โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่
หลักสี่

เขตหลักสี่ ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2566

1. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 ( สขต.66)
2. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 ( สรง.66 สยป.66 สทค.66)
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(มาดี)
นายกิจติพงษ์  บัวขจรน.ส.จิรัชญา   จิตต์สุภาพ
สขต.66
นางสาวอุไรวรรณ  เทียนจิ้ว
สขต.66
น.ส.ทิพวรรณ  มานะสุวรรณ
สรง.66 สยป.66 สทค.66 , สขต.66
นางดวงกมล  เวฬุบรรพ
สขต.66 , สขต.66