โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
คลองสาน

เขตคลองสาน ประจำเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2567

1. สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 ( สธ.67)
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางสาวอุบล หัตหาญนางสาวรุ่งฤดี  แก้วกาหลง
สธ.67 , สธ.67 , สธ.67
นางสาวสุภาภรณ์  แซ่โล้ว
สธ.67 , สธ.67 , สธ.67
นางสาวญาธิป  ชุมภู
สธ.67 , สธ.67 , สธ.67
น.ส.ศฤการ  วิริยม
สธ.67 , สธ.67 , สธ.67
นายอาคม  โตนิล
สธ.67 , สธ.67 , สธ.67