้วนของจำนวนผู้ถือครองทำการเกษตรจากข้อมูล Farmer One ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งเก็บข้อมูลผู้ถือครองนอกระบบทะเบียนเกษตรกร

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-15 กรกฎาคม 2564

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นายพงษ์ศักดิ์ อำพระรัตน์นายจิรกร กุลสิงห์
กส.64 , สรง.64
นางสาวดวงฤทัย ยุติกาล
กส.64 , สศส.64 , สพก.64
นางสาวชิดชนก สมมิตร์
กส.64 , สศส.64 , สพก.64
นางธนพร โพธิวัฒน์
สธอ.65 , กส.64 , สพก.64
นางสาวเจตสุดา ลือโสภา
กส.64 , สศส.64 , สพก.64
นางสาวปัทมาวรรณ ลุนนาแซง
สธอ.65 , กส.64
นางสาวพรปวีณ์ เหล่าบุตรศรี
กส.64 , สรง.64 , สพก.64
นายนำพล จุหลัน
สธอ.65 , กส.64 , สรง.64 , สพก.64
นายจีระศักดิ์ วงศ์สุพรรณ
กส.64 , สศส.64 , สพก.64
นางสาวเปียทิพย์ แน่นดี
กส.64 , สพก.64
นายชัยพร ศรีบุญเรือง
กส.64 , สรง.64
นางสาวฑิตฐิตา เสนคำสอน
สธอ.65
นางสาวพิทยารัตน์  แก้วพวง
สธอ.65
นางดารณี ชาญชิตร
กส.64 , สรง.64 , สพก.64
นายวรุต แก้วภักดี
สธอ.65 , กส.64 , สรง.64 , สพก.64
นางสาวพัชรา สง่าศรี
สธอ.65
นางสาวกาญจนา ดาบจันทร์
สธอ.65
นางสาววรรณภา พิมพ์เสน
สธอ.65
นายนิรันดร์ เรืองรอง
กส.64 , สรง.64 , สพก.64
นายอิทธิพร อินรักษานายจิรกร กุลสิงห์
สธอ.65 , สพก.64
นางสาวเจตสุดา ลือโสภา
สธอ.65
นางสาวปัทมาวรรณ ลุนนาแซง
สรง.64 , สพก.64
นางณัฏฐ์ฑนันท์ ทองย่อย
กส.64 , สรง.64 , สพก.64
นายชัยพร ศรีบุญเรือง
สธอ.65 , สพก.64
นางสาวสมาพร ประสิทธิแสง
สธอ.65
ส.อ.หญิงวันวิสา  สุรนาด
สธอ.65
นายพีระวิทย์ อนุสสรราชกิจ
สธอ.65 , กส.64 , สรง.64 , สพก.64
นางอัญชลินทร์ ดาทอง
กส.64 , สรง.64 , สพก.64
นางสาวกันธิชา พันธ์แก่น
สธอ.65
นางสาวณชลนิภา  สมหมาย
สธอ.65
นายนิรันดร์ เรืองรอง
สธอ.65
นางสาวกาญจนา ดาบจันทร์
กส.64 , สรง.64 , สพก.64
นางสาวจิดาภา อุตรวิเศษ
สธอ.65
นายมนูญ สาวิสิทธิ์นางสาวชิดชนก สมมิตร์
สธอ.65
นางสาวเปียทิพย์ แน่นดี
สธอ.65
นางณัฏฐ์ฑนันท์ ทองย่อย
สธอ.65
นายสมชัย บุญมานพ
สธอ.65
นายบรรพต พิสดาร
สธอ.65
นางสาวออมลออ พลอินทร์
สธอ.65
นางสาวสุทธิดา วงศ์สุพรรณ์
สธอ.65
นางดารณี ชาญชิตร
สธอ.65
นางสาวณัฐพร ภูทองเงิน
สธอ.65
นางสาวมลฤดี โนนใหญ่นางสาวดวงฤทัย ยุติกาล
สธอ.65
นายจีระศักดิ์ วงศ์สุพรรณ
สธอ.65
นางสาวพรปวีณ์ เหล่าบุตรศรี
สธอ.65
นายกลวัชร วันเรืองโชค
สธอ.65
นายณัฐชัย ชาญเชี่ยว
สธอ.65
นางอัญชลินทร์ ดาทอง
สธอ.65
นายคมสัน คำมา
สธอ.65
นางสาวพิมพ์พิมล รัตนวรรณ
สธอ.65


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 045-612754