โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด บึงกาฬ
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน เมษายน ปี 2564

1. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2564 ( สทส.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการดําเนินกิจการของสถานประกอบการ การจ้างงานในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ และความต้องการบุคลากรที่ทํางานด้าน ICT รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนด้าน ICT

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 16 เม.ย. - 28 พ.ค 64

2. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 ( สขต.64 ไตรมาส 1)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าขายหรือรายรับจากการจำหน่ายปลีกสินค้า และการให้บริการประเภทต่างๆ และมูลค่าสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-17 เมษายน 64

3. สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ.2564 ( สพส.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับความชุกจากปัจจัยทางด้านสุขภาพ ได้แก่ การสูบบุหรี่ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบริโภคอาหาร และกิจกรรมทางกาย รวมทั้งการเป็นโรคที่ไม่ติดต่อ (NCDs)

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 26 มีนาคม - 9 เมษายน 2564

4. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2564 (สรง.64 , สทค.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำลังแรงงานที่มีอยู่ภายในประเทศ จำนวนผู้มีงานทำและไม่มีงานทำค่าจ้างแรงงาน รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนประชาชนที่ใช้อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ ประเภทโทรศัพท์มือถือ และการมีโทรศัพท์มือถือ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-10 เมษายน 2564

5. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 ( สศส.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : ึ7-21 เมษายน 2564

6. ประมวลผลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2564 ( ก่อสร้าง)

​​​​วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน และสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน 2. เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการสะสมทุน และคำนวณมูลค่าการ ก่อสร้างรวมทั้งประเทศ 3. ใช้ในการจัดทำตัวชี้วัดที่อยู่อาศัย การติดตามภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเสถียรภาพทาง เศรษฐกิจและการเงิน และใช้ในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1- 30 เมษายน 2564

7. โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่76จังหวัด ( แปลงแผน)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ(ผังสถิติทางการระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)ที่สนันสนุนยุทธศาสตร์หลักของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมทั้ง จัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่(76จังหวัด/18กลุ่มจังหวัด)ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและรายงานผลการดำเนินงานพร้อมข้อสรุปเชิงนโยบายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี)

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1- 30 เมษายน 2564

8. โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2564 ( เกษตร 64)

​​​​วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 2. เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของจำนวนผู้ถือครองทำการเกษตรจากข้อมูล Farmer One ในระดับ หมู่บ้าน/ชุมชน 3. เพื่อเก็บข้อมูลผู้ถือครองนอกระบบทะเบียนเกษตรกร

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-28 เมษายน 2564

9. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2564 ( พระปกเกล้า.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อทราบความคิดเห็นและระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและสนองต่อความต้องการของประชาชน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-19 เมษายน 2564

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางสาวพนิดา นามตาแสงนางสาวนริศรา ภูมิวงษ์
สพส.64 , สรง.64 , สทค.64 , ก่อสร้าง
ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ดา เหล่าทอง
ก่อสร้าง
นายธนัยนันท์ สีมาพล
ก่อสร้าง
นางสาวสิริกร จันทะวงษ์
ก่อสร้าง
นางสาวเบญจมาศ ชมภู่ทอง
ก่อสร้าง
นายวิวัฒนา ใสดวง
สขต.64 ไตรมาส 1 , สพส.64 , สรง.64 , สทค.64 , ก่อสร้าง , เกษตร 64 , พระปกเกล้า.64
นางสาวเยาวภา ดาจง
ก่อสร้าง
นางสาวอัจจิมา โทนสิมมา
สพส.64 , สรง.64 , สทค.64 , ก่อสร้าง
นายวทานัย ไกรสกุล
สทส.64
นางสาวออรัตน์ดา ประดิษฐ์
ก่อสร้าง
นาสาวศิรินทรา ชนะดิษฐ์
เกษตร 64 , พระปกเกล้า.64
นายณรงค์ชัย เคหาสัย
ก่อสร้าง
นางสาววัลภา เจริญเนตร
สขต.64 ไตรมาส 1 , สพส.64 , สรง.64 , สทค.64 , ก่อสร้าง , เกษตร 64 , พระปกเกล้า.64
นายอธิพงษ์ ทีหอคำ
สขต.64 ไตรมาส 1 , ก่อสร้าง , เกษตร 64 , พระปกเกล้า.64
นายธรรมศักดิ์ ศรีสงครามนางสาวนริศรา ภูมิวงษ์
สศส.64
ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ดา เหล่าทอง
สทส.64 , สศส.64
นายธนัยนันท์ สีมาพล
สขต.64 ไตรมาส 1 , สศส.64 , เกษตร 64 , พระปกเกล้า.64
นางสาวสิริกร จันทะวงษ์
สศส.64
นางสาวเบญจมาศ ชมภู่ทอง
สพส.64 , สรง.64 , สทค.64 , สศส.64
นายวิวัฒนา ใสดวง
สศส.64
นางสาวเยาวภา ดาจง
สขต.64 ไตรมาส 1 , สพส.64 , สรง.64 , สทค.64 , สศส.64 , เกษตร 64 , พระปกเกล้า.64
นางสาวอัจจิมา โทนสิมมา
สศส.64
นางสาวออรัตน์ดา ประดิษฐ์
สขต.64 ไตรมาส 1 , สศส.64 , เกษตร 64 , พระปกเกล้า.64
นางสาวธัญรดา ปัตตาฤทธิ์
แปลงแผน
นายณรงค์ชัย เคหาสัย
สพส.64 , สรง.64 , สทค.64 , สศส.64
นางสาววัลภา เจริญเนตร
สศส.64
นายอธิพงษ์ ทีหอคำ
สพส.64 , สรง.64 , สทค.64 , สศส.64
นางสาวสุทธญาณ์ ไชยรัตน์นางสาวสิริกร จันทะวงษ์
สพส.64 , สรง.64 , สทค.64
นายธนัยนันท์ สีมาพล
สพส.64 , สรง.64 , สทค.64
นางสาวเบญจมาศ ชมภู่ทอง
สขต.64 ไตรมาส 1 , เกษตร 64 , พระปกเกล้า.64
ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ดา เหล่าทอง
สพส.64 , สรง.64 , สทค.64
นางสาวอัจจิมา โทนสิมมา
สขต.64 ไตรมาส 1 , เกษตร 64 , พระปกเกล้า.64
นางสาวออรัตน์ดา ประดิษฐ์
สพส.64 , สรง.64 , สทค.64
นายวทานัย ไกรสกุล
เกษตร 64 , พระปกเกล้า.64
นายณรงค์ชัย เคหาสัย
สขต.64 ไตรมาส 1 , เกษตร 64 , พระปกเกล้า.64
นางสาวชลธิชา อืดผา
สทส.64
นางสาวจีรภา วงษ์ยานางสาวนริศรา ภูมิวงษ์
สขต.64 ไตรมาส 1 , เกษตร 64 , พระปกเกล้า.64
ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ดา เหล่าทอง
สขต.64 ไตรมาส 1 , เกษตร 64 , พระปกเกล้า.64
นางสาวสิริกร จันทะวงษ์
สขต.64 ไตรมาส 1 , เกษตร 64 , พระปกเกล้า.64
นางสาวชลธิชา อืดผา
เกษตร 64 , พระปกเกล้า.64
นาสาวศิรินทรา ชนะดิษฐ์
สทส.64


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 042-492503