โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด กระบี่
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2564

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2564 ( สรง.)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อประมาณจำนวนและลักษณะของกำลังแรงงานภายในประเทศและในจังหวัดต่าง ๆ ในแต่ละไตรมาสของข้อมูลสถิติที่ได้จากการสำรวจ 1. จำนวนประชากรในวัยทำงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) และจำนวนประชากรนอกวัยทำงานจำแนก ตามเพศ 2. จำนวนประชากรในวัยทำงาน จำแนกตามสถานภาพแรงงาน อายุ เพศ สถานภาพสมรสการศึกษาที่สำเร็จ 3. จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามลักษณะที่น่าสนใจ เช่น อายุ เพศ การศึกษาที่สำเร็จ อาชีพ อุตสาหกรรม สถานภาพการทำงาน ชั่วโมงทำงาน ค่าจ้าง เงินเดือน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้รับจากการทำงาน 4. จำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามลักษณะบางประการที่น่าสนใจ เช่น ระยะเวลาในการหางานทำ งานที่ทำครั้งสุดท้าย สาเหตุการว่างงาน เป็นต้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-10 ต.ค. 2564

2. สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2564 (สยป.)

​​​​วัตถุประสงค์ :

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-10 ต.ค. 2564

3. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2564 ( สศส.)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อต้องการทราบข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษกิจและสังคมของครัวเรือน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้ ทรัพย์สิน ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน เช่น สมาชิก อายุ การศึกษา ภาระของครัวเรือน สภาพที่อยู่อาศัย การได้รับสวัสดิการ/ความช่วยเหลือจากรัฐ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 7-20 ต.ค.2564

4. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 3) ( ขต.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าขายหรือรายรับจากการจำหน่ายสินค้าและ การให้บริการประเภทต่าง ๆ และมูลค่าสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-20 ต.ค.2564

5. สำรวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2564 (สปส.)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-25ต.ค. 2564

6. สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2565 (สพค.)

​​​​วัตถุประสงค์ :

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-10 ต.ค. 2564

7. ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2564 ( กส.)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการจัดทำบัญชีประชาชาติรายไตรมาสและรายปี และจัดทำดัชนีชี้วัดด้านที่อยู่อาศัยและภาวะการก่อสร้าง เพื่อประโยชน์ ในการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจและเป็นข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับภาคเอกชนใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-10 ต.ค. 2564

