โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
ห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง ประจำเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2567

1. สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 ( สธ.67)
2. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 ( (สรง.67,สทค.67))
3. โครงการสำรวจผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2567 ( สปส.67)
4. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2567 ( (สศส.67))
5. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะของรัฐ พ.ศ. 2567 ( ส.ความคิดเห็นของประชาชน)
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางสาวอุบล หัตหาญนางสาวรุ่งฤดี แก้วกาหลง
สธ.67 , สธ.67 , สธ.67
นางสาวสุภาภรณ์ แซ่โล้ว
สธ.67 , สธ.67 , สธ.67
นางสาวญาธิป ชุมภู
สธ.67 , สธ.67 , สธ.67
น.ส.ศฤการ วิริยม
สธ.67 , สธ.67 , สธ.67
นายอาคม โตนิล
สธ.67 , สธ.67 , สธ.67
น.ส.นัยนา บุตรปานนางสาวจารี ปานบุตร
(สรง.67,สทค.67) , สปส.67 , สธ.67 , (สรง.67,สทค.67) , สปส.67 , สธ.67 , (สรง.67,สทค.67) , สปส.67 , สธ.67
น.ส.รานี หะยีมะ
สธ.67 , สธ.67 , สธ.67
น.ส.พิชยา  ธีรพงค์วณิชย์
(สศส.67) , สปส.67 , สธ.67 , (สศส.67) , สปส.67 , สธ.67 , (สศส.67) , สปส.67 , สธ.67 , ส.ความคิดเห็นของประชาชน
นายดนัยธร เดชสถิตย์น.ส.ตุ๊กตา เวชสุวรรณ
(สรง.67,สทค.67) , สปส.67 , (สรง.67,สทค.67) , สปส.67 , (สรง.67,สทค.67) , สปส.67 , ส.ความคิดเห็นของประชาชน
นางสาวประภาพร สินทิพลา นางสาวโชติกา แวดอุดม
สปส.67 , สปส.67 , สปส.67 , ส.ความคิดเห็นของประชาชน