โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
โครงการสำรวจข้อมูล ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2567

1. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2567 (The 2024 Household Socio – Economic Survey)

2. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 (The Labor Force Survey 2024)

3. สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2567 (The Informal Employment Survey 2024)

4. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2567 (The 2024 Household Survey On The Use Of Information And Communication Technology)

5. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2567 (The 2024 Quarterly Retail Survey)

6. โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 (The 2024 Business Trade and Services Survey)

7. การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2567 (The 2024 Construction Area)

8. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

*** อ้างอิงตามแผนการปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ***


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่