โครงการสำรวจข้อมูลประจำปีของสำนักงานสถิติ
โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ วันที่ 01-12-2021
ที่
ปี
เดือน
โครงการสำรวจ
ตัวย่อโครงการ
ผู้ควบคุมงาน
12564 ธันวาคม สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2565 สพค. นายชวลิต ธีรกีรยุต
22564 ธันวาคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 สศส. นางอธิฏฐาน ช้างเผือก
32564 ธันวาคม ประมวลผลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 กส. นายจรูญ จิตรจามีกร
42564 พฤศจิกายน ประมวลผลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 กส. นายจรูญ จิตรจามีกร
52564 พฤศจิกายน สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 สศส. นางอธิฏฐาน ช้างเผือก
62564 ตุลาคม สำรวจยอดขายรายไตรมาส3 พ.ศ.2564 ยอดขาย นายจรูญ จิตรจามีกร
72564 ตุลาคม ประมวลผลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 กส. นายจรูญ จิตรจามีกร
82564 ตุลาคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 สศส. นางอธิฏฐาน ช้างเผือก
92564 กันยายน ประมวลผลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 กส นายจรูญ จิตรจามีกร
102564 กันยายน สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 สศส นางอธิฏฐาน ช้างเผือก
112564 กันยายน สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน : งานนับจดปี 2564) สธอ.65 นางอธิฏฐาน ช้างเผือก
122564 สิงหาคม ประมวลผลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 กส นายจรูญ จิตรจามีกร
132564 สิงหาคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 สศส นางอธิฏฐาน ช้างเผือก
142564 สิงหาคม สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน : งานนับจดปี 2564) สธอ.65 นางอธิฏฐาน ช้างเผือก
152564 มีนาคม สำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2564 เกษตรฯ นายจรูญ จิตรจามีกร
162564 มีนาคม สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2564 ความเดือดร้อนฯ นายจรูญ จิตรจามีกร
172564 มีนาคม ประมวลผลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2564 ก่อสร้างฯ นายจรูญ จิตรจามีกร
182564 มีนาคม สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 สพส. นายชวลิต ธีรกีรยุต
192564 มีนาคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 สศส. นางอธิฏฐาน ช้างเผือก
202564 กุมภาพันธ์ การติดตามและประเมินผลศูนย์ดิจิทัลชุมชน พ.ศ. 2564 ดิจิทัล นางอธิฏฐาน ช้างเผือก
212564 กุมภาพันธ์ ประมวลผลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2564 ก่อสร้าง นายชวลิต ธีรกีรยุต
222564 กุมภาพันธ์ สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 สพส.64 นายชวลิต ธีรกีรยุต
232564 กุมภาพันธ์ สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 สศส.64 นายชวลิต ธีรกีรยุต