โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
ดินแดง

เขตดินแดง ประจำเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2567

1. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 ( สขต.67)
2. สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 ( สธ.67)
3. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 ( (สรง.67,สทค.67))
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นางสาวประภาพร  สินทิพลา นางสาวโชติกา  แวดอุดม
สขต.67
นายสรคม  เฮงยิ่ง
สขต.67
นางนุชจรี  พันธุพิณ
(สรง.67,สทค.67) , (สรง.67,สทค.67) , สธ.67 , สขต.67
นายดนัยธร  เดชสถิตย์นางวัชรี  วิจิตรพุฒกุล
สขต.67 , สธ.67
นางปานรดา  ฉั่วตระกูล
สขต.67 , สธ.67
น.ส.ตุ๊กตา  เวชสุวรรณ
สขต.67