โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
คันนายาว

เขตคันนายาว ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2566

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 ( สรง.66 สยป.66 สทค.66)
2. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 ( สขต.66)
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นายอรรถพล  ชมกรดน.ส.บุษยมาศ  โชติช่วง
สรง.66 สยป.66 สทค.66 , สขต.66
นายพรมเทพ  ภูทิพย์
สขต.66
น.ส.นวพร  แสวงดี
สรง.66 สยป.66 สทค.66 , สขต.66 , สขต.66