โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัด ตราด
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2567

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 ( สรง.67)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ โครงสร้างสมาชิกในครัวเรือ่น เพศ สถานะภาพ อายุ การศึกษา อาชีพ จำนวนผู้มีงานทำ ค่าจ้างแรงงานที่ได้รับเป็นแบบใดบ้าง ต่อวัน ต่อสัปดาห์ ต่อเดือน หรือในรูปแบบอื่นๆ สวัสดิการที่ลูกจ้างได้รับมีอะไรบ้าง จำนวนชั่วโมงในการทำงานต่อวัน ต่อสัปดาห์ เป็นต้น และสำรวจผู้ที่ว่างงานไม่มีงานทำ สาเหตุการว่างงาน หรือกำลังหางาน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-6 มิ.ย. 67

2. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 ( สทค.67)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพือสำรวจการมีการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในการสื่อสารการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในครัวเรือนว่ามีความสามารถเข้าถึงและเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในรูปแบบไหน

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-6 มิ.ย. 67

3. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2567 ( สศส.67)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือน รายได้ รายจ่าย หนี้สิน โครงสร้างของสมาขิกในครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัยและการบริโภคอาหารภายในสัปดาห์ ตลอดจนการได้รับสิทธิสวัสดิการ ความช่วยเหลือจากภาครัฐ และการใช้บริการของภาครัฐ เป็นต้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 7-16 มิ.ย. 67

4. ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 ( กส.67)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง การขออนุญาติก่อสร้าง ที่อยู่อาศัย,อาคาร.โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้างต่างๆของเอกชน ใช้เป็นข้อมูลในการทำบัญชีพื้นที่การก่อสร้างและนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ คำนวณและใช้วางแผนคาดการเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเติบโตของแต่ละพื้นที่

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-10 มิ.ย.67

5. การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2567 ( สธ. 67)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ รายละเอียดต่าง ๆเช่น รายรับรายจ่าย จำนวนคนทำงาน ลูกจ้าง เป็นต้น

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 23-26 มิ.ย. 67

6. สำรวจงานแผนที่สถิติดิจิทัล(โครงการ สปค.68) ( แผนที่สถิติดิจิทัล(สปค.68))

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเตรียมความพร้อมรวบรวมรายละเอียด บ้าน อาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆถนน ตรอก ซอกซอย แม่น้ำลำคลอง ขอบเขตพื้นที่ให้แม่นยำใกล้เคียงที่สุด

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 1-10 มิ.ย.67

7. การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2567 ( สปส.67)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจลักษณะของครัวเรือน การมีบุตร การทำงานรายได้การออมลักษณะการอยู่อาศัยการเกื้อหนุนช่วยเหลือและการเยี่ยมเยือน ภาวะสุขภาพการดูแลสุขภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความพึงพอใจต่อบริการของรัฐ

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 17-22 มิ.ย.67

8. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ.2567 ( พึงพอใจสาธารณะ67)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจในการทำงานของรัฐบาลที่ทำงานครบ 6 เดือน ว่าประชาชนมีความพึงพอใจและต้องให้แก้ไขในเรื่องใดบ้างที่เร่งได้และระยะยาว

​​​​ระยะเวลาดำเนินการ : 7-12 มิ.ย. 67

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุลนางพัชรี งาเจือ
สรง.67 , สทค.67 , สศส.67 , กส.67 , สธ. 67 , แผนที่สถิติดิจิทัล(สปค.68) , สปส.67 , พึงพอใจสาธารณะ67
นางสาวจรรย์สมร สืบจุ้ย
สรง.67 , สทค.67 , กส.67 , สธ. 67 , แผนที่สถิติดิจิทัล(สปค.68) , สปส.67 , พึงพอใจสาธารณะ67
นายสมบัติ ทองศรีสมบูรณ์
สรง.67 , สทค.67 , กส.67 , สธ. 67 , แผนที่สถิติดิจิทัล(สปค.68) , สปส.67 , พึงพอใจสาธารณะ67
นางสาวนุชนภา สุเนตร
สรง.67 , สทค.67 , กส.67 , สธ. 67 , แผนที่สถิติดิจิทัล(สปค.68) , สปส.67 , พึงพอใจสาธารณะ67
นางนิภา เฟื่องศิริ
สรง.67 , สทค.67 , สศส.67 , กส.67 , สธ. 67 , แผนที่สถิติดิจิทัล(สปค.68) , สปส.67 , พึงพอใจสาธารณะ67
นางสาวชญาดา ถนอมพวก
สรง.67 , สทค.67 , กส.67 , สธ. 67 , แผนที่สถิติดิจิทัล(สปค.68) , สปส.67 , พึงพอใจสาธารณะ67
นางนาตยา พันธุเดช
สรง.67 , สทค.67 , สศส.67 , กส.67 , สธ. 67 , แผนที่สถิติดิจิทัล(สปค.68) , สปส.67 , พึงพอใจสาธารณะ67
นายบดินทร์ อับดุลสลาม
สรง.67 , สทค.67 , กส.67 , สธ. 67 , แผนที่สถิติดิจิทัล(สปค.68) , สปส.67 , พึงพอใจสาธารณะ67
นางประภาศรี ขาวมงคล
สรง.67 , สทค.67 , สศส.67 , กส.67 , สธ. 67 , แผนที่สถิติดิจิทัล(สปค.68) , สปส.67 , พึงพอใจสาธารณะ67
นางกฤตภัค ศิลาอาศน์
สรง.67 , สทค.67 , กส.67 , สธ. 67 , แผนที่สถิติดิจิทัล(สปค.68) , สปส.67 , พึงพอใจสาธารณะ67
นางสาวนภสร ยังประโยชน์
สรง.67 , สทค.67 , กส.67 , แผนที่สถิติดิจิทัล(สปค.68)
นางสาวนฤมล บางชะลา
สรง.67 , สทค.67 , กส.67 , สธ. 67 , แผนที่สถิติดิจิทัล(สปค.68) , สปส.67
นางสาวมณีรัตน์ เจริญรูป
สรง.67 , สทค.67 , กส.67 , สธ. 67 , แผนที่สถิติดิจิทัล(สปค.68) , สปส.67


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 039-511262