โครงการสำรวจข้อมูลประจำปีของสำนักงานสถิติ
โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ประจำเดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2566

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 02-141 7454, 02-143 1310 คุณมธุริน ภู่ระหงษ์

โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2566 ทั้งหมด

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 ( (สรง.66,สยป.66,สทค.66))

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำลังแรงงานที่มีอยู่ภายในประเทศ จำนวนผู้มีงานทำและไม่มีงานทำค่าจ้างแรงงาน ตลอดจนผลประโยชน์อื่นๆที่ได้จากการทำงานของลูกจ้าง รวมถึงการย้ายถิ่นของประชากร และจำนวนประชาชนที่ใช้อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ ประเภทโทรศัพท์มือถือ และการมีโทรศัพท์มือถือ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 12 ธันวาคม 2566

2. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 ( (สศส.66))

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือน ได้แก่ สมาชิกของครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ รวมทั้งรายได้ เป็นต้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 20 ธันวาคม 2566

3. สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2566 ( (สพค.67))

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของครัวเรือน เช่น ประเภทครัวเรือน จํานวนสมาชิกทั้งสิ้น จํานวนสมาชิกที่มีอายุ 15 ขึ้นไป รวมถึงข้อมูลจํานวนสมาชิกที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 31 ธันวาคม 2566

4. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับนโยบายเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านDigital Wallet ( ส.เงินดิจิทัล 10,000 บาท)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/ข้อมูลต่าง ๆ ของรัฐบาล และแนวทางในการวางแผน หลักเกณฑ์และตัดสินใจดำเนินนโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 4-10 ธันวาคม 2566