โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
จตุจักร

เขตจตุจักร ประจำเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2567

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 ( (สรง.67,สทค.67))
2. โครงการสำรวจผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2567 ( สปส.67)
3. สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 ( สธ.67)
4. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2567 ( (สศส.67))
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
น.ส.ลีนา  โคพะลังนายวิชิต  โยธาไพร
(สรง.67,สทค.67) , สปส.67 , สธ.67 , (สรง.67,สทค.67) , สปส.67 , สธ.67
นายกัลยกฤต มีอินทร์
(สรง.67,สทค.67) , สปส.67 , สธ.67 , (สรง.67,สทค.67) , สปส.67 , สธ.67
นางสาวกรรณิการ์  ใจสมุทร
(สศส.67) , สธ.67 , (สศส.67) , สธ.67
นางสาวสุชาดา  ประกอบบุญ
(สรง.67,สทค.67) , สปส.67 , (สรง.67,สทค.67) , สปส.67