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นายอรุณ สีแดงนายพงศ์นที คงทวีกุล
สปส.
นางสาวนภางค์ภัทร ชูขันธ์
สรง. , สยป. , สปส.
นางดารณี สุรการากุล
สรง. , สยป.
นายตรรกวิทย์ รัตนพันธ์
สรง. , สยป. , สปส.
นางสาวนิธิชญา อุ่ยตระกูล
สรง. , สยป.
นางสาวธาราทิพย์ ใยสีงาม
สปส.
นางวรรณ์ฑา มาศเสม
สรง. , สยป.
นางสาวปรัศนีย์ หลานสัน
สรง. , สรง. , สยป. , สยป.
นางศิริญญา เกกินะ
สปส.
นายพงศธร น่าสม
สรง. , สยป.
นางสาววรุณยุพา สิทธิมนต์
สปส.
นายธีระวัฒน์ สำหนาว
สปส.
นายสุรเดช ไหมดำ
สปส.
นายพงศ์นที คงทวีกุลนางดารณี สุรการากุล
ขต.64 , สพค. , กส.
นางสาวนิธิชญา อุ่ยตระกูล
สยป.
นางสาวปรัศนีย์ หลานสัน
สพค.
นางวรรณ์ฑา มาศเสม
สศส.
นางสาวธาราทิพย์ ใยสีงาม
สรง. , สยป.
นางสาวธนบดี พูนเกิด
สรง. , สยป.
นายธีระวัฒน์ สำหนาว
สปส.
นายสุรเดช ไหมดำ
สปส.
นายพงศธร น่าสม
สพค.
นางสาววริยดา เพ็ชรเล็กนายตรรกวิทย์ รัตนพันธ์
สศส. , สปส.
นางสาวธาราทิพย์ ใยสีงาม
ขต.64 , สพค.
นายพงศธร น่าสม
สปส.
นางสาวศศิธร ลิ่มสกุล
สพค.
นายสุรเดช ไหมดำ
สรง. , สยป.
นางสาววรุณยุพา สิทธิมนต์
กส.
นายธีระวัฒน์ สำหนาว
สรง. , สยป.
นางสาวธาราทิพย์ ใยสีงามนายพงศ์นที คงทวีกุล
สรง. , สยป.
นางสาวนิธิชญา อุ่ยตระกูล
สปส.
นางดารณี สุรการากุล
สปส.
นางสาวปรัศนีย์ หลานสัน
สศส.
นางวรรณ์ฑา มาศเสม
ขต.64 , สพค. , กส.
นางศิริญญา เกกินะ
สรง. , สยป.
นางสาวนลินา จุลเดช
สพค.
นายตรรกวิทย์ รัตนพันธ์นายพงศ์นที คงทวีกุล
ขต.64 , สพค. , กส.
นางสาวนิธิชญา อุ่ยตระกูล
สรง. , สศส.
นางวรรณ์ฑา มาศเสม
สรง. , สยป.
นายธีระวัฒน์ สำหนาว
สพค.
นางสาวบุญญิสา หนูบูรณ์
สพค.
นางสาววรุณยุพา สิทธิมนต์
สปส.
นางสาวนลินา จุลเดช
สปส.
นางสาวนภางค์ภัทร ชูขันธ์นายพงศ์นที คงทวีกุล
สศส.
นางสาวนิธิชญา อุ่ยตระกูล
ขต.64 , สพค. , กส.
นางวรรณ์ฑา มาศเสม
สปส. , สปส.
นางสาวธัญญารัตน์ เกิดสุข
สพค.
นายธีระวัฒน์ สำหนาว
สรง. , สยป.
นายธมราช เกิดสมกาล
สพค.
นางสาววรุณยุพา สิทธิมนต์
สรง. , สยป.
นางดารณี สุรการากุลนางสาววริยดา เพ็ชรเล็ก
ขต.64 , สพค. , กส.
นางศิริญญา เกกินะ
สพค.
นางสาวปรัศนีย์ หลานสัน
สปส.
นางสาวนลินา จุลเดช
สรง. , สยป.
นางสาวธนบดี พูนเกิด
สปส.
นางสาววรุณยุพา สิทธิมนต์
สรง. , สยป. , สพค.
นางสาวนิธิชญา อุ่ยตระกูลนางสาววริยดา เพ็ชรเล็ก
สศส.
นายตรรกวิทย์ รัตนพันธ์
ขต.64 , สพค. , กส.
นางสาวนภางค์ภัทร ชูขันธ์
สรง. , สยป. , สปส.
นางสาวธาราทิพย์ ใยสีงาม
สรง. , สยป. , สปส.
นายสุรเดช ไหมดำ
สพค.
นายบุญญฤทธิ์ หาบหา
สพค.
นางวรรณ์ฑา มาศเสมนางสาวนิธิชญา อุ่ยตระกูล
สปส.
นายตรรกวิทย์ รัตนพันธ์
สรง. , สยป.
นางสาวนภางค์ภัทร ชูขันธ์
สศส. , ขต.64 , สพค. , กส.
นางสาวปรัศนีย์ หลานสัน
สปส.
นางสาวธนบดี พูนเกิด
สพค.
นายสุรเดช ไหมดำ
สรง. , สยป.
นายธีระวัฒน์ สำหนาวนางสาวปรัศนีย์ หลานสัน
กส.
นางสาววรุณยุพา สิทธิมนต์
สศส.
นางสาวปรัศนีย์ หลานสันนางศิริญญา เกกินะ
กส.
นายสุรเดช ไหมดำ
สศส.
นางศิริญญา เกกินะนางสาวธาราทิพย์ ใยสีงาม
กส.
นายธีระวัฒน์ สำหนาว
สศส.
นายสุรเดช ไหมดำนางสาวธาราทิพย์ ใยสีงาม
สศส.
นายธีระวัฒน์ สำหนาว
กส.
นางสาววรุณยุพา สิทธิมนต์นางศิริญญา เกกินะ
สศส.
นายสุรเดช ไหมดำ
กส.


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 075-620066