โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด ชัยภูมิ
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน มีนาคม ปี 2566

1. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 ( สศส.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือน ได้แก่ สมาชิกของครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ รวมทั้งรายได้ เป็นต้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 7-20 มีนาคม 2566

2. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 ( สรง.66 , สทค.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำลังแรงงานที่มีอยู่ภายในประเทศ จำนวนผู้มีงานทำและไม่มีงานทำค่าจ้างแรงงาน ตลอดจนผลประโยชน์อื่นๆที่ได้จากการทำงานของลูกจ้าง และจำนวนประชาชนที่ใช้อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ ประเภทโทรศัพท์มือถือ และการมีโทรศัพท์มือถือ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-12 มีนาคม 2566

3. การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2566 ( สอส.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ ภาวะการเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข รวมทั้งสถานะสุขภาพในปัจจุบัน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-20 มีนาคม 2566

4. การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2566 ( ความเดือร้อน66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเดือดร้อนและความต้องการให้ช่วยเหลือของประชาชน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-20 มีนาคม 2566

5. ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 ( ก่อสร้าง.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : พื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 1. จำนวนผู้ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้าง 2. จำนวนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้าง 3. พื้นที่สิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้าง

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-10 มีนาคม 2566

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นายกำจร  ผาสอนนางพัชรมนต์ ต่อสกุล
ความเดือร้อน66 , ก่อสร้าง.66
นางน้องนุช ปรีศิริ
ความเดือร้อน66 , ก่อสร้าง.66
นางนิภา ญาติปลื้ม
ความเดือร้อน66 , ก่อสร้าง.66
นางสาวธมนภัทร ครองห้วยบง
ความเดือร้อน66 , ก่อสร้าง.66
นางเตือนใจ ทองสาย
สรง.66 , สทค.66 , สอส.66 , ก่อสร้าง.66
นางสาวสุกัญญา แซ่เจียว
ก่อสร้าง.66
นางชนัญธิดา จันทรมณี
ก่อสร้าง.66
นางสาวสุจิตรา บัวเมืองเก่า
ก่อสร้าง.66
นายชุติพนธ์ เติมผล
สรง.66 , สทค.66 , สอส.66 , ก่อสร้าง.66
นางวราภรณ์ ยอดสิงห์
ความเดือร้อน66 , ก่อสร้าง.66
นายเอกพล วิญญายงค์
สรง.66 , สทค.66 , สอส.66 , ก่อสร้าง.66
นายธวัชชัย สุนทรวีราทักษ์
ก่อสร้าง.66
นางสาวจุฬารัตน์ เข็มกลัดมุกต์
ก่อสร้าง.66
นายวุฒิชัย มาวงศ์นอก
ก่อสร้าง.66
นางแสนยากรณ์ นาสูงเนินนางพัชรมนต์ ต่อสกุล
สศส.66
นางน้องนุช ปรีศิริ
สศส.66
นางนิภา ญาติปลื้ม
สศส.66
นางสาวธมนภัทร ครองห้วยบง
สศส.66
นางเตือนใจ ทองสาย
ความเดือร้อน66
นางสาวสุกัญญา แซ่เจียว
ความเดือร้อน66
นางชนัญธิดา จันทรมณี
สศส.66 , ความเดือร้อน66
นางสาวสุจิตรา บัวเมืองเก่า
ความเดือร้อน66
นายชุติพนธ์ เติมผล
ความเดือร้อน66
นางสาววิมาลา อาจฤทธิ์ นางวราภรณ์ ยอดสิงห์
สรง.66 , สทค.66 , สอส.66
นางสาวสุกัญญา แซ่เจียว
สรง.66 , สทค.66 , สอส.66
นางสาวสุจิตรา บัวเมืองเก่า
สรง.66 , สทค.66 , สอส.66
นายเอกพล วิญญายงค์
ความเดือร้อน66
นายธวัชชัย สุนทรวีราทักษ์
ความเดือร้อน66
นางสาวจุฬารัตน์ เข็มกลัดมุกต์
สรง.66 , สทค.66 , สอส.66 , ความเดือร้อน66
นายวุฒิชัย มาวงศ์นอก
ความเดือร้อน66


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 044-811810