โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด ตราด
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2566

1. สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ2566/2567 ( สยถ.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการย้ายถิ่นของประชากร ทะเบี่ยนบ้าน จังหวัดที่เกิด สาเหตุที่ย้ายถิ่น ระยะเวลาที่อยู่ปัจจุบัน อยู่ในเขตหรือนอกเขตเทศบาล เป็นต้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-6 ธ.ค.66

2. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566/2567 ( สรง.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : สำรวจภาวะการทำงานของประชากร เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำลังแรงงานที่มีอยู่ภายในประเทศ จำนวนผู้มีงานทำและไม่มีงานทำค่าจ้างแรงงาน เพื่อใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำงานของประชากร ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาโครงสร้างในการทำงานของประชากร

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-6 ธ.ค. 66

3. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566/2567 ( สศส.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : สำรวจสมาชิกการใช้จ่ายของครัวเรือน การใช้จ่ายสินค้าและบริการ ลักษณะที่อยู่อาศัย สำรวจรายได้ค่าจ้างและเงินเดือน การประกอบธุรกิจส่วนต้ว การประกอบการเกษตร และรายได้จากแหล่งอื่นๆ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 7-16 ธ.ค.66

4. สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 ( สพค.67)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ -ข้อมูลจำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งสิ้น ช่วงอายุ -ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน -ข้อมูลประเภทของครัวเรือน เช่น 1. ครัวเรือนส่วนบุคคล 2. ครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภทครัวเรือนคนงาน 3. ครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภทครัวเรือนสถาบัน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 17-25 ธ.ค.66

5. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายการเติมเงิน 10000 บาท ผ่าน digital walllet ( เติมเงินผ่าน digital walllet)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อถามความคิดเห็นของประชานเกี่ยวกับนโยบายการเติมเงิน 10000 บาท ผ่าน digital walllet

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 5-8 ธ.ค.66

6. ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566/2567 (กส.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างจากกิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อรวบรวมการขออนุญาติก่อสร้าง ที่อยู่อาศัย,อาคาร.โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ คำนวณและคาดการเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-10 ธ.ค.66

7. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566/2567 ( สทค.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพือสำรวจการมีการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในการสื่อสารการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในครัวเรือนว่ามีความสามารถเข้าถึงและเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในรูปแบบไหน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-6 ธ.ค. 67

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางสาวปาณิสรา ทาลมดีนางสาวจรรย์สมร สืบจุ้ย
สยถ.66 , สรง.66 , สพค.67 , เติมเงินผ่าน digital walllet , กส.66 , สทค.66
นางพัชรี งาเจือ
สยถ.66 , สรง.66 , สศส.66 , สพค.67 , กส.66 , สทค.66
นายสมบัติ ทองศรีสมบูรณ์
สยถ.66 , สรง.66 , สพค.67 , กส.66 , สทค.66
นางสาวนุชนภา สุเนตร
สยถ.66 , สรง.66 , สศส.66 , สพค.67 , กส.66 , สทค.66
นางนิภา เฟื่องศิริ
สยถ.66 , สรง.66 , สพค.67 , เติมเงินผ่าน digital walllet , กส.66
นางสาวชญาดา ถนอมพวก
สยถ.66 , สรง.66 , สพค.67 , เติมเงินผ่าน digital walllet , กส.66 , สทค.66
นางนาตยา พันธุเดช
สยถ.66 , สรง.66 , สศส.66 , สพค.67 , เติมเงินผ่าน digital walllet , กส.66 , สทค.66
นายบดินทร์ อับดุลสลาม
สยถ.66 , สรง.66 , สพค.67 , เติมเงินผ่าน digital walllet , กส.66 , สทค.66
นางสาวนภสร ยังประโยชน์
สยถ.66 , สรง.66 , สพค.67 , เติมเงินผ่าน digital walllet , กส.66 , สทค.66
นางประภาศรี ขาวมงคล
สยถ.66 , สรง.66 , สศส.66 , สพค.67 , เติมเงินผ่าน digital walllet , กส.66 , สทค.66
นางกฤตภัค ศิลาอาศน์
สยถ.66 , สรง.66 , สพค.67 , เติมเงินผ่าน digital walllet , กส.66 , สทค.66
นางสาวนฤมล บางชะลา
สยถ.66 , สรง.66 , กส.66 , สทค.66
นางสาวมณีรัตน์ เจริญรูป
สยถ.66 , สรง.66 , สพค.67 , เติมเงินผ่าน digital walllet , กส.66 , สทค.66
นางสาวจารุวรรณ วิทยานุกรณ์
สยถ.66 , สรง.66 , กส.66 , สทค.66


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 039-511262