โครงการสำรวจข้อมูลประจำปีของสำนักงานสถิติ
โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัดกรุงเทพมหานคร

สำนักงานสถิติจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูล ณ วันที่ 25-01-2022
ที่
ปี
เดือน
เขต
โครงการสำรวจ
ตัวย่อโครงการ
ผู้ควบคุมงาน
12565 มกราคม จอมทอง โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 สขต.64 นางสาวประภาพร สินทิพลา
22565 มกราคม ดินแดง โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อครัวเรือนในประเทศไทย พ.ศ. 2565 สคว.65 นางสาวประภาพร สินทิพลา
32565 มกราคม ดินแดง โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 สขต.64 นางสาวประภาพร สินทิพลา
42565 มกราคม ห้วยขวาง โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 สขต.64 นางสาวประภาพร สินทิพลา
52565 มกราคม สัมพันธวงศ์ โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ.2565 (ครบ 2 ปี 6 เดือน) ส.การบริหารงานภาครัฐ65(2ปี 6เดือน) นางสาวประภาพร สินทิพลา
62565 มกราคม สัมพันธวงศ์ โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2565 และโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2565 สรง.65 สทค.65 นางสาวประภาพร สินทิพลา
72565 มกราคม สัมพันธวงศ์ โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อครัวเรือนในประเทศไทย พ.ศ. 2565 สคว.65 นางสาวประภาพร สินทิพลา
82565 มกราคม สัมพันธวงศ์ โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 สขต.64 นางสาวประภาพร สินทิพลา
92564 ธันวาคม ห้วยขวาง โครงการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2564 สปส.64 นายดนัยธร เดชสถิตย์
102564 ธันวาคม ห้วยขวาง โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2564 และโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2564 สรง. 64 สยป.64 สทค.64 นายดนัยธร เดชสถิตย์
112564 ธันวาคม ห้วยขวาง โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2565 สพค.65 นายดนัยธร เดชสถิตย์
122564 ธันวาคม ธนบุรี โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2564 และโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2564 สรง. 64 สยป.64 สทค.64 นายดนัยธร เดชสถิตย์
132564 พฤศจิกายน ดินแดง โครงการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2564 สปส.64 นางสาวประภาพร สินทิพลา
142564 พฤศจิกายน ดินแดง โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2564 และโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2564 สรง.64 สยป.64 สทค.64 นางสาวประภาพร สินทิพลา
152564 พฤศจิกายน สัมพันธวงศ์ โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2565 สพค.65 นางสาวประภาพร สินทิพลา
162564 ตุลาคม ดินแดง โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2564 และโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2564 สรง. 64,สยป.64,สทค.64 นางสาวประภาพร สินทิพลา
172564 ตุลาคม ดินแดง โครงการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2564 สปส.64 นางสาวประภาพร สินทิพลา
182564 ตุลาคม ดินแดง โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3 สขต.64 นางสาวประภาพร สินทิพลา
192564 ตุลาคม สัมพันธวงศ์ โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2565 สพค.65 นางสาวประภาพร สินทิพลา
202564 ตุลาคม สัมพันธวงศ์ โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3 สขต.64 นางสาวประภาพร สินทิพลา
212564 กันยายน สะพานสูง สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2564 สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2564 สรง.64 , ส.แรงงานนอกระบบ 64 , สทค.64 นางสาวประภาพร สินทิพลา
222564 กันยายน ราชเทวี โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด ปี 2564) สธอ.65 (งานนับจด 64) นางสาวประภาพร สินทิพลา
232564 กันยายน ดินแดง ตรวจสอบพื้นที่ EA ตัวอย่าโครงการสำรวจข้อมูลฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2565 สพค.65(ตรวจสอบพื้นที่ EA ตัวอย่าง) นางสาวประภาพร สินทิพลา
242564 กันยายน ดินแดง โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด ปี 2564) สธอ.65 (งานนับจด 64) นางสาวประภาพร สินทิพลา
252564 กันยายน ห้วยขวาง โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด ปี 2564) สธอ.65 (งานนับจด 64) นางสาวประภาพร สินทิพลา
262564 กันยายน สัมพันธวงศ์ ตรวจสอบพื้นที่ EA ตัวอย่าโครงการสำรวจข้อมูลฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2565 สพค.65(ตรวจสอบพื้นที่ EA ตัวอย่าง) นางสาวประภาพร สินทิพลา
272564 กันยายน สัมพันธวงศ์ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด ปี 2564) สธอ.65 (งานนับจด 64) นางสาวประภาพร สินทิพลา
282564 กันยายน บางกะปิ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด ปี 2564) สธอ.65 (งานนับจด 64) นางสาวประภาพร สินทิพลา
292564 สิงหาคม ราชเทวี โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด ปี 2564) สธอ.65 (งานนับจด 64) นางสาวประภาพร สินทิพลา
302564 สิงหาคม ดินแดง สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2564 สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2564 สรง.64 , ส.แรงงานนอกระบบ 64 , สทค.64 นางสาวประภาพร สินทิพลา
312564 สิงหาคม ดินแดง โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด ปี 2564) สธอ.65 (งานนับจด 64) นางสาวประภาพร สินทิพลา
322564 สิงหาคม ห้วยขวาง โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด ปี 2564) สธอ.65 (งานนับจด 64) นางสาวประภาพร สินทิพลา
332564 สิงหาคม สัมพันธวงศ์ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด ปี 2564) สธอ.65 (งานนับจด 64) นางสาวประภาพร สินทิพลา
342564 สิงหาคม บางกะปิ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด ปี 2564) สธอ.65 (งานนับจด 64) นางสาวประภาพร สินทิพลา
352564 กรกฎาคม สัมพันธวงศ์ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2564 สทส.64 นางสาวประภาพร สินทิพลา
362564 กรกฎาคม สัมพันธวงศ์ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด ปี 2564) สธอ.65 (งานนับจด 64) นางสาวประภาพร สินทิพลา
372564 กรกฎาคม สัมพันธวงศ์ สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 2) สขต.64 นางสาวประภาพร สินทิพลา
382564 กรกฎาคม สัมพันธวงศ์ สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2564 สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2564 สรง.64 , ส.แรงงานนอกระบบ 64 , สทค.64 นางสาวประภาพร สินทิพลา
392564 กรกฎาคม บางรัก สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2564 สทส.64 นางสาวประภาพร สินทิพลา
402564 มิถุนายน ดินแดง สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2564 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2564 สรง.64,สทค.64 นางสาวประภาพร สินทิพลา
412564 มิถุนายน สัมพันธวงศ์ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด ปี 2564) สธอ.65 (งานนับจด 64) นางสาวประภาพร สินทิพลา
422564 มิถุนายน สัมพันธวงศ์ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2564 สทส.64 นางสาวประภาพร สินทิพลา
432564 มิถุนายน บางรัก สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2564 สทส.64 นางสาวประภาพร สินทิพลา
442564 พฤษภาคม ดินแดง สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2564 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2564 สรง.64 , สทค.64 นางสาวประภาพร สินทิพลา
452564 พฤษภาคม สัมพันธวงศ์ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด ปี 2564) สธอ.65 (งานนับจด 64) นางสาวประภาพร สินทิพลา
462564 พฤษภาคม สัมพันธวงศ์ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2564 สทส.64 นางสาวประภาพร สินทิพลา
472564 พฤษภาคม บางรัก สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2564 สทส.64 นางสาวประภาพร สินทิพลา
482564 เมษายน ดินแดง สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ.2564 สพส.64 นางสาวประภาพร สินทิพลา
492564 เมษายน ดินแดง 1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2564 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2564 สรง.64 , สทค.64 นางสาวประภาพร สินทิพลา
502564 เมษายน สัมพันธวงศ์ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2564 สทส.64 นางสาวประภาพร สินทิพลา
512564 เมษายน สัมพันธวงศ์ สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 สขต.64 ไตรมาส 1 นางสาวประภาพร สินทิพลา
522564 เมษายน บางรัก สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2564 สทส.64 นางสาวประภาพร สินทิพลา
532564 มีนาคม ดินแดง สำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2564 สอส.64 นางสาวประภาพร สินทิพลา
542564 มีนาคม ดินแดง สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 และสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2564 สรง.64 , ส.ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร 64 นางสาวประภาพร สินทิพลา
552564 กุมภาพันธ์ ดินแดง สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ.2564 สพส.64 นางสาวประภาพร สินทิพลา
562564 กุมภาพันธ์ ดินแดง สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 และสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2564 สรง.64 , ส.ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร 64 นางสาวประภาพร สินทิพลา
572564 มกราคม ดินแดง สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 และสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2564 สรง.64 , ส.ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร 64 นางสาวประภาพร สินทิพลา
582564 มกราคม ดินแดง สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ.2564 สพส.64 นางสาวประภาพร สินทิพลา
592564 มกราคม ดินแดง สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4 สขต.63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
602564 มกราคม สัมพันธวงศ์ สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4 สขต.63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
612563 ธันวาคม สะพานสูง สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2564 สพค.64
622563 ธันวาคม ดินแดง สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563 และสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2563 สรง. 63 สยป.63
632563 ธันวาคม ดินแดง สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2563 สทค.63
642563 ตุลาคม ดินแดง สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563 และสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2563 สรง. 63, สยป.63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
652563 ตุลาคม ดินแดง สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3 สขต.63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
662563 ตุลาคม สัมพันธวงศ์ โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2564 สพค.64 นางสาวประภาพร สินทิพลา
672563 ตุลาคม สัมพันธวงศ์ สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3 สขต.63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
682563 สิงหาคม จอมทอง สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563 สรง.63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
692563 สิงหาคม ดินแดง สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563 สรง.63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
702563 กรกฎาคม ดินแดง สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563 สรง.63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
712563 กรกฎาคม ดินแดง สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 2) สขต.63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
722563 กรกฎาคม สัมพันธวงศ์ สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 2) สขต.63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
732563 มิถุนายน ราชเทวี สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2563 และสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2563 สธ.63,พร.63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
742563 มิถุนายน ดินแดง สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563 สรง.63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
752563 มิถุนายน ดินแดง สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2563 สทส.63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
762563 มิถุนายน สัมพันธวงศ์ สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2563 และสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2563 สธ.63,พร.63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
772563 มิถุนายน สัมพันธวงศ์ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2563 สทส.63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
782563 มิถุนายน หนองจอก สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2563 สทส.63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
792563 พฤษภาคม ราชเทวี สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2563 และสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2563 สธ.63,พร.63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
802563 พฤษภาคม จอมทอง สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563 สรง.63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
812563 พฤษภาคม ดินแดง สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2563 สทส.63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
822563 พฤษภาคม สัมพันธวงศ์ สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2563 และสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2563 สธ.63,พร.63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
832563 พฤษภาคม สัมพันธวงศ์ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2563 สทส.63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
842563 พฤษภาคม หนองจอก สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2563 สทส.63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
852563 เมษายน ราชเทวี สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2563 และสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2563 สธ.63 ,พร.63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
862563 เมษายน ดินแดง สำรวจภาวะการทำงานของประชากรและสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2562 สทส.63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
872563 เมษายน ดินแดง สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2563 สขต.63 ไตรมาส 1 นางสาวประภาพร สินทิพลา
882563 เมษายน ดินแดง สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563 สรง.63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
892563 เมษายน ดินแดง สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563 สรง.63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
902563 เมษายน สัมพันธวงศ์ สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2563 และสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2563 สธ.63 ,พร.63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
912563 เมษายน สัมพันธวงศ์ สำรวจภาวะการทำงานของประชากรและสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2562 สทส.63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
922563 เมษายน สัมพันธวงศ์ สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2563 สขต.63 ไตรมาส 1 นางสาวประภาพร สินทิพลา
932563 เมษายน หนองจอก สำรวจภาวะการทำงานของประชากรและสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2562 สทส.63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
942563 มีนาคม จอมทอง สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563 และสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2563 สรง.63 , ส.ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร 63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
952563 กุมภาพันธ์ จอมทอง 1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563 และสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2563 สรง.63 , ส.ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร 63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
962563 มกราคม ดินแดง สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563 และสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2563 สรง.63 , ส.ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร 63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
972563 มกราคม สัมพันธวงศ์ สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4 สขต.62 นางสาวประภาพร สินทิพลา
982562 ธันวาคม ดินแดง โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2563 สพค.63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
992562 พฤศจิกายน จอมทอง สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2562 สทค.62 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1002562 พฤศจิกายน จอมทอง สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2562 สยป.62 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1012562 พฤศจิกายน จอมทอง สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 สรง.62 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1022562 พฤศจิกายน ธนบุรี โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2563 สพค.63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1032562 พฤศจิกายน จอมทอง สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2562 สทค.62 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1042562 พฤศจิกายน จอมทอง สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2562 สยป.62 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1052562 พฤศจิกายน จอมทอง สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 สรง.62 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1062562 พฤศจิกายน ธนบุรี โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2563 สพค.63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1072562 ตุลาคม บึงกุ่ม โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2563 สพค.63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1082562 ตุลาคม สัมพันธวงศ์ สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3 สขต.62 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1092562 ตุลาคม สัมพันธวงศ์ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2562 สทค.62 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1102562 ตุลาคม สัมพันธวงศ์ สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2562 สยป.62 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1112562 ตุลาคม สัมพันธวงศ์ สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 สรง.62 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1122562 กันยายน จอมทอง สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 สรง.62 , ส.แรงงานนอกระบบ 62 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1132562 กันยายน ดินแดง โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) โครงการน้ำฯ นายวสิษฐ ศรีแสงโชติ
1142562 กันยายน ดินแดง โครงการสำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 สกส.62 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1152562 กันยายน ดินแดง ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2563 สพค.63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1162562 กันยายน สัมพันธวงศ์ โครงการสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 สลค.62 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1172562 กันยายน สัมพันธวงศ์ ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2563 สพค.63 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1182562 สิงหาคม จอมทอง สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 สรง.62 , ส.แรงงานนอกระบบ 62 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1192562 สิงหาคม ดินแดง โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) โครงการน้ำฯ นายวสิษฐ ศรีแสงโชติ
1202562 กรกฎาคม ดินแดง โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) โครงการน้ำฯ นายวสิษฐ ศรีแสงโชติ
1212562 กรกฎาคม ดินแดง โครงการสำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 สกส.62 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1222562 กรกฎาคม สัมพันธวงศ์ โครงการสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 สลค. 62 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1232562 กรกฎาคม สัมพันธวงศ์ สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 สขต.62 ไตรมาส 2 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1242562 กรกฎาคม สัมพันธวงศ์ สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 สรง.62 , ส.แรงงานนอกระบบ 62 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1252562 มิถุนายน จอมทอง สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 สรง.62 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1262562 มิถุนายน ดินแดง โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารทรัพยากรน้ำ โครงการน้ำฯ นายวสิษฐ ศรีแสงโชติ
1272562 มิถุนายน ดินแดง โครงการสำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 สกส.62 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1282562 มิถุนายน ดินแดง สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 สทส.62 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1292562 มิถุนายน สัมพันธวงศ์ โครงการสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 ส.โลจิสติกส์ภาคการค้า 62 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1302562 มิถุนายน บางรัก สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 สทส.62 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1312562 พฤษภาคม ทุ่งครุ สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 สรง.62 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1322562 พฤษภาคม จอมทอง สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 สรง.62 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1332562 พฤษภาคม ดินแดง สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 สทส.62 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1342562 พฤษภาคม สัมพันธวงศ์ โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารทรัพยากร โครงการน้ำฯ นายวสิษฐ ศรีแสงโชติ
1352562 เมษายน ห้วยขวาง สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2562 สทส.62 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1362562 เมษายน สัมพันธวงศ์ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2562 สทส.62 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1372562 เมษายน สัมพันธวงศ์ สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 สขต.62 ไตรมาส 1 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1382562 เมษายน สัมพันธวงศ์ สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 สรง.62 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1392562 มีนาคม จอมทอง สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2562 สำรวจความคิดเห็นฯ นางสาวประภาพร สินทิพลา
1402562 มีนาคม จอมทอง สำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2562 สอส.62 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1412562 มีนาคม จอมทอง สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2562 สรง.62 , ส.ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 62 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1422562 กุมภาพันธ์ จอมทอง สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2562 สรง.62 , ส.ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 62 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1432562 กุมภาพันธ์ บึงกุ่ม การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน นางสาวประภาพร สินทิพลา
1442562 มกราคม สัมพันธวงศ์ สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561 สขต.61 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1452562 มกราคม สัมพันธวงศ์ สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 และสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2562 สรง.62 , ส.ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 62 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1462562 มกราคม หนองจอก การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน นางสาวประภาพร สินทิพลา
1472561 ธันวาคม จอมทอง สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 (ไตรมาส 4) สทค.61 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1482561 ธันวาคม จอมทอง สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561 สยป.61 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1492561 ธันวาคม จอมทอง สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 สรง.61 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1502561 ธันวาคม ดินแดง การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน นางสาวประภาพร สินทิพลา
1512561 ธันวาคม บางรัก สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 สคศ. 61 นายจรรรงค์ ฉัตรเงิน
1522561 พฤศจิกายน สะพานสูง การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน การสร้างเครือข่ายสถิติชุมชน นางสาวประภาพร สินทิพลา
1532561 พฤศจิกายน ธนบุรี สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 (ไตรมาส 4) สทค.61 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1542561 พฤศจิกายน ธนบุรี สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561 สยป.61 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1552561 พฤศจิกายน ธนบุรี สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 สรง.61 นางสาวประภาพร สินทิพลา
1562561 ตุลาคม ราชเทวี สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 สคศ. 61 นายจรรรงค์ ฉัตรเงิน
1572561 ตุลาคม ดินแดง สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 สคศ. 61 นายจรรรงค์ ฉัตรเงิน
1582561 ตุลาคม สัมพันธวงศ์ สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561 สขต.61 นางสาวเพ็ญศรี แก้ววิเชียรโชติ
1592561 ตุลาคม สัมพันธวงศ์ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 (ไตรมาส 4) สทค.61 นางสาวเพ็ญศรี แก้ววิเชียรโชติ
1602561 ตุลาคม สัมพันธวงศ์ สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561 สยป.61 นางสาวเพ็ญศรี แก้ววิเชียรโชติ
1612561 ตุลาคม สัมพันธวงศ์ สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 สรง.61 นางสาวเพ็ญศรี แก้ววิเชียรโชติ
1622561 ตุลาคม สัมพันธวงศ์ สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 สพค.62 นางสาวเพ็ญศรี แก้ววิเชียรโชติ
1632561 ตุลาคม สัมพันธวงศ์ สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 สคศ. 61 นายจรรรงค์ ฉัตรเงิน
1642561 กันยายน จอมทอง สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61 นางสาวเพ็ญศรี แก้ววิเชียรโชติ
1652561 กันยายน จอมทอง สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 นางสาวเพ็ญศรี แก้ววิเชียรโชติ
1662561 สิงหาคม ดินแดง ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 สพค.62 นางสาวเพ็ญศรี แก้ววิเชียรโชติ
1672561 สิงหาคม ห้วยขวาง สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 สคศ. 61 นางสาวเพ็ญศรี แก้ววิเชียรโชติ
1682561 สิงหาคม ธนบุรี สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 นางสาวเพ็ญศรี แก้ววิเชียรโชติ
1692561 สิงหาคม ธนบุรี สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61 นางสาวเพ็ญศรี แก้ววิเชียรโชติ
1702561 สิงหาคม สัมพันธวงศ์ สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 สคศ. 61 นางสาวเพ็ญศรี แก้ววิเชียรโชติ
1712561 สิงหาคม สัมพันธวงศ์ ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 สพค.62 นางสาวเพ็ญศรี แก้ววิเชียรโชติ
1722561 สิงหาคม ดินแดง ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 สพค.62 นางสาวเพ็ญศรี แก้ววิเชียรโชติ
1732561 สิงหาคม ห้วยขวาง สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 สคศ. 61 นางสาวเพ็ญศรี แก้ววิเชียรโชติ
1742561 สิงหาคม ธนบุรี สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561และสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 สรง.61 , ส.แรงงานนอกระบบ 61 นางสาวเพ็ญศรี แก้ววิเชียรโชติ
1752561 สิงหาคม ธนบุรี สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 ส.การทำงานของเด็กในประเทศไทย 61 นางสาวเพ็ญศรี แก้ววิเชียรโชติ
1762561 สิงหาคม สัมพันธวงศ์ สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 สคศ. 61 นางสาวเพ็ญศรี แก้ววิเชียรโชติ
1772561 สิงหาคม สัมพันธวงศ์ ตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิบัติงาน (EA) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 สพค.62 นางสาวเพ็ญศรี แก้ววิเชียรโชติ