โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
ดุสิต

เขตดุสิต ประจำเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2567

1. สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 ( สธ.67)
2. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 ( (สรง.67,สทค.67))
3. โครงการสำรวจผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2567 ( สปส.67)
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นายสมเกียรติ  โยธะชัยนางสาวศุภัสรา  เลิศศิลารัตน์
สธ.67 , สธ.67
นายภิรมย์  มีรี
สธ.67 , สธ.67
นางสาวบุญลักษณ์  สีพา
(สรง.67,สทค.67) , สปส.67 , สธ.67 , (สรง.67,สทค.67) , สปส.67 , สธ.67
นางสาวเบญจรัตน์  ทองหน้าศาล
(สรง.67,สทค.67) , สปส.67 , (สรง.67,สทค.67) , สปส.67