โครงการสำรวจข้อมูลประจำปีของสำนักงานสถิติ
โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ประจำเดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2565

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 02-141 7454, 02-143 1310 คุณมธุริน ภู่ระหงษ์

โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน มกราคม ปี 2565 ทั้งหมด

1. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2565 และโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2565 ( สรง.65 สทค.65)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำลังแรงงานที่มีอยู่ภายในประเทศ จำนวนผู้มีงานทำและไม่มีงานทำค่าจ้างแรงงาน รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนประชาชนที่ใช้อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ ประเภทโทรศัพท์มือถือ และการมีโทรศัพท์มือถือ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 12 มกราคม 2565

2. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2565 ( สศส.65)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 7 - 20 มกราคม 2565

3. โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 ( สขต.64)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าขายหรือรายรับจากการจำหน่ายปลีกสินค้าและการให้บริการประเภทต่างๆและมูลค่าสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 20 มกราคม 2565

4. โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด ปี 2564) ( สธอ.65 (งานนับจด 64))

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้างและการกระจายตัวของสถานประกอบการ ประเภทต่าง ๆ ที่มีคนทำงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป เกี่ยวกับธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ อุตสาหกรรมการผลิต การก่อสร้าง สถานที่เก็บสินค้า กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร เป็นต้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 31 มกราคม 2565

5. โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อครัวเรือนในประเทศไทย พ.ศ. 2565 ( สคว.65)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลกระทบต่อครัวเรือน การรับมือ และการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตของครัวเรือนในประเทศไทยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และข้อมูลสนับสนุนการทำงานของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด 19 และเป็นข้อมูลเพื่อกำหนดแผนรับมือสถานการณ์ในระยะต่อไป

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 31 มกราคม 2565

6. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ.2565 (ครบ 2 ปี 6 เดือน) ( ส.การบริหารงานภาครัฐ65(2ปี 6เดือน))

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของรัฐบาลและการปฏิบัติตัวของประชาชนเพื่อลดการแพร่ระบาดและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเพื่อรับมือและอยู่ร่วมกับโรคโควิด 19

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 5 - 18 มกราคม 2565