โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
คันนายาว

เขตคันนายาว ประจำเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2567

1. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 ( สขต.67)
2. สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 ( สธ.67)
3. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 ( (สรง.67,สทค.67))
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นายอรรถพล  ชมกรดน.ส.บุษยมาศ  โชติช่วง
สขต.67 , สธ.67
นายพรมเทพ  ภูทิพย์
สขต.67 , สธ.67
น.ส.นวพร  แสวงดี
(สรง.67,สทค.67) , สขต.67 , สธ.67