โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
สะพานสูง

เขตสะพานสูง ประจำเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2567

1. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 ( สขต.67)
2. สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 ( สธ.67)
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
น.ส.อัญชนา  จันอุทัยนายสมบูรณ์  ทิพย์สังข์
สขต.67 , สธ.67
น.ส.อชิธญา  ทับทิมศรี
สธ.67
นางสาววรรณา  ทองนวน
สขต.67 , สธ.67
นายสมศักดิ์  สงบุษย์
สขต.67 , สธ.67