โครงการสำรวจข้อมูลประจำปีของสำนักงานสถิติ
โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ วันที่ 01-12-2021
ที่
ปี
เดือน
โครงการสำรวจ
ตัวย่อโครงการ
ผู้ควบคุมงาน
12564 ธันวาคม สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2565 สพค. นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ
22564 ธันวาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 สรง. นายจรูญ จิตรจามีกร
32564 ธันวาคม สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2564 ย้านถิ่น นายจรูญ จิตรจามีกร
42564 ธันวาคม ประมวลผลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 กส. นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ
52564 ธันวาคม สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2564 สปส. นายจรูญ จิตรจามีกร
62564 พฤศจิกายน สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2564 สปส. นายจรูญ จิตรจามีกร
72564 พฤศจิกายน ประมวลผลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 กส. นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ
82564 พฤศจิกายน สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2564 ย้ายถิ่น นายจรูญ จิตรจามีกร
92564 พฤศจิกายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 สรง. นายจรูญ จิตรจามีกร
102564 ตุลาคม สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2564 สปส. นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ
112564 ตุลาคม สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2564 ย้านถิ่น นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ
122564 ตุลาคม ประมวลผลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 กส. นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ
132564 ตุลาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 สรง. นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ
142564 กันยายน ประมวลผลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 กส นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ
152564 กันยายน สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2564 แรงงาน นายจรูญ จิตรจามีกร
162564 กันยายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 สรง. นายจรูญ จิตรจามีกร
172564 กันยายน สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน : งานนับจดปี 2564) สธอ.65 นายชวลิต ธีรกีรยุต
182564 สิงหาคม ประมวลผลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 กส นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ
192564 สิงหาคม สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2564 แรงงาน นายจรูญ จิตรจามีกร
202564 สิงหาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 สรง นายจรูญ จิตรจามีกร
212564 สิงหาคม สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน : งานนับจดปี 2564) สธอ.65 นายชวลิต ธีรกีรยุต
222564 มีนาคม สำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2564 เกษตรฯ นางอธิฏฐาน ช้างเผือก
232564 มีนาคม สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2564 ความเดือดร้อนฯ นางอธิฏฐาน ช้างเผือก
242564 มีนาคม สำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2564 สอส. นายจรูญ จิตรจามีกร
252564 มีนาคม ประมวลผลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2564 ก่อสร้างฯ นางอธิฏฐาน ช้างเผือก
262564 มีนาคม สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 สพส. นางอธิฏฐาน ช้างเผือก
272564 มีนาคม สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2564 พัฒนาฯ นายจรูญ จิตรจามีกร
282564 มีนาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 สรง. นายจรูญ จิตรจามีกร
292564 กุมภาพันธ์ ประมวลผลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2564 ก่อสร้าง นายจรูญ จิตรจามีกร
302564 กุมภาพันธ์ การติดตามและประเมินผลศูนย์ดิจิทัลชุมชน พ.ศ. 2564 ดิจิทัล นายจรูญ จิตรจามีกร
312564 กุมภาพันธ์ สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 สพส.64 นางอธิฏฐาน ช้างเผือก
322564 กุมภาพันธ์ สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2564 พัฒนาฯ นายจรูญ จิตรจามีกร
332564 กุมภาพันธ์ สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 สรง.64 นายจรูญ จิตรจามีกร