โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
บางกะปิ

เขตบางกะปิ ประจำเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2567

1. โครงการสำรวจผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2567 ( สปส.67)
2. สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 ( สธ.67)
3. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 ( (สรง.67,สทค.67))
4. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะของรัฐ พ.ศ. 2567 ( ส.ความคิดเห็นของประชาชน)
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางสาวพันน์ชยา  วัฒนศรีกันย์นางสาวอาภรณ์  ศรีอินทร์
สปส.67 , สธ.67 , สปส.67 , สธ.67 , ส.ความคิดเห็นของประชาชน
นางฐานิตา   ปรีชา
(สรง.67,สทค.67) , สปส.67 , สธ.67 , (สรง.67,สทค.67) , สปส.67 , สธ.67 , ส.ความคิดเห็นของประชาชน
นางสาวธนัญพร  แสงเงิน
(สรง.67,สทค.67) , สปส.67 , สธ.67 , (สรง.67,สทค.67) , สปส.67 , สธ.67 , ส.ความคิดเห็นของประชาชน