โครงการสำรวจข้อมูลประจำปีของสำนักงานสถิติ
โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด

สำนักงานสถิติจังหวัดตราด

ข้อมูล ณ วันที่ 26-05-2024
ที่
ปี
เดือน
โครงการสำรวจ
ตัวย่อโครงการ
ผู้ควบคุมงาน
12567 มิถุนายน สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ.2567 พึงพอใจสาธารณะ67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
22567 มิถุนายน การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2567 สปส.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
32567 มิถุนายน สำรวจงานแผนที่สถิติดิจิทัล(โครงการ สปค.68) แผนที่สถิติดิจิทัล(สปค.68) นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์
42567 มิถุนายน การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2567 สธ. 67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
52567 มิถุนายน ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
62567 มิถุนายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 สทค.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
72567 มิถุนายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566/2567 สรง.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
82567 พฤษภาคม สำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. 2567 ประพฤติมิชอบ นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
92567 พฤษภาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 สรง.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
102567 พฤษภาคม สำรวจงานแผนที่สถิติดิจิทัล(โครงการ สปค.68) แผนที่สถิติดิจิทัล(สปค.68) นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
112567 พฤษภาคม การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2567 สธ. 67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
122567 พฤษภาคม การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2567 สปส.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
132567 พฤษภาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
142567 พฤษภาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 สทค.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
152567 เมษายน สำรวจงานแผนที่สถิติดิจิทัล(โครงการ สปค.68) แผนที่สถิติดิจิทัล (สปค.68) นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
162567 เมษายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 สทค.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
172567 เมษายน ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
182567 เมษายน การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2567 สปส.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
192567 เมษายน สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ.2567 (ครบ 6 เดือน) คิดเห็น67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
202567 เมษายน การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2567 สธ. 67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
212567 เมษายน สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2567 ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค 67) ขต.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
222567 เมษายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 สรง.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
232567 มีนาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
242567 มีนาคม สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2567 เดือดร้อน 67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
252567 มีนาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 สทค.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
262567 มีนาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 สรง.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
272567 กุมภาพันธ์ ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
282567 กุมภาพันธ์ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 สทค.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
292567 กุมภาพันธ์ สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 สรง.67 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
302567 มกราคม สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2566 ไตรมาส 4 (ต.ค.-พ.ย.66) ขต.66 นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์
312567 มกราคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์
322567 มกราคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 สทค.67 นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์
332567 มกราคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 สรง.67 นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์
342566 ธันวาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566/2567 สทค.66
352566 ธันวาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566/2567 กส.66
362566 ธันวาคม สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สพค.67
372566 ธันวาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566/2567 สรง.66
382566 ธันวาคม สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ2566/2567 สยถ.66
392566 พฤศจิกายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566/2567 ก.ส.66
402566 พฤศจิกายน การสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2567 (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล) ของขวัญปีใหม่67
412566 พฤศจิกายน สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สพค.67
422566 พฤศจิกายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566/2567 สทค.66
432566 พฤศจิกายน สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ2566/2567 สยถ.66
442566 พฤศจิกายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566/2567 สรง.66
452566 ตุลาคม สำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2567 (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล) ของขวัญปีใหม่67
462566 ตุลาคม สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ2566/2567 สย.66
472566 ตุลาคม สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สพค.66
482566 ตุลาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566/2567 สรง.66
492566 ตุลาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566/2567 สทค.66
502566 ตุลาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566/2567 กส.66
512566 ตุลาคม สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2566 ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.66) ขต.66
522566 กันยายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง. 66
532566 กันยายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66
542566 กันยายน สำรวจสำมะโนเกษตร ซ่อม,PES พ.ศ. 2566 สก.66
552566 กันยายน ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66
562566 สิงหาคม สำรวจสำมะโนเกษตร ซ่อม,PES พ.ศ. 2566 สก.66
572566 สิงหาคม สำรวจการรับฟัง/รับชมรายการของสถานีวิทยุกระจายเสี่ยงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 วิทยุ/โทรทัศน์66
582566 สิงหาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66
592566 สิงหาคม สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2566 แรงงานนอกระบบ66
602566 สิงหาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66
612566 สิงหาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง.66 นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์
622566 กรกฎาคม สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2566 แรงงานนอกระบบ66
632566 กรกฎาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66
642566 กรกฎาคม สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 (ขยายคาบ) สก. 66
652566 กรกฎาคม สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2566 ไตรมาส 2 (่เม.ย.-มิ.ย.66) ขต.66
662566 กรกฎาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66
672566 กรกฎาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง.66
682566 มิถุนายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค. 66
692566 มิถุนายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง. 66
702566 มิถุนายน สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 สก. 66
712566 มิถุนายน ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส. 66
722566 มิถุนายน สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ.2566 พึงพอใจสาธารณะ66
732566 พฤษภาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง.66
742566 พฤษภาคม สำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. 2566 ทุจริต66
752566 พฤษภาคม สำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2566 สุจริต66
762566 พฤษภาคม สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 สก. 66
772566 พฤษภาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66
782566 พฤษภาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66
792566 เมษายน สำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2566 สุจริต 66
802566 เมษายน สำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. 2566 ทุจริต 66
812566 เมษายน สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2566 ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.66) ขต.66
822566 เมษายน ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66
832566 มีนาคม สำรวจการรับฟัง/รับชมรายการของสถานีวิทยุกระจายเสี่ยงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 รับชมรับฟังสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ แห่งประเทศไทย
842566 มีนาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66
852566 มีนาคม สำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2566 สอส.66
862566 มีนาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66
872566 มีนาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง.66
882566 กุมภาพันธ์ สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2566 สำรวจความเดือดร้อนประชาชน
892566 กุมภาพันธ์ โครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ.2566 สสร.66
902566 กุมภาพันธ์ ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส. 66
912566 กุมภาพันธ์ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66
922566 กุมภาพันธ์ สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง.66
932566 มกราคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 สทค.66
942566 มกราคม สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 pre-census สก.66
952566 มกราคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66
962566 มกราคม สำรวจยอดขายรายไตรมาส ขต. 65
972566 มกราคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง.66
982565 ธันวาคม สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2565 สพค.65
992565 ธันวาคม สำรวจความพิการ พ.ศ. 2565 สคพ.65
1002565 ธันวาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565 สรง.65
1012565 ธันวาคม ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2565 กส.65
1022565 พฤศจิกายน ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2565 กส.65
1032565 พฤศจิกายน สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2565 สพค.65
1042565 พฤศจิกายน สำรวจความพิการ พ.ศ. 2565 สคพ.65
1052565 พฤศจิกายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565 สรง.65
1062565 ตุลาคม การสำรวจความพิการ พ.ศ. 2565 สคพ.65
1072565 ตุลาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565 สรง.65
1082565 กันยายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร สรง.65
1092565 สิงหาคม โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมตามมาตรการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2565 สธม.65
1102565 สิงหาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร สรง.65
1112565 กรกฎาคม สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ) สธอ.65
1122565 กรกฎาคม การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคต พ.ศ. 2565 สธม.
1132565 กรกฎาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร สรง.65
1142565 มิถุนายน การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคต พ.ศ. 2565 สธม.
1152565 มิถุนายน สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ) สธอ.65
1162565 มิถุนายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565 สรง.65
1172565 พฤษภาคม สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ) สธอ.65
1182565 เมษายน สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2565 ขต65
1192565 เมษายน สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๕ สธม.
1202565 เมษายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565 สรง.65
1212564 มีนาคม การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2564 สอส.64 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
1222564 มีนาคม สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 สพส.64 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
1232564 มีนาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร สรง.64 นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล
1242564 มีนาคม สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2564 (เดือนมีนาคม) สธม. นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์
125
126
127
128
129
130
131
132