โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด ศรีสะเกษ
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน มีนาคม ปี 2566

1. การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 ( กส.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน และสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน 2. เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการสะสมทุน และคำนวณมูลค่าการ ก่อสร้างรวมทั้งประเทศ 3. ใช้ในการจัดทำตัวชี้วัดที่อยู่อาศัย การติดตามภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเสถียรภาพทาง เศรษฐกิจและการเงิน และใช้ในการการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-15 มีนาคม 2566

2. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 ( สรง.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะต่าง ๆ ของกำลังแรงงานของประเทศ สำหรับทำการประมาณการจำนวนและคุณลักษณะของกำลังแรงงานในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ซึ่งข้อมูลสถิติที่สำคัญได้จากการสำรวจ มีดังนี้ 1) จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกกำลังแรงงาน ได้แก่ ผู้รอฤดูกาล ผู้มีงานทำผู้ว่างงาน และผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 2) ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน จำแนกตามลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาที่สำเร็จ สถานภาพสมรส อาชีพ อุตสาหกรรม สถานภาพการทำงาน เป็นต้น 3) จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามลักษณะการทำงานที่น่าสนใจ เช่น ประเภทอุตสาหกรรม ชั่วโมงทำงาน การทำงานต่ำกว่าระดับ (ด้านเวลา) ค่าจ้าง และผลประโยชน์อื่นๆ ที่ได้จากการทำงานของลูกจ้าง เป็นต้น 4) จำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามลักษณะบางประการที่น่าสนใจ เช่น ประสบการณ์การทำงาน (เคยทำงาน/ไม่เคยทำงาน) ระยะเวลาที่ว่างงาน งานที่ทำครั้งสุดท้าย เป็นต้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-12 มีนาคม 2566

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางจำนงค์ ตามพรนางสาวดวงฤทัย ยุติกาล
กส.66
นางสาวเจตสุดา ลือโสภา
สรง.66
นางธนพร โพธิวัฒน์
กส.66
นางสาวเปียทิพย์ แน่นดี
กส.66
นางสาวปัทมาวรรณ ลุนนาแซง
สรง.66
นายนำพล จุหลัน
สรง.66
นางสาวพรปวีณ์ เหล่าบุตรศรี
สรง.66
นางสาวสุทธิดา วงศ์สุพรรณ์
กส.66
นายวัธชวิทช์ อนุสสรราชกิจ
สรง.66
นางสาวสมาพร ประสิทธิแสง
สรง.66
นายอิทธิพร อินรักษานายจิรกร กุลสิงห์
สรง.66
นางสาวชิดชนก สมมิตร์
สรง.66
นางณัฏฐ์ฑนันท์ ทองย่อย
สรง.66
นายจีระศักดิ์ วงศ์สุพรรณ
สรง.66
นายนิรันดร์ เรืองรอง
สรง.66
นายวรุต แก้วภักดี
สรง.66


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 045-612754