โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
ธนบุรี

เขตธนบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2567

1. สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 ( สธ.67)
2. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 ( (สรง.67,สทค.67))
3. โครงการสำรวจผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2567 ( สปส.67)
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นายดนัยธร  เดชสถิตย์นายสุธานนท์  กรแก้ว
(สรง.67,สทค.67) , สปส.67 , (สรง.67,สทค.67) , สปส.67
นางปานรดา  ฉั่วตระกูล
สธ.67 , สธ.67
นางวัชรี  วิจิตรพุฒกุล
สธ.67 , สธ.67