โครงการสำรวจข้อมูลประจำปีของสำนักงานสถิติ
โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ วันที่ 01-12-2021
ที่
ปี
เดือน
โครงการสำรวจ
ตัวย่อโครงการ
ผู้ควบคุมงาน
12564 ธันวาคม สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2565 สพค. นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ
22564 ธันวาคม ประมวลผลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 กส. นายชวลิต ธีรกีรยุต
32564 พฤศจิกายน ประมวลผลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 กส. นายชวลิต ธีรกีรยุต
42564 ตุลาคม สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2564 สปส. นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ
52564 ตุลาคม สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2564 ย้านถิ่น นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ
62564 ตุลาคม ประมวลผลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 กส. นายชวลิต ธีรกีรยุต
72564 ตุลาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 สรง. นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ
82564 กันยายน ประมวลผลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 กส นายชวลิต ธีรกีรยุต
92564 กันยายน สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน : งานนับจดปี 2564) สธอ.65 นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ
102564 สิงหาคม ประมวลผลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 กส นายชวลิต ธีรกีรยุต
112564 สิงหาคม สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2564 แรงงาน นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ
122564 สิงหาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 สรง นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ
132564 สิงหาคม สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน : งานนับจดปี 2564) สธอ.65 นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ
142564 มีนาคม สำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2564 เกษตรฯ นายชวลิต ธีรกีรยุต
152564 มีนาคม สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2564 ความเดือดร้อนฯ นายชวลิต ธีรกีรยุต
162564 มีนาคม สำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2564 สอส. นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ
172564 มีนาคม ประมวลผลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2564 ก่อสร้างฯ นายชวลิต ธีรกีรยุต
182564 มีนาคม สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 สพส. นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ
192564 มีนาคม สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2564 พัฒนาฯ นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ
202564 มีนาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 สรง. นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ
212564 กุมภาพันธ์ การติดตามและประเมินผลศูนย์ดิจิทัลชุมชน พ.ศ. 2564 ดิจิทัล นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ
222564 กุมภาพันธ์ ประมวลผลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2564 ก่อสร้าง นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ
232564 กุมภาพันธ์ สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 สพส.64 นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ
242564 กุมภาพันธ์ สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2564 พัฒนาฯ นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ
252564 กุมภาพันธ์ สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 สรง.64 นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ
262564 กุมภาพันธ์ ประมวลผลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2564 ก่อสร้าง
272564 กุมภาพันธ์ การติดตามและประเมินผลศูนย์ดิจิทัลชุมชน พ.ศ. 2564 ดิจิทัล
282564 กุมภาพันธ์ สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 สพส.64
292564 กุมภาพันธ์ สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2564 พัฒนาฯ
302564 กุมภาพันธ์ สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 สรง.64