โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
บางพลัด

เขตบางพลัด ประจำเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2567

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 ( (สรง.67,สทค.67))
2. โครงการสำรวจผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2567 ( สปส.67)
3. สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 ( สธ.67)
4. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะของรัฐ พ.ศ. 2567 ( ส.ความคิดเห็นของประชาชน)
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
น.ส.นิภาพร  ดวงตาอ่อนนายชัชวาลย์  ศิริสุข
(สรง.67,สทค.67) , สปส.67 , (สรง.67,สทค.67) , สปส.67 , (สรง.67,สทค.67) , สปส.67 , ส.ความคิดเห็นของประชาชน
นางสาววาสนา  กฤษแก้ว
(สรง.67,สทค.67) , (สรง.67,สทค.67) , (สรง.67,สทค.67) , ส.ความคิดเห็นของประชาชน
น.ส.กริฑารมย์  ศิริโกศินาพร
สปส.67 , สธ.67 , สปส.67 , สธ.67 , สปส.67 , สธ.67