โครงการสำรวจข้อมูลประจำปีของสำนักงานสถิติ
โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูล ณ วันที่ 17-06-2024
ที่
ปี
เดือน
โครงการสำรวจ
ตัวย่อโครงการ
ผู้ควบคุมงาน
12567 มิถุนายน ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
22567 มิถุนายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2567 สทค.67 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
32567 มิถุนายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 สรง.67 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
42567 มิถุนายน โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะของรัฐ พ.ศ. 2567 พระปกเกล้า นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
52567 พฤษภาคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
62567 พฤษภาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2567 สทค.67 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
72567 พฤษภาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 สรง.67 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
82567 พฤษภาคม ปฏิบัติงานโครงการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2567 สปส.67 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
92567 พฤษภาคม โครงการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต พ.ศ. 2567" ปปช.(ประชาชน) นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
102567 พฤษภาคม การสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย ปปช(เด็ก) นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
112567 เมษายน "การสำรวจการรับฟัง/รับชมรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567" - นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
122567 เมษายน การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2567 (ครบ 6 เดือน) - นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
132567 เมษายน แผนการออกปฏิบัติงานโครงการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2567 สปส.67 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
142567 เมษายน ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
152567 เมษายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2567 สทค.67 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
162567 เมษายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 สรง.67 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
172567 มีนาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 สรง.67 นางสาวจุฬาพันธ์ บุญทาเลิศ
182567 มีนาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2567 สทค.67 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
192567 มีนาคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 กส.67 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
202567 กุมภาพันธ์ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2567 ( สทค.67) สทค.67 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
212567 กุมภาพันธ์ สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 สรง.67 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
222567 มกราคม โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 ( สขต.66) ยข.66 นางอรอุมา ประจันตะเสน
232567 มกราคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 ( กส.) กส.67 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
242567 มกราคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2567 สทค.67 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
252567 มกราคม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 สรง.67 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
262566 ธันวาคม การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet (เงินดิจิทัล 10,000 บาท) Digital Wallet (เงินดิจิทัล 10,000 บาท) นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
272566 ธันวาคม โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สพค.67 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
282566 ธันวาคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564/2565 ( กส.) กส.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
292566 ธันวาคม สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2566 สยป.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
302566 ธันวาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2565/2566 สทค.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
312566 ธันวาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565/2566 สรง.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
322566 พฤศจิกายน การสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ.2567 (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล) ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
332566 พฤศจิกายน โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สพค.67 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
342566 พฤศจิกายน สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2566 สยป.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
352566 พฤศจิกายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2565/2566 สทค.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
362566 พฤศจิกายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565/2566 สรง.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
372566 พฤศจิกายน ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2565/66 กส.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
382566 ตุลาคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2565/66 กส.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
392566 ตุลาคม สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 สขต.66 นางอรอุมา ประจันตะเสน
402566 ตุลาคม โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 สพค.67 นางนริศรา บัวเกตุ
412566 ตุลาคม สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2566 สยป.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
422566 ตุลาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2564/2565 สทค.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
432566 ตุลาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565/2566 สรง.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
442566 กันยายน ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2565/66 กส.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
452566 กันยายน สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2566 แรงงานนอกระบบ นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
462566 กันยายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2565/2566 สทค.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
472566 กันยายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565/2566 สรง.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
482566 สิงหาคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2565/66 กส.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
492566 สิงหาคม สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2566 แรงงานนอกระบบ นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
502566 สิงหาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2565/2566 สทค.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
512566 สิงหาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565/2566 สรง.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
522566 สิงหาคม สำรวจพฤติกรรมการใช้การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย พ.ศ. 2566 ( ส.พฤติกรรมการใช้การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย 66) วิทยุ 66 นางนริศรา บัวเกตุ
532566 กรกฎาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565/2566 สรง.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
542566 กรกฎาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2565/2566 สทค.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
552566 กรกฎาคม สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2566 แรงงานนอกระบบ นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
562566 กรกฎาคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2565/66 กส.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
572566 กรกฎาคม การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( ส.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี66) ยาเสพติด นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
582566 กรกฎาคม โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 ( สขต.66) สขต.66 นางอรอุมา ประจันตะเสน
592566 มิถุนายน ปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕66 QC สก.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
602566 มิถุนายน โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. 2566 พระปกเกล้า นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
612566 มิถุนายน ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2565/66 กส.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
622566 มิถุนายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2565/2566 สทค.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
632566 มิถุนายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565/2566 สรง.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
642566 พฤษภาคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2565/66 กส.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
652566 พฤษภาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2565/2566 สทค.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
662566 พฤษภาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565/2566 สรง.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
672566 เมษายน สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ยข.66 นางอรอุมา ประจันตะเสน
682566 เมษายน ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2565/66 กส.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
692566 เมษายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2564/2565 สทค.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
702566 เมษายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565/2566 สรง.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
712566 มีนาคม สำรวจการรับฟัง/รับชมรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 - นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
722566 มีนาคม สำรวจข้อมูลโครงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2566 - นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
732566 มีนาคม สำรวจข้อมูลโครงการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2566 สอส.ุุ66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
742566 มีนาคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564/2565 กส.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
752566 มีนาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2565/2566 สทค.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
762566 มีนาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สรง.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
772566 กุมภาพันธ์ ตรวจสอบเขตปฺฏบัติงาน(Pre-census)โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 สก.66 นางอรอุมา ประจันตะเสน
782566 กุมภาพันธ์ ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2566 กส.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
792566 กุมภาพันธ์ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2565/2566 สทค.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
802566 กุมภาพันธ์ สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565/2566 สรง.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
812566 มกราคม ตรวจสอบเขตปฺฏบัติงาน(Pre-census)โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 สก.66 นางอรอุมา ประจันตะเสน
822566 มกราคม การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2566 (ครบ 3 ปี 6 เดือน) - นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
832566 มกราคม สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2566 กส. นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
842566 มกราคม สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2565/2566 ยข. นางอรอุมา ประจันตะเสน
852566 มกราคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2565 สทค.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
862566 มกราคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565 สรง. นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
872565 ธันวาคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2565 กส. นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
882565 ธันวาคม โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2566 สพค.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
892565 ธันวาคม โครงการสำรวจความพิการ พ.ศ.2565 สคพ.65 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
902565 ธันวาคม สำรวจการย้ายถิ่นฐานของประชากร พ.ศ.2565 - นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
912565 ธันวาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2564/2565 สทค.65 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
922565 ธันวาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 สรง.65 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
932565 พฤศจิกายน ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564/2565 กส. นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
942565 พฤศจิกายน โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2566 สพค.66 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
952565 พฤศจิกายน โครงการสำรวจความพิการ พ.ศ.2565 สคพ.65 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
962565 พฤศจิกายน สำรวจการย้ายถิ่นฐานของประชากร พ.ศ.2565 - นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
972565 พฤศจิกายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2565 สทค.65 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
982565 พฤศจิกายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2565 สรง.65 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
992565 ตุลาคม สำรวจความคิดเห็นของประชากรเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ พ.ศ.2565 ( สวัสดิการของรัฐ ) สวัสดิการของรัฐ นางนริศรา บัวเกตุ
1002565 ตุลาคม สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 3/2565) ยข. นางนริศรา บัวเกตุ
1012565 ตุลาคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564/2565 กส. นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
1022565 ตุลาคม สำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ .2566 ( สพค.66) สพค.65 นางนริศรา บัวเกตุ
1032565 ตุลาคม สำรวจความพิการ พ.ศ. 2565 ( ความพิการ ) ความพิการ นางนริศรา บัวเกตุ
1042565 ตุลาคม สำรวจการย้ายถิ่นฐานของประชากร พ.ศ.2565 สยป.65 นางนริศรา บัวเกตุ
1052565 ตุลาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2565 สทค.65 นางนริศรา บัวเกตุ
1062565 ตุลาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2565 สรง. นางนริศรา บัวเกตุ
1072565 กันยายน ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564/2565 ( กส.) กส. นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
1082565 กันยายน สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2565 - นางนริศรา บัวเกตุ
1092565 กันยายน โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2565 สทค.65 นางนริศรา บัวเกตุ
1102565 กันยายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565 สรง.65 นางนริศรา บัวเกตุ
1112565 สิงหาคม สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ตามมาตรการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2565 - นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
1122565 สิงหาคม สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานแจงนับ) สธอ.65 นางนริศรา บัวเกตุ
1132565 สิงหาคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564/2565 กส. นางนริศรา บัวเกตุ
1142565 สิงหาคม สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2565 - นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
1152565 สิงหาคม โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2565 สทค.65 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
1162565 สิงหาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565 สรง. นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
1172565 กรกฎาคม สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคต พ.ศ. 2565 - นางนริศรา บัวเกตุ
1182565 กรกฎาคม สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานแจงนับ) สธอ.65 นางนริศรา บัวเกตุ
1192565 กรกฎาคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564/2565 กส.65 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
1202565 กรกฎาคม โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565 ( ส.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี65) นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
1212565 กรกฎาคม สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2565 - นางนริศรา บัวเกตุ
1222565 กรกฎาคม โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2565 สทค.65 นางนริศรา บัวเกตุ
1232565 กรกฎาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2565 สรง. นางนริศรา บัวเกตุ
1242565 มิถุนายน สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานแจงนับ) สธอ.65 นางนริศรา บัวเกตุ
1252565 มิถุนายน ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564/2565 ( กส.) กส. นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
1262565 มิถุนายน โครงการจัดทำแผนที่ชุมชนและปรับปรุงข้อมูลเขตแจงนับ พ.ศ.2565 - นางนริศรา บัวเกตุ
1272565 มิถุนายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2564/2565 สทค.65 นางนริศรา บัวเกตุ
1282565 มิถุนายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564/2565 สรง. นางนริศรา บัวเกตุ
1292565 พฤษภาคม สำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. 2565 - นางนริศรา บัวเกตุ
1302565 พฤษภาคม สำรวจวัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตของประชาชน พ.ศ. 2565 - นางนริศรา บัวเกตุ
1312565 พฤษภาคม สำรวจความเชื่อมั่นในการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2565 - นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
1322565 พฤษภาคม สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานแจงนับ) สธอ.65 นางสาวจุฬาพันธ์ บุญทาเลิศ
1332565 พฤษภาคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564/2565 ( กส.) กส. นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
1342565 พฤษภาคม โครงการจัดทำแผนที่ชุมชนและปรับปรุงข้อมูลเขตแจงนับ พ.ศ.2565 - นางนริศรา บัวเกตุ
1352565 พฤษภาคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2564/2565 สทค.65 นางนริศรา บัวเกตุ
1362565 พฤษภาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564/2565 สรง. นางนริศรา บัวเกตุ
1372565 เมษายน สำรวจยอดขายรายไตรมาส1 พ.ศ.2565 ( ยอดขาย) ยอดขาย นางนริศรา บัวเกตุ
1382565 เมษายน ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564/2565 ( กส.) กส. นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
1392565 เมษายน สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและ การทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2565 สพบ. นางนริศรา บัวเกตุ
1402565 เมษายน โครงการจัดทำแผนที่ชุมชนและปรับปรุงข้อมูลเขตแจงนับ พ.ศ.2565 - นางนริศรา บัวเกตุ
1412565 เมษายน สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2564/2565 สทค.65 นางนริศรา บัวเกตุ
1422565 เมษายน สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564/2565 สรง. นางนริศรา บัวเกตุ
1432565 มีนาคม โครงการจัดทำแผนที่ชุมชนและปรับปรุงข้อมูลเขตแจงนับ พ.ศ.2565 - นางนริศรา บัวเกตุ
1442565 มีนาคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564/2565 ( กส.) กส. นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
1452565 กุมภาพันธ์ สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2565 สธม. นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
1462565 กุมภาพันธ์ ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564/2565 ( กส.) กส. นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
1472565 กุมภาพันธ์ สำรวจผลกรโครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อครัวเรือนในประเทศไทย พ.ศ. 2565 ( สคว.65) สคว.65 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
1482565 กุมภาพันธ์ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2564/2565 สทค.65 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
1492565 กุมภาพันธ์ สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564/2565 สรง.65 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
1502565 มกราคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564/2565 กส. นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
1512565 มกราคม โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ.2565 (ครบ 2 ปี 6 เดือน) ( ส.การบริหารงานภาครัฐ65(2ปี 6เดือน) ส.การบริหารงานภาครัฐ65(2ปี 6เดือน) นางนริศรา บัวเกตุ
1522565 มกราคม โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อครัวเรือนในประเทศไทย พ.ศ. 2565 ( สคว.65) สคว.65 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
1532565 มกราคม สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2564/2565 สทค.64 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
1542565 มกราคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 สรง. นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
1552564 ตุลาคม ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564/2565 กส. นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
1562564 ตุลาคม สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2565 สพค. นางนริศรา บัวเกตุ
1572564 ตุลาคม สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2564 สปส.64 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
1582564 ตุลาคม สำรวจการย้ายถิ่นของประชาากร พ.ศ.2564 สยป.64 นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ
1592564 ตุลาคม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 สรง. นางสาวอรวรรณ ธนพัดฉันทัศ