โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
บางนา

เขตบางนา ประจำเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2567

1. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 ( สขต.67)
2. สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 ( สธ.67)
3. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 ( (สรง.67,สทค.67))
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นายมาวิน  กิจประชุมนายเสริมสุข  จุ้ยศิริ
สขต.67 , สธ.67
น.ส.ดวงฤดี  แก้วพวง
สขต.67 , สธ.67
นางสุปราณี  ศรีสมุทร
(สรง.67,สทค.67)
นางสาวรุ่งทิพย์  บุญราช
(สรง.67,สทค.67)