โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด ระนอง
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2564

1. โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 ( กส.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งทั้งที่เป็นอาคารโรงเรือนและไม่ใช่อาคารโรงเรือน , นำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการสะสมทุน และคำนวณมูลค่าการก่อสร้างรวมทั้งประเทศ , นำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำตัวชี้วัดที่อยู่อาศัย การติดตามภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน และใช้ในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ , นำข้อมูลไปใช้ประกอบกำรคำนวณ และคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม จากกิจกรรมการก่อสร้าง

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 10 ตุลาคม 2564

2. โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน ( สพค.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน โดยการนับจดข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน รวมทั้งข้อมูลเบื้องต้นอื่น ๆ เช่น ประเภทครัวเรือน จำนวนสมาชิกในครัวเรือน สำหรับใช้เป็นกรอบสำหรับการเลือกครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สรง. สศส. และโครงการสำรวจตัวอย่างอื่น ๆ เพื่อนำข้อมูลมาสรุปผลและจัดทำรายงานผลการสำรวจข้อมูล พื้นฐานของครัวเรือนในระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ 2. เพื่อนำข้อมูลที่นับจดได้มาสรุปผล และจัดทำรายงานผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนในระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 25 ตุลาคม 2564

3. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 ( ยอดขาย 64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าขายหรือรายรับจากการจำหน่ายสินค้าและการให้บริการประเภทต่าง ๆ และมูลค่าสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการ และเพื่อศึกษาแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของยอดขายหรือรายรับ และสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการเป็นรายไตรมาส

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 20 ตุลาคม 2564

4. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2564 ( สศส.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษกิจและสังคมของครัวเรือน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้ ทรัพย์สิน ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน เช่น สมาชิก อายุ การศึกษา ภาระของครัวเรือน สภาพที่อยู่อาศัย การได้รับสวัสดิการ/ความช่วยเหลือจากรัฐ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 7 - 20 ตุลาคม 2564

5. โครงการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2564 ( สูงอายุ64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1) ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม ภาวะสุขภาพ การเกื้อหนุน และลักษณะการอยู่อาศัย ของผู้สูงอายุ 2) ความมั่นคงในการดำเนินชีวิต การมีหลักประกัน ความต้องการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนิน ชีวิตและความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ 3) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 12 ตุลาคม 2564

6. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรผนวกโครงการสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน และโครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร ( สรง./อื่นๆ)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะต่าง ๆ ของกำลังแรงงานของประเทศ สำหรับ ทำการประมาณการจำนวนและคุณลักษณะของกำลังแรงงานในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค/เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน,ศึกษาผลกระทบของประชาชนที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ,สำรวจข้อมูลแรงงานที่อยู่นอกระบบของจังหวัดระนอง

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 10 ตุลาคม 2564

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางสาวพนิดา ทองเขาน้อยนางสาวปุณยนุช ราชศิริ
กส.64 , สพค.64 , ยอดขาย 64 , สศส.64 , สูงอายุ64 , สรง./อื่นๆ
นางสาววราภรณ์ ศรีใส
กส.64 , สพค.64 , ยอดขาย 64 , สูงอายุ64 , สรง./อื่นๆ
นางสาววันวิสาข์ สยามรัฐ
กส.64 , สพค.64 , ยอดขาย 64 , สูงอายุ64 , สรง./อื่นๆ
นางสาวณัชชากัญษ์ วรกิจ
กส.64 , สพค.64 , ยอดขาย 64 , สูงอายุ64 , สรง./อื่นๆ
นางสาวสุพิญญา ฐิตินันท์
กส.64 , สพค.64 , ยอดขาย 64 , สูงอายุ64 , สรง./อื่นๆ
นายฉกรรณ์ หิรัญ
กส.64 , สพค.64 , ยอดขาย 64 , สูงอายุ64 , สรง./อื่นๆ
นายคธาวุฒิ สุขทอง
กส.64 , สพค.64 , ยอดขาย 64 , สศส.64 , สูงอายุ64 , สรง./อื่นๆ
นางสาวอังสุมารินทร์ หิรัญ
กส.64 , สพค.64 , ยอดขาย 64 , สศส.64 , สูงอายุ64 , สรง./อื่นๆ
นางสาวณัฐฐาพร ลิ่มสกุล
กส.64 , สพค.64 , ยอดขาย 64 , สูงอายุ64 , สรง./อื่นๆ
นายชาตรี ดีเอง
กส.64 , สพค.64 , ยอดขาย 64 , สูงอายุ64 , สรง./อื่นๆ
นางสาวปนิศา บุญรักษา
กส.64 , สพค.64 , ยอดขาย 64 , สศส.64 , สูงอายุ64 , สรง./อื่นๆ


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 077-800158