โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด กระบี่
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน มีนาคม ปี 2566

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 ผนวกสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2566 ( สรง./สทค.)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อประมาณจำนวนและลักษณะของกำลังแรงงานในแต่ละไตรมาส ข้อมูลสถิติที่ได้จากการสำรวจ ได้แก่ จำนวนประชากรในวัยทำงาน (อายุ 15 ปี ขึ้นไป) ผู้มีงานทำ ผู้ว่างงาน จำแนกตามลักษณะที่น่าสนใจ เช่น อายุ เพศ การศึกษา ที่สำเร็จ อาชีพ อุตสาหกรรม สถานภาพ การทำงาน ชั่วโมงทำงาน ค่าจ้าง เป็นต้น และเพื่อทราบจำนวนประชาชนที่ใช้อินเทอร์เน็ต จำนวนประชาชนที่ใช้โทรศัพท์มือถือ ประเภทโทรศัพท์มือถือ และการมีโทรศัพท์มือถือ เพื่อทราบจำนวนครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และมีโทรศัพท์มือถือ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 10 มี.ค. 2566

2. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 ( สศส.)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน ทรัพย์สิน โครงสร้างของสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย การย้ายถิ่น และการส่งเงิน ตลอดจนการได้รับ สวัสดิการ/ความช่วยเหลือจากรัฐ และใช้บริการของภาครัฐ เป็นต้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 7 - 20 มี.ค. 2566

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางสาววริยดา เพ็ชรเล็กนายตรรกวิทย์ รัตนพันธ์
สรง./สทค.
นางดารณี สุรการากุล
สรง./สทค.
นางวรรณ์ฑา มาศเสม
สรง./สทค.
นางศิริญญา เกกินะ
สรง./สทค. , สศส.
นายธีระวัฒน์ สำหนาว
สศส.
นายพงศ์นที คงทวีกุลนางสาวนภางค์ภัทร ชูขันธ์
สศส.
นายตรรกวิทย์ รัตนพันธ์
สรง./สทค.
นางดารณี สุรการากุล
สศส. , สศส.
นางวรรณ์ฑา มาศเสม
สรง./สทค.
นายธีระวัฒน์ สำหนาว
สรง./สทค.
นางดารณี สุรการากุลนางสาวนภางค์ภัทร ชูขันธ์
สรง./สทค.
นายตรรกวิทย์ รัตนพันธ์
สรง./สทค.
นางสาววริยดา เพ็ชรเล็ก
สรง./สทค. , สศส.
นางสาวปรัศนีย์ หลานสัน
สรง./สทค. , สศส.
นางตัสนีม ละเมาะนายพงศ์นที คงทวีกุล
สรง./สทค.
นางดารณี สุรการากุล
สรง./สทค.
นายธีระวัฒน์ สำหนาว
สรง./สทค.
นางสาวจีราภรณ์ ฤทธิมานางสาวนภางค์ภัทร ชูขันธ์
สรง./สทค.
นางสาววริยดา เพ็ชรเล็ก
สรง./สทค.
นางสาวปรัศนีย์ หลานสัน
สรง./สทค.
นายตรรกวิทย์ รัตนพันธ์นางดารณี สุรการากุล
สศส. , สศส.
นางวรรณ์ฑา มาศเสม
สศส. , สศส.
นางวรรณ์ฑา มาศเสมนายพงศ์นที คงทวีกุล
สศส.
นางสาววริยดา เพ็ชรเล็ก
สศส.
นางสาวนภางค์ภัทร ชูขันธ์นายตรรกวิทย์ รัตนพันธ์
สศส.
นายธีระวัฒน์ สำหนาว
สศส.


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 075-620066