โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
คลองสามวา

เขตคลองสามวา ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2566

1. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 ( สศส.66)
2. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 ( สรง.66 สยป.66 สทค.66)
3. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 ( สขต.66)
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นายธวัชชัย  ไชยชาตินายสฤชัย  ศรีวงศ์
สศส.66
นายพงศกร  โออิ้ว
สรง.66 สยป.66 สทค.66 , สขต.66
นายจิระเดช  เฮงเทียนศรี
สรง.66 สยป.66 สทค.66 , สขต.66 , สขต.66