โครงการสำรวจข้อมูลประจำปีของสำนักงานสถิติ
โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ วันที่ 01-12-2021
ที่
ปี
เดือน
โครงการสำรวจ
ตัวย่อโครงการ
ผู้ควบคุมงาน
12564 ธันวาคม สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2565 สพค. นายชวลิต ธีรกีรยุต
22564 ธันวาคม ประมวลผลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 กส. นายจรูญ จิตรจามีกร
32564 พฤศจิกายน ประมวลผลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 กส. นายจรูญ จิตรจามีกร
42564 ตุลาคม สำรวจยอดขายรายไตรมาส3 พ.ศ.2564 ยอดขาย นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ
52564 ตุลาคม ประมวลผลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 กส. นายจรูญ จิตรจามีกร
62564 กันยายน ประมวลผลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 กส นายจรูญ จิตรจามีกร
72564 กันยายน สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน : งานนับจดปี 2564) สธอ.65 นางอธิฏฐาน ช้างเผือก
82564 สิงหาคม ประมวลผลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 กส นายจรูญ จิตรจามีกร
92564 สิงหาคม สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน : งานนับจดปี 2564) สธอ.65 นางอธิฏฐาน ช้างเผือก
102564 มีนาคม สำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2564 เกษตรฯ นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ
112564 มีนาคม สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2564 ความเดือดร้อนฯ นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ
122564 มีนาคม ประมวลผลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2564 ก่อสร้างฯ นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ
132564 มีนาคม สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 สพส. นางอธิฏฐาน ช้างเผือก
142564 มีนาคม สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 สศส. นายชวลิต ธีรกีรยุต
152564 กุมภาพันธ์ การติดตามและประเมินผลศูนย์ดิจิทัลชุมชน พ.ศ. 2564 ดิจิทัล นายจรูญ จิตรจามีกร
162564 กุมภาพันธ์ ประมวลผลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2564 ก่อสร้าง นางอธิฏฐาน ช้างเผือก
172564 กุมภาพันธ์ สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 สพส.64 นางอธิฏฐาน ช้างเผือก