โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด ตราด
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน มีนาคม ปี 2566

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 ( สรง.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำลังแรงงานที่มีอยู่ภายในจังหวัด รวมถึงภายในประเทศ โครงสร้างของคนในครอบครัว จำนวนผู้มีงานทำและไม่มีงานทำ ผู้ที่กำลังหางาน ค่าจ้างแรงงานที่ได้รับประมาณเฉลี่ยต่อเดือน และรายได้รวมทั้งครอบครัวประมาณเฉลี่่ยต่อปี เวลาในการทำงานประมาณกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นต้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-6 มี.ค. 66

2. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 ( สทค.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : สำรวจการมีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตว่าใช้เป็นหรือไม่ ประเภทโทรศัพท์มือถือและการมีโทรศัพท์มือถือส่วนตัวหรือไม่่

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-6 มี.ค. 66

3. สำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2566 ( สอส.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : สำรวจอนามัยและสวัสดิการ โครงสร้างสมาชิกใ่นครอบครัวทั่วไปการเข้าถึงสิทธิการรักษา หลักประกันสุขภาพ การเจ็บป่วยและการไปรับบริการสาธารณสุข ความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนอง ความรู้เกี่ยวกับยาฆ่าเชื้อ,ยาปฏิชีวนะ และลักษณะที่อยู่อาศัยของครัวเรือน เป็นต้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 7-19 มี.ค. 66

4. ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 ( กส.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง การขออนุญาติก่อสร้าง ที่อยู่อาศัย,อาคาร.โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้างต่างๆของเอกชน ใช้เป็นข้อมูลในการทำบัญชีพื้นที่การก่อสร้างและนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ และใช้วางแผนคาดการเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเติบโตของแต่ละพื้นที่

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-10 มีค. 66

5. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 ( สศส.66)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือน รายได้ รายจ่าย หนี้สิน โครงสร้างของสมาขิกในครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัยและการบริโภคอาหารภายในสัปดาห์ ตลอดจนการได้รับสิทธิสวัสดิการ ความช่วยเหลือจากภาครัฐ และการใช้บริการของภาครัฐ เป็นต้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 7-13 มีค. 66

6. สำรวจการรับฟัง/รับชมรายการของสถานีวิทยุกระจายเสี่ยงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ( รับชมรับฟังสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ แห่งประเทศไทย)

​​​​วัตถุประสงค์ : สำรวจพฤติกรรมการเปิดรับฟังรายการสถานีสื่อวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.)และพฤติกรรมการเปิดรับชมโทรทัศน์จากสถานีสื่อวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท./NBT ภูมิภาค) พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการรับชมรับฟังในช่องทางอื่นๆ และการชมรายการต่างๆเป็นอันดับต้นๆ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 22-31 มี.ค. 66

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางสาวปาณิสรา ทาลมดีนายสมบัติ ทองศรีสมบูรณ์
สรง.66 , สทค.66 , สอส.66 , กส.66 , รับชมรับฟังสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ แห่งประเทศไทย
นางสาวจรรย์สมร สืบจุ้ย
สรง.66 , สทค.66 , สอส.66 , กส.66 , รับชมรับฟังสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ แห่งประเทศไทย
นางสาวนุชนภา สุเนตร
สรง.66 , สทค.66 , สอส.66 , กส.66 , สศส.66 , รับชมรับฟังสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ แห่งประเทศไทย
นางพัชรี งาเจือ
สรง.66 , สทค.66 , สอส.66 , กส.66 , สศส.66 , รับชมรับฟังสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ แห่งประเทศไทย
นางสาวนภสร ยังประโยชน์
สรง.66 , สทค.66 , สอส.66 , กส.66 , รับชมรับฟังสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ แห่งประเทศไทย
นางนาตยา พันธุเดช
สรง.66 , สทค.66 , สอส.66 , กส.66 , สศส.66 , รับชมรับฟังสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ แห่งประเทศไทย
นายบดินทร์ อับดุลสลาม
สรง.66 , สทค.66 , สอส.66 , กส.66 , รับชมรับฟังสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ แห่งประเทศไทย
นางประภาศรี ขาวมงคล
สรง.66 , สทค.66 , สอส.66 , กส.66 , สศส.66 , รับชมรับฟังสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ แห่งประเทศไทย
นางกฤตภัค ศิลาอาศน์
สรง.66 , สทค.66 , สอส.66 , กส.66 , รับชมรับฟังสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ แห่งประเทศไทย
นางนิภา เฟื่องศิริ
สรง.66 , สทค.66 , สอส.66 , กส.66 , รับชมรับฟังสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ แห่งประเทศไทย
นางสาวชญาดา ถนอมพวก
สรง.66 , สทค.66 , สอส.66 , กส.66 , รับชมรับฟังสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ แห่งประเทศไทย
นางสาวนฤมล บางชะลา
สรง.66 , สทค.66 , สอส.66 , กส.66 , รับชมรับฟังสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ แห่งประเทศไทย
นางนฤมล ไวนิพลี
รับชมรับฟังสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ แห่งประเทศไทย
นางสาวจารุวรรณ วิทยานุกรณ์
สรง.66 , สทค.66 , สอส.66 , กส.66 , รับชมรับฟังสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ แห่งประเทศไทย
นางสาวมณีรัตน์ เจริญรูป
สรง.66 , สทค.66 , สอส.66 , กส.66 , รับชมรับฟังสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ แห่งประเทศไทย


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 039-511262