โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
วังทองหลาง

เขตวังทองหลาง ประจำเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2567

1. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2567 ( (สศส.67))
2. สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 ( สธ.67)
3. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 ( (สรง.67,สทค.67))
4. โครงการสำรวจผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2567 ( สปส.67)
5. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะของรัฐ พ.ศ. 2567 ( ส.ความคิดเห็นของประชาชน)
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางสาวนนนุช  โคตรบันเทานายวราเทพ   อาษากิจ
สธ.67 , สธ.67 , สธ.67
นางสุธิดา  แป้นนางรอง
สธ.67 , สธ.67 , สธ.67
นายวิลาส  เหล่าษมาภรณ์
(สรง.67,สทค.67) , สปส.67 , สธ.67 , (สรง.67,สทค.67) , สปส.67 , สธ.67 , (สรง.67,สทค.67) , สปส.67 , สธ.67 , ส.ความคิดเห็นของประชาชน
น.ส.เทียมจันทร์  เปียงชมภู
(สรง.67,สทค.67) , สปส.67 , สธ.67 , (สรง.67,สทค.67) , สปส.67 , สธ.67 , (สรง.67,สทค.67) , สปส.67 , สธ.67 , ส.ความคิดเห็นของประชาชน
นายอรรถพล  ชมกรดนายณธีพัฒน์  ชวพัฒนพูนสิน
(สศส.67) , (สศส.67) , (สศส.67